Ochrona danych osobowych

Kierunek
Ochrona danych osobowych
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

UWAGA! Rekrutacja na semestr letni 2022/2023 (od lutego 2023 r.).

W celu przyjęcia na studia konieczne jest zarejestrowanie się w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis dyplomu albo kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia nauki na studiach podyplomowych, poświadczona przez uczelnię. Jeśli kandydat ukończył studia za granicą, powinien złożyć oryginał dyplomu a ponadto tłumaczenie na język polski poświad-czone przez upoważnioną do tego instytucję oraz dokument potwierdzający nostryfikowanie dyplomu bądź zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Opłata za studia:

- I semestr: 1990 zł
- II semestr: 1990 zł
- Całkowity koszt studiów: 3980 zł 

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

- I semestr: 1791 zł
- II semestr: 1791 zł
- Całkowity koszt studiów: 3582 zł 

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

- I semestr: 1890,50 zł
- II semestr: 1890,50 zł
- Całkowity koszt studiów: 3781 zł

Numer konta do wpłaty czesnego: 78 1030 1999 2404 2870 0015 7201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w SOR dokonać można do 15 lutego 2023 r. 
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 17 lutego 2023 r. 

Dokumenty należy przesłać na podany adres:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. nr 313

Planowany termin uruchomienia studiów:

luty 2023 r.

Informacji udziela:

Kierownik studiów podyplomowych
dr Sebastian Kidyba
e-mail: sebastian.kidyba@mail.umcs.pl

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 130
  w tym praktyki:  brak
 • liczba semestrów:  2

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów niezależnie od kierunku ukończonych studiów (I, II stopień, jednolite magisterskie) zainteresowanych problematyką ochrony danych osobowych, którzy chcieliby poszerzyć i udoskonalić swoje umiejętności z zakresu zasad ochrony danych osobowych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

wykonywania pracy zawodowej, wymagającej stosowania przepisów dotyczących zasad ochrony danych osobowych. W trakcie studiów słuchacze uzyskują wiedzę z zakresu rozwiązań prawnych, które są wspólne dla wszystkich sektorów gospodarczych, w jakich można zetknąć się z kwestią danych osobowych. Poza tym analizowane są zagadnienia specjalistyczne, poświęcone określonym branżom, w których eksploatuje się dane osobowe. Należą do nich zarządzenie danymi w służbie zdrowia, telekomunikacji, działalności ubezpieczeniowej, oświatowej. Ma to w zamyśle organizatorów zapewnić kompleksową wiedzę każdemu słuchaczowi. Tym bardziej, że w dzisiejszej dobie niejednokrotnie rodzi się wymuszana przez rynek pracy potrzeba zmiany branży zarządzania danymi osobowymi.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

WYKŁADY

 1. Podstawy prawnej ochrony danych osobowych. System ochrony danych osobowych
 2. Ogólne założenia unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych
 3. Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych w polskim porządku prawnym i jego szczegółowe założenia
 4. Pojęcie danych osobowych i zbioru danych osobowych. Rodzaje danych podlegających ochronie (z uwzględnieniem identyfikatorów sieciowych i danych biometrycznych
 5. Publiczne i prywatne podmioty dokonujące przetwarzania danych osobowych
 6. Zadania i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Bezpieczeństwo danych osobowych w środowisku cyfrowym. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 8. Status prawny administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego dane osobowe
 9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
 10. Dane osobowe a zasady dostępu do informacji publicznej
 11. Dane osobowe a szczególne rodzaje marketingu (marketing elektroniczny, marketing tradycyjny)
 12. Ochrona danych kadrowych (pracowniczych, kandydatów do pracy)
 13. Ochrona praw podmiotów danych osobowych. Zagadnienia wprowadzające
 14. Ochrona danych osobowych w prawie karnym
 15. Prawo prasowe a korzystanie z danych osobowych
 16. Dane osobowe w świetle prawa autorskiego
 17. Dane osobowe w administracji rządowej i samorządowej
 18. Cywilnoprawna ochrona danych osobowych
 19. Zarządzanie nieruchomościami w kontekście przetwarzania danych osobowych (ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych)
 20. Dane osobowe w działalności banków
 21. Ochrona informacji niejawnych
 22. Kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w świetle aktualnych przepisów
 23. Przetwarzanie danych osobowych w systemie służby zdrowia
 24. Dane osobowe w działalności reasekuracyjnej i ubezpieczeniowej
 25. Postępowanie z danymi osobowymi w razie likwidacji lub upadłości pracodawcy
 26. Dane osobowe w działalności telekomunikacyjnej i pocztowej
 27. Dane osobowe objęte tajemnicami (służbowymi i zawodowymi)
 28. Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez spółki handlowe
 29. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych w spółkach wykorzystujących nowe technologie 

KONWERSATORIA

 1. Uzyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, obowiązek informacyjny, zasady przetwarzania danych
 2. Umowa powierzenia i zasady współpracy Administratora Danych Osobowych z podmiotami przetwarzającymi
 3. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych
 4. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
 5. Zasady  udostępniania danych osobowych w świetle aktualnych regulacji prawnych
 6. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
 7. Konstruowanie własnych baz danych do celów marketingowych
 8. Fizyczne zabezpieczenia danych osobowych
 9. Zabezpieczenie systemów informatycznych. Tworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym
 10. Wyznaczenie, status i zadania Inspektora Danych Osobowych
 11. Przygotowanie się do kontroli PUODO
 12. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez uczelnie i inne instytucje oświatowe
 13. Certyfikacja i kodeksy postępowania
 14. Obowiązek informacyjny pracodawcy względem pracownika i jego rodziny. Monitorowanie pracownika

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń z oceną i zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Więcej informacji na stronie:

http://www.umcs.pl/pl/ochrona-danych.htm