Pedagogika Marii Montessori

Kierunek
Pedagogika Marii Montessori
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
 3. zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1750 zł

-        II semestr: 1750 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3500 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1575 zł

-        II semestr: 1575 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3150 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1662,50 zł

-        II semestr: 1662,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3325 zł

Nr konta do wpłat czesnego zostanie podany w późniejszym terminie

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie dokonać można  do 14.10.2022 r.
Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do 17.10.2022 r.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Głęboka 43
20-612 Lublin
p. 1.17

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2022 r.

Informacji udziela:

mgr Barbara Sioma
Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Głęboka 43
20-612 Lublin

tel.: 81 537 63 21
e-mail: barbara.sioma@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Iwona Zwierzchowska
e-mail: iwona.zwierzchowska@mail.umcs.pl

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 280
  • w tym praktyki: brak
 • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.

Absolwenci studiów uzyskują kompetencje przydatne do:

pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach szkolnych funkcjonujących według założeń pedagogiki Marii Montessori. Posiadają umiejętności praktyczne w zakresie pracy z materiałami montessoriańskimi, potrafią aranżować przestrzeń edukacyjną stymulującą indywidualny rozwój dziecka i organizować proces wychowawczo-dydaktyczny w zróżnicowanej wiekowo grupie przedszkolnej i klasie szkolnej.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 • Teoretyczne podstawy pedagogiki Marii Montessori
 • Techniki poznawania dziecka i jego środowiska
 • Analiza tekstów źródłowych Montessori
 • Metodyka rozwijania zdolności sensorycznych
 • Metodyka rozwijania sprawności językowych
 • Metodyka kształcenia matematycznego
 • Metodyka geometrii
 • Metodyka poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego
 • Zajęcia metodyczne w oddziałach Montessori
 • Seminarium dyplomowe

Ocena końcowa:

Średnia ocen z egzaminów, uzyskanych zaliczeń oraz samodzielnie opracowanej i pozytywnie ocenionej przez promotora pracy końcowej.