Nauczanie matematyki

Kierunek
Nauczanie matematyki
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dokument potwierdzający nabycie uprawnień pedagogicznych;
  4. dokument potwierdzający zaliczenie, na ukończonych studiach, przedmiotów z zakresu matematyki, fizyki lub informatyki w wymiarze co najmniej 100 godzin łącznie, np. suplement do dyplomu (dokument nie jest wymagany w przypadku ukończenia studiów na kierunkach z obszaru nauk ścisłych).

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Minimalna liczba kandydatów niezbędna do otwarcia studiów: 18 osób.

Opłata za studia:

-        I semestr:  1600 zł
-        II semestr:  1600 zł
-        III semestr:  1600 zł
-        Całkowity koszt studiów: 4800 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1440 zł
-        II semestr: 1440 zł
-        III semestr: 1440 zł
-        Całkowity koszt studiów: 4320 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1520 zł
-        II semestr: 1520 zł
-        III semestr: 1520 zł
-        Całkowity koszt studiów: 4560 zł

Nr konta do wpłat czesnego zostanie podany w późniejszym terminie. 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie dokonać można do 30 września 2023 r.
Przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych trwa do 2 października 2023 r.

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
p. 1001

tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@mail.umcs.pl 

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2023 r. 

Informacji udziela:

Zespół ds. studiów podyplomowych
e-mail: studia.podyplomowe@mail.umcs.pl 
tel. 81 357 58 45

mgr Jolanta Jarzyńska
Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
e-mail: mat-fiz@poczta.umcs.lublin.pl 

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Beata Rodzik
e-mail: beata.rodzik@mail.umcs.pl
tel. 81 5376114

Opis

• liczba godzin dydaktycznych: 385
w tym praktyki: 90
• liczba semestrów: 3

Grupa docelowa:
Studia adresowane są do nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu.
Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne i tytuł magistra oraz są absolwentami studiów, w programie których występowały przedmioty z zakresu matematyki lub fizyki lub informatyki w wymiarze co najmniej 100 godzin łącznie.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół (podstawowych, liceach, technikach oraz szkołach branżowych).

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:
• wstęp do matematyki
• geometria elementarna
• analiza matematyczna I
• analiza matematyczna II
• algebra liniowa z geometrią analityczną
• kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
• podstawy algebry i teorii liczb
• statystyka
• technologia informacyjna w nauczaniu matematyki
• metodyka nauczania matematyki w szkole podstawowej
• metodyka nauczania matematyki w szkole ponadpodstawowej
• metodyka rozwiązywania zadań z konkursów i olimpiad
• praktyka w zakresie matematyki w szkole podstawowej
• praktyka w zakresie matematyki w szkole ponadpodstawowej

Ocena końcowa:
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych planem studiów oraz zaliczenie praktyk w szkołach.