Nauczanie języka polskiego jako obcego

Kierunek
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz  jego tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje;
 3. dokument poświadczający posiadanie uprawnień pedagogicznych (o ile nie wynika to z dyplomu ukończenia studiów wyższych).

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-       I semestr: 1600 zł
-       II semestr: 1600 zł
-       III semestr: 1600 zł
Całkowity koszt studiów: 4800 zł

 Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-       I semestr: 1440 zł
-       II semestr: 1440 zł
-       III semestr: 1440 zł
Całkowity koszt studiów: 4320 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-       I semestr: 1520 zł
-       II semestr: 1520 zł
-       III semestr: 1520 zł
Całkowity koszt studiów: 4560 zł

Nr konta do wpłat czesnego za studia zostanie podane w póżniejszym terminie. 

UWAGA! Przedłużenie terminu rekrutacji.
Termin rektutacji:

Rejestracji w systemie dokonać można do 16 października 2023 r. 
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 18 października 2023 r. 

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pod adres:

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
pokój nr 8

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2023 r. 

Informacji udziela: 

mgr Ewelina Mitkowska-Musiatewicz
tel.: 81 537 28 76
e-mail: polonia@umcs.pl 

Kierownik studiów podyplomowych:  

dr hab. Agata Małyska, prof. UMCS
e-mail: agata.malyska@mail.umcs.pl

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 380
  • w tym praktyki: 90
 • liczba semestrów: 3 (zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli - Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela p. 1.11)
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (6-7 zjazdów w semestrze)
 • zajęcia są prowadzone  w formie stacjonarnej (w siedzibie Uczelni).

Grupa docelowa: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich - filologicznych oraz innych kierunków, posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Słuchaczami mogą być także cudzoziemcy z odpowiednią znajomością języka polskiego  (co najmniej na poziomie B2).

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do: nauczania języka polskiego jako obcego zarówno w krajowych instytucjach kształcących cudzoziemców, jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyki i polonistyki uniwersytetów zagranicznych. Kwalifikacje obejmują umiejętność projektowania zajęć dydaktycznych, zastosowania odpowiednich metod kształcenia poszczególnych sprawności językowych na poziomach A1 – C2 oraz umiejętność powiązania wiedzy o Polsce, jej kulturze, literaturze i historii z kształceniem językowym. Absolwenci zostaną również przygotowani do pracy z uczniami – cudzoziemcami  oraz dziećmi reemigrantów w szkołach w Polsce. Ukończenie studiów tego typu jest wymagane w przypadku prowadzenia zajęć w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych. Według ustawy o języku polskim jest też podstawowym warunkiem do ubiegania się o licencję egzaminatora państwowego na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. 

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:  
 • Praktyczna gramatyka języka polskiego
 • Kultura języka i normy zachowań językowych
 • Język polski w świecie (szkolnictwo polskie za granicą, prowadzenie lektoratu na uczelni zagranicznej)
 • Nauczanie fonetyki
 • Nauczanie cudzoziemców kultury polskiej
 • Literatura w nauczaniu cudzoziemców
 • Metodyka nauczania cudzoziemców historii Polski
 •  Przekład w nauczaniu języka polskiego jako obcego (miejsce przekładu w nauczaniu, problemy dwujęzyczności)
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (kształcenie sprawności językowych, nauczanie elementów języka, metody nauczania na poszczególnych poziomach zaawansowania)
 • Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowców (nauczanie zdalne)
 • Testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Metodyka nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży (praca z dzieckiem obcojęzycznym w szkole polskiej)
 • System certyfikacji języka polskiego jako obcego
 • Praktyki

Ocena końcowa: warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania oraz napisanie pracy końcowej z wybranego przedmiotu.