Nauczanie chemii

Kierunek
Nauczanie chemii
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Chemii
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

 UWAGA!!! W semestrze zimowym 2020/2021 rekrutacja na studia nie jest prowadzona! 

Warunkiem zakwalifikowania na studia jest spełnienie wymogów formalnych: ukończone studia wyższe o charakterze przyrodniczym oraz przygotowanie pedagogiczne oraz  rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
pl. M. Curie- Skłodowskiej 5/1001, 20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45

Opis

Kierownik Studiów podyplomowych:

dr Joanna Reszko-Zygmunt

Czas trwania:

3 semestry