Ochrona i zarządzanie środowiskiem

Kierunek
Ochrona i zarządzanie środowiskiem
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Zamiejscowy w Puławach
Obszar kształcenia
Nauki przyrodnicze
Zasady kwalifikacji na kierunek

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Uczestnicy studiów podyplomowych powinni posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych przynajmniej pierwszego stopnia

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 

Wydział Zamiejscowy UMCS
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy
z dopiskiem "Ochrona i zarządzanie środowiskiem"

Opłata za studia:

-        I semestr: 1750 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2030 zł

Całkowity koszt studiów: 3930 zł 

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1560 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1827 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3537 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1655 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr:  1928,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3733,50 zł

Nr konta do wpłaty czesnego zostanie podany w późniejszym terminie

Termin rekrutacji i przyjmowania dokumentów: do 31 stycznia 2022 r.

Planowany termin uruchomienia studiów:  luty 2022 r.

Informacji udziela:

mgr Kamilla Piwowarek
tel. 81 888 22 66
kamilla.piwowarek@poczta.umcs.lublin.pl

dr hab. Agnieszka Gładysz- Płaska
tel. 81 537 57 27
e-mail a.gladysz-plaska@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Agnieszka Gładysz- Płaska

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 225 h
    • w tym praktyki: brak
  • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa: Studia przeznaczone są dla: absolwentów studiów wyższych wszystkich kierunków, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich. Przeznaczone są przede wszystkim dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej oraz urzędników niższych szczebli administracji publicznej zajmujących się ochroną i zarządzaniem środowiskiem. Drugą grupą adresatów są osoby wykonujące działalność ekspercką i doradczą w zakresie ochrony i zarządzania środowiskiem.

 

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do: objęcia stanowisk kierowniczych i urzędniczych, a także pełnienia funkcji ekspertów i doradców w różnorodnych instytucjach, firmach i korporacjach. Ze względu na niezwykle rozbudowany i interdyscyplinarny program studiów ich absolwent będzie miał możliwość rozwinąć się na wielu płaszczyznach jednocześnie i zyskać wiedzę z obszaru kilku najważniejszych aspektów powiązanych z zarządzaniem i ochroną środowiska. Absolwent tych prestiżowych i perspektywicznych studiów będzie miał gruntowną wiedzę z obszaru kilku dziedzin naukowych i dyscyplin związanych z ochroną i zarządzaniem środowiskiem, a mianowicie z nauk prawnych, nauk chemicznych oraz nauk o środowisku.

Ocena końcowa: Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen na egzaminach i zaliczeniach z przedmiotów objętych programem studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z ustnego egzaminu końcowego