Muzealnictwo

Kierunek
Muzealnictwo
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filologiczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1350 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1500 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1200 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1350 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2700 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1275 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1425 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2850 zł

Nr konta do wpłat czesnego za studia:

37 1030 1999 2415 0270 0015 4201

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres:

Wydział Filologiczny UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
z dopiskiem „Muzealnictwo” p. 039

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2021 roku

Informacji udziela:

Małgorzata Przybycień
81 537 27 55; pokój nr 039
e-mail: malgorzata.przybycien@poczta.umcs.lublin.pl

dr hab. Mariola Tymochowicz
e-mail: m.tymochowicz@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Mariola Tymochowicz

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 216
  • w tym wyjazd 3 dniowy do Warszawy (zwiedzanie muzeów)
 • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa: pracownicy muzeów, twórców i opiekunów szkolnych, regionalnych i parafialnych izb pamięci, osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką muzealnictwa i kolekcjonerstwa.

Absolwenci studiów uzyskują umiejętności przydatne do pracy w muzeum. Studia pozwolą na uzyskania stopnia kustosza.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 • Antropologia kultury
 • Komunikacja kulturowa
 • Dziedzictwo kulturowe i jego ochrona
 • Instytucje kultury i polityka kulturalna
 • Podstawy prawne działalności muzeów, etyka zawodowa
 • Historia muzealnictwa i kolekcjonerstwa
 • Teorie muzeologiczne
 • Zarządzanie i organizacja pracy muzeum
 • Marketing w działalności muzealnej
 • Projektowanie i organizacja wystaw
 • Edukacja muzealna
 • Technologie cyfrowe w muzeum
 • Gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów
 • Konserwacja i ochrona zbiorów
 • Muzeum historyczne
 • Muzeum literackie
 • Muzeum etnograficzne i skansenowskie
 • Muzeum sztuki
 • Muzeum przyrodnicze
 • Wyjazd studyjny (zajęcia w terenie)

Zajęcia specjalizacyjne:

Złotnictwo

 • Zbiory, specyfika i konserwacja  muzeów sztuki złotniczej
 • Zarys historii sztuki złotniczej
  • Dawny warsztat, ośrodki  i organizacja cechów złotniczych
  • Złotnictwo sakralne – terminologia i typologia
  • Srebra stołowe,  paradne i ceremonialne
  • Techniki złotnicze, jubilerskie, platernictwo
  • Biżuteria  oraz ordery, odznaczenia jako dzieła jubilerskie

Etnologia

 • Etnografia Polski
 • Sztuka ludowa
 • Obrzędy i zwyczaje doroczne w Polsce
 • Polska obrzędowość rodzinna
 • Zarządzanie zbiorami etnograficzne
 • Projektowanie wystaw etnograficznych

Ocena końcowa: zaliczenie wszystkich przedmiotów

Studia mają charakter dokształcający, ich celem jest aktualizacja i pogłębianie wiedzy oraz rozwój kwalifikacji zawodowych w oparciu o najnowsze osiągnięcia z zakresu funkcjonowania, organizacji i zarządzania tego typu placówką.

Program studiów obejmuje ogólne zajęcia z zakresu muzealnictwa i dodatkowe w ramach jednej z dwóch specjalizacji do wyboru. W tegorocznej edycji proponujemy dwie specjalizacje: złotnictwo i etnografię. W ramach pierwszej wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom środowisk muzealnych w tym zakresie i odwołujemy się do doświadczeń związanych z organizowanymi przez Muzeum Sztuki Złotniczej – oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym cyklicznych warsztatów dla muzealników, które cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem środowiska. Specjalizacja złotnicza adresowana jest do pracowników muzeów podsiadających w swoich zbiorach zabytki sztuki złotniczej, którzy chcą nabyć specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną z tego zakresu, a także do pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków zajmujących się zabytkami ruchomymi, pracowników muzeów diecezjalnych, diecezjalnych konserwatorów zabytków,  środowisk kolekcjonerskich oraz osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu złotnictwa. Druga z proponowanych specjalizacji – etnografia pozwoli pracownikom zajmującym się zbiorami etnograficznymi na poszerzenie ich wiedzy w zakresie kultury materialnej i duchowej z dużym nastawieniem na odrębność regionów. Będziemy też omawiać specyfikę tego typu kolekcji i sposoby jej prezentowania na ekspozycjach.

Ponadto przewidziano 3-dniowy wyjazd do Warszawy (łącznie 24 godziny zajęć w terenie) celem zapoznania się z funkcjonowaniem wybranych muzeów. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz grono praktyków – muzealników reprezentujących różne placówki: Muzeum Narodowe w Lublinie, Państwowe Muzeum na Majdanku, Muzeum Sztuki Złotniczej – oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Zajęcia typu ćwiczeniowego i laboratoryjnego odbywają się m.in. we wskazanych wyżej muzeach.