Nauczanie chemii

Kierunek
Nauczanie chemii
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Chemii
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem zakwalifikowania na studia jest spełnienie wymogów formalnych (ukończone studia wyższe o charakterze przyrodniczym oraz przygotowanie pedagogiczne), rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów. 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień pedagogicznych. 

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych.

W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. 1001

Opłata za studia:

- I semestr: 1700 zł
- II semestr: 1700 zł
- III semestr 1700 zł
- Całkowity koszt studiów: 5100 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

- I semestr: 1530 zł
- II semestr: 1530 zł
- III semestr: 1530 zł
- Całkowity koszt studiów: 4590 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

- I semestr: 1615 zł
- II semestr: 1615 zł
- III semestr: 1615 zł
- Całkowity koszt studiów: 4845 zł

Numer konta bankowego do wpłaty czesnego zostanie podany w późniejszym terminie. 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w SOR dokonać można do 2 października 2022 r. 
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 5 października 2022 r. 

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. 1001

tel. 81 537 58 45

Planowany termin uruchomienia studiów: 

październik 2022 r.

Informacji udziela:

dr Joanna Reszko-Zygmunt, prof. UMCS
Katedra Chemii Analitycznej
Wydział Chemii UMCS
Pl. M.Curie-Skłodowskiej 3/318
20-031 Lublin
Tel. 81 537 56 95
e-mail: joanna.reszko-zygmunt@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Joanna Reszko-Zygmunt, prof. UMCS

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 380
  • w tym praktyki: 90
 • liczba semestrów: 3

Grupa docelowa: 

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich na kierunkach przyrodniczych (w programie których występowały przedmioty przyrodnicze), posiadających uprawnienia pedagogiczne..

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:  

Studia podyplomowe nadają uprawnienia do nauczania chemii.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 1. Chemia ogólna
 2. Chemia nieorganiczna
 3. Chemia organiczna
 4. Chemia fizyczna
 5. Elementy ochrony środowiska
 6. Zarządzanie chemikaliami
 7. Chemia w życiu codziennym
 8. Osiągnięcia współczesnej chemii
 9. Dydaktyka chemii
 10. Praktyka zawodowa

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem studiów.