Muzealnictwo

Kierunek
Muzealnictwo
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filologiczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych.

Opłata za studia:

- I semestr: 1600 zł
- II semestr: 1600 zł
- Całkowity koszt studiów: 3200 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

- I semestr: 1440 zł
- II semestr: 1440 zł
- Całkowity koszt studiów: 2880 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

- I semestr: 1520 zł
- II semestr: 1520 zł
- Całkowity koszt studiów: 3040 zł

Nr konta do wpłat czesnego: 32 1030 1999 2415 0270 0015 7201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w SOR dokonać można do 15 lutego 2023 r. 
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 17 lutego 2023 r.

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

Wydział Filologiczny
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

20-031 Lublin
pok. 028

Planowany termin uruchomienia studiów:

04-05.03.2023 r. 

Informacji udziela:

mgr Magdalena Małocha
e-mail: magdalena.malocha@mail.umcs.pl
tel. 81 537 27 67

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Mariola Tymochowicz, prof. Uczelni
e-mail: mariola.tymochowicz@mail.umcs.pl

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 226
  • w tym wyjazd studyjny: 24
 • liczba semestrów: 2

Część zajęć realizwoana będzie w formie online. 

Grupa docelowa: pracownicy muzeów i instytucji kultury, gdzie realizowane są działania wystawiennicze. Studia te spełniają wymogi kwalifikacyjne dla uzyskania tytułu służbowego kustosza określone w Ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385).

Absolwenci studiów mają pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu muzealnictwa. Posiadają umiejętności praktyczne w zakresie samodzielnego i we współpracy z innymi planowania i organizowania pracę przy przygotowaniu wystawy muzealnej oraz innych działań niezbędnych do funkcjonowania współczesnego muzeum (edukacja, promocja instytucji, przygotowywanie wniosków, praca naukowa).

Ocena końcowa: zaliczenie wszystkich przedmiotów

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Antropologia kultury
 • Komunikacja kulturowa
 • Dziedzictwo kulturowe i jego ochrona
 • Instytucje kultury i polityka kulturalna
 • Podstawy prawne działalności muzealnej, etyka zawodowa
 • Historia muzealnictwa i kolekcjonerstwa
 • Teorie muzeologiczne
 • Zarządzanie i organizacja w muzeum
 • Muzeum w XXI wieku
 • Marketing i promocja w działalności muzealnej
 • Projektowanie i organizacja wystaw
 • Przygotowywanie wniosków i grantów
 • Edukacja muzealna
 • Technologie cyfrowe w muzeach
 • Gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów
 • Konserwacja i ochrona zbiorów
 • Muzeum historyczne i biograficzne
 • Muzeum literackie
 • Muzeum etnograficzne i skansenowskie
 • Muzeum sztuki
 • Muzeum przyrodnicze
 • Muzeum sakralne i religijne
 • Muzeum archeologiczne
 • Muzeum martyrologiczne
 • Wyjazd studyjny (zajęcia w terenie)

Studia mają charakter doskonalący, ich celem jest aktualizacja i pogłębienie wiedzy oraz rozwój kwalifikacji zawodowych w oparciu o najnowsze osiągnięcia z zakresu funkcjonowania, organizacji i zarządzania placówkami muzealnymi.

Zajęcia realizowane będą w formie hybrydowej, czyli wykłady i konwersatoria o charakterze teoretycznym – online poprzez platformę Teams, a zajęcia praktyczne odbywać się będą w muzeach działających na terenie Lublina i okolic. Prowadzącymi zajęcia będą nauczyciele akademiccy oraz grono praktyków – muzealników reprezentujących różne placówki: Muzeum Narodowe w Lublinie, Państwowe Muzeum na Majdanku, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Program studiów obejmuje 2-dniowy wyjazd do wybranych muzeów w Polsce  (łącznie 24 godziny zajęć w terenie) celem zapoznania się z ich funkcjonowaniem.