Neurologopedia

Kierunek
Neurologopedia
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filologiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

UWAGA! Rekrutacja przedłużona do 1 marca 2022 r.

Zajęcia rozpoczną się w marcu 2022 r.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń oraz analiza dokumentów) oraz wniesienie opłaty wpisowej. 

Wymagane dokumenty: 
1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą (jeżeli ukończone  studia uprawniają do wykonywania zawodu logopedy w kraju ukończenia), kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
4) kserokopia świadectwa ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych (jeśli dotyczy).

Nie będą rejestrowane niekompletne dokumenty!

W przypadku wyczerpania limitu miejsc pierwszeństwo mają kandydaci z dłuższym stażem pracy w zawodzie logopedy. Limit przyjęć wynosi 60 kandydatów, kolejnych 30 osób zostanie zarejestrowanych na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, przyjmowani będą kandydacji z listy rezerwowej. 
W razie rezygnacji ze studiów prosimy o niezwłoczne poinformowanie telefoniczne lub mailowe. 

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
PL. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
(pokój 035)

Opłata za studia:

-        I semestr: 2050 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2200 zł

Całkowity koszt studiów: 4400 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1830 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1980 zł

Całkowity koszt studiów: 3960 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1940 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2090 zł

Całkowity koszt studiów: 4180 zł

Numer konta bankowego do wpłat czesnego: 19 1030 1999 2415 0870 0015 5201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 31 stycznia 2022 roku.
Dokumenty w formie papierowej należy złożyć w terminie do 2 lutego 2022 roku. 

Planowany termin uruchomienia studiów:

marzec 2022 r. 

Informacji udziela:

mgr inż. Tomasz Kosa
Dziekanat Wydziału Filologicznego, pok. 036
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin 
tel.: 81 537 27 59
e-mail: tomasz.kosa@mail.umcs.pl 

Kierownik studiów podyplomowych: 

dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS
e-mail: tomasz.wozniak2@mail.umcs.pl

W sprawach technicznych, związanych z Internetową Rejestracją Kandydatów prosimy o kontakt z Biurem ds. Kształcenia Ustawicznego - studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl 

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 285
  • liczba semestrów:  2

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy.

Opis studiów: 

Studia są przeznaczone dla osób, które uzyskały stopień magistra logopedii lub posiadają tytuł magistra a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyły w ramach: 
1) pomagisterskich studiów logopedycznych; 
2) w ramach studiów stacjonarnych licencjackich na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów; 
3) specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich.

Ukończenie podyplomowych studiów neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne bez wymaganego przepisami stażu. Absolwent podyplomowych studiów neurologopedii ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (z osobami upośledzonymi umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się terminem „neurologopeda” w praktyce prywatnej. Studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. 

Program studiów przewiduje pięć bloków tematycznych: zaburzenia mowy u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, psychicznymi, logopedyczną terapię osób z oligofazją, terapię jąkających się, a także seminarium dyplomowe oraz praktyki. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach i zdanie egzaminu końcowego, będącego prezentacją studium przypadku.

Zajęcia odbywają się w Lublinie, w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, na zasadzie jedenastu zjazdów weekendowych (sobota 8.30 – 18.00, niedziela 8.00 – 13.00) oraz tygodnia praktyki w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie (wrzesień 2022).