Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Kierunek
Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych osób niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1800 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1950 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3900  zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1605 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1755 

-        Całkowity koszt studiów: 3510

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1702,50 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1852,50

-        Całkowity koszt studiów: 3705

Nr konta do wpłaty czesnego:

zostanie podany w późniejszym terminie

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie Obsługi Rekrutacji dokonać można do 22.03.2022 roku.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 22.03.2022 roku.

W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres:

Barbara Niedzielska, p.B.3.17

Instytut Psychologii UMCS

ul. Głęboka 45

20-612 Lublin    

tel.81 537 25 43

Planowany termin uruchomienia studiów: marzec 2022 r.

Informacji udziela: prof. dr hab. Anna Kanios, tel.600377113; anna.kanios@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych: prof. dr hab. Anna Kanios

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 380
    • w tym praktyki: 40
    • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa: studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (na poziomie licencjackim lub magisterskim) kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Wprowadzenie do pracy socjalnej

Elementy polityki społecznej

Metodologia i metodyka pracy socjalnej

Projekt socjalny

Struktura i organizacja pomocy społecznej

Praca socjalna w Niemczech

Seminarium dyplomowe

Praktyki zawodowe

Ocena końcowa: średnia ocen z przewidzianych planem przedmiotów nauczania oraz złożenie i obrona pracy dyplomowej