Neurologopedia

Kierunek
Neurologopedia
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filologiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń oraz analiza dokumentów).

Wymagane dokumenty: 
1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
2) odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą (jeżeli ukończone  studia uprawniają do wykonywania zawodu logopedy w kraju ukończenia), kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
3) kserokopia świadectwa ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych (jeśli dotyczy).

Nie będą rejestrowane niekompletne dokumenty!

W przypadku wyczerpania limitu miejsc pierwszeństwo mają kandydaci z dłuższym stażem pracy w zawodzie logopedy. Limit przyjęć wynosi 60 kandydatów, kolejnych 30 osób zostanie zarejestrowanych na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, przyjmowani będą kandydacji z listy rezerwowej. 
W razie rezygnacji ze studiów prosimy o niezwłoczne poinformowanie telefoniczne lub mailowe. 

Opłata za studia:

-        I semestr: 2600 zł

-        II semestr: 2600 zł

Całkowity koszt studiów: 5200 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 2340 zł 

-        II semestr: 2340 zł

Całkowity koszt studiów: 4680 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 2470 zł 

-        II semestr: 2470 zł

Całkowity koszt studiów: 4940 zł

Numer konta bankowego do wpłat czesnego zostanie podany w późniejszym terminie. 

Termin przyjmowania dokumentów:

Rejestracji dokonać można do 15 lutego 2024 roku.
Dokumenty w formie papierowej należy złożyć w terminie do 19 lutego 2024 roku. 

Miejsce przyjmowania dokumentów:

mgr inż. Tomasz Kosa
Dziekanat Wydziału Filologicznego, pok. 039
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin 

Planowany termin uruchomienia studiów:

luty/marzec 2024 r. 

Informacji udziela:

mgr inż. Tomasz Kosa
Dziekanat Wydziału Filologicznego, pok. 039
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin 
tel.: 81 537 27 59
e-mail: tomasz.kosa@mail.umcs.pl 

Kierownik studiów podyplomowych: 

dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS
e-mail: tomasz.wozniak2@mail.umcs.pl

W sprawach technicznych, związanych z Systemem Obsługi Rekrutacji prosimy o kontakt z Biurem ds. Kształcenia Ustawicznego - studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl 

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 285
  • liczba semestrów:  2

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy.

Opis studiów: 

Studia są przeznaczone dla osób, które uzyskały stopień magistra logopedii lub posiadają tytuł magistra a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyły w ramach: 
1) pomagisterskich studiów logopedycznych; 
2) w ramach studiów stacjonarnych licencjackich na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów; 
3) specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich.

Ukończenie podyplomowych studiów neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne bez wymaganego przepisami stażu. Absolwent podyplomowych studiów neurologopedii ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (z osobami upośledzonymi umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się terminem „neurologopeda” w praktyce prywatnej. Studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. 

Program studiów przewiduje pięć bloków tematycznych: zaburzenia mowy u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, psychicznymi, logopedyczną terapię osób z oligofazją, terapię jąkających się, a także seminarium dyplomowe oraz praktyki. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach i zdanie egzaminu końcowego, będącego prezentacją studium przypadku.

Zajęcia odbywają się w Lublinie, w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, na zasadzie jedenastu zjazdów weekendowych (sobota 8.30 – 18.00, niedziela 8.00 – 13.00) oraz tygodnia praktyki w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie (wrzesień 2024).