Muzykoterapia

Kierunek
Muzykoterapia
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów, uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych oraz pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej, elementem której jest wykonanie dwóch utworów muzycznych - szczegóły dot. rozmowy kwalifikacyjnej poniżej. 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracja w IRK  oraz przyjmowanie dokumentów: do 15.06.2019 r.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą: 
CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45

Rozmowa kwalifikacyjna na studia: 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań kierunkowych związanych z muzykoterapią, wykonanie dwóch utworów muzycznych na dowolnym instrumencie (w tym jeden utwór wokalno-instrumentalny), wykazanie się predyspozycjami do improwizacji (rozumiana jako np. umiejętność wykonania piosenki z akompaniamentem, który nie jest odegraniem zapisu nutowego. Nie jest wymagana umiejętność improwizacji muzycznej, gdyż takowa będzie dopiero uczona w czasie studiów). 

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 22 czerwca 2019 r. od godz. 14.00 w Instytucie Muzyki, Al. Kraśnicka 2a w Lublinie, sala nr 111.

Opłaty za studia:

Pełna opłata za cykl kształcenia wynosi: 6600 zł., w tym:

 • wpisowe - 150 zł;
 • opłata za naukę (czesne):
  I semestr - 2050 zł;
  II semestr - 2200 zł;
  III semestr - 2200 zł

Nr konta:

89 1030 1999 2410 8870 0014 9301

Data rozpoczęcia zajęć:

październik

Opis

Organizator studiów:

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Kierownik Studiów podyplomowych:

dr hab. Krzysztof Stachyra

Czas trwania:

3 semestry

Opis Studiów:

Program studiów opracowany został według wytycznych Komisji Edukacji i Szkolenia Muzykoterapeutów Światowej Federacji Muzykoterapii (WFMT), dzięki czemu spełnia najnowsze międzynarodowe standardy jakie obowiązują w najlepszych uczelniach kształcących muzykoterapeutów na świecie. Zajęcia prowadzone będą przez uznaną kadrę specjalistów z Polski i zagranicy i odbywać się będą zarówno na UMCS, jak i w Centrum Arteterapii w Lublinie. Kandydatami na studia mogą być absolwenci studiów wyższych.

W programie studiów obejmującym 465 godzin zajęć (w tym 60 godzin praktyk) znajdują się między innymi zajęcia z zakresu aktywnych i receptywnych form muzykoterapii, umiejętności improwizacji, pracy z osobami z różnymi zaburzeniami, superwizja, arteterapia, choreoterapia, teatroterapia, wiedza z zakresu podstaw medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej, etc. Bardzo dużo miejsca poświęca się działaniom praktycznym, zgodnie z założeniem, że absolwent studiów ma nie tylko posiadać wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności do efektywnego prowadzenia muzykoterapii z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z różnymi problemami. Jednym z ważnych celów realizowanych na studiach jest holistyczny rozwój studentów, stąd w programie znajdują się m.in. zajęcia z psychoterapeutą czy terapeutą z zakresu ruchu autentycznego.'

Studia realizowane są we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Przez Sztukę.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Muzykoterapia
 • Receptywne formy muzykoterapii
 • Patologie z klinicznym zarysem chorób
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Muzykoterapia Neurologiczna z elementami fizjoterapii
 • Psychiatria
 • Psychoterapia
 • Psychologia wychowawcza i kliniczna
 • Pedagogika specjalna
 • Audiofonologia z logorytmiką
 • Badania w muzykoterapii
 • Superwizja w muzykoterapii
 • Improwizacja
 • Muzykoterapia kreatywna Nordoff-Robbins
 • Arteterapia
 • Teatroterapia
 • Choreoterapia
 • Emisja i higiena głosu
 • Trening asertywności
 • Zarządzanie wiedzą w muzykoterapii
 • Wykład monograficzny
 • Praktyki

Przewidywany terminarz zjazdów semestru I i II (terminy mogą ulec zmianom):  

 1. 05-06.10.2019
 2. 26-27.10.2019
 3. 23-24.11.2019
 4. 14-15.12.2019
 5. 11-12.01.2020
 6. 08-09.02.2020
 7. 07-08.03.2020
 8. 04-05.04.2020
 9. 25-26.04.2020
 10. 23-24.05.2020
 11. 13-14.06.2020

Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest profesjonalnie wykształconym muzykoterapeutą, posiadającym wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystywania muzyki w procesie profilaktyki, wspomagania rozwoju, leczenia i rehabilitacji. Absolwent potrafi planować, organizować i realizować proces muzykoterapii w pracy z osobami z różnymi dysfunkcjami lub potrzebami natury emocjonalnej, fizycznej, umysłowej lub społecznej, dzięki czemu może podjąć pracę w placówkach terapeutycznych, rozwojowych, edukacyjnych, opiekuńczych, rekreacyjnych oraz prowadzić prywatną praktykę muzykoterapeutyczną. Jest także przygotowany do prowadzenia badań w zakresie muzykoterapii.
Studia przygotowują do uzyskania Certyfikatu Muzykoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów oraz złożenie egzaminu.

Informacji udziela:

mgr inż. Ireneusz Borowski
Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Narutowicza 12 pok.60
20-004 Lublin
tel. 815376305
e-mail: birek1@poczta.umcs.lublin.pl

dr hab. Krzysztof Stachyra
tel. kom. 500 840 060