Menedżer XXI wieku

Kierunek
Menedżer XXI wieku
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: www.umcs.pl/pl/menedzer.htm


Opłata za studia:

-         I semestr: 4.500,00 zł 

-         II semestr: 4.500,00 zł

-         Całkowity koszt studiów: 9.000,00 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-         I semestr: 4.050,00 zł 

-         II semestr: 4.050,00 zł

-         Całkowity koszt studiów: 8.100,00 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 4.275,00 zł 

-        II semestr: 4.275,00 zł

-        Całkowity koszt studiów: 8.550,00 zł

Nr konta do wpłat czesnego: 29 1030 1999 2408 3470 0015 7201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie Obsługi Rekrutacji dokonać można do 15 lutego 2023 r.
Termin składania dokumentów: do 17 lutego 2023 r.

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 9
20-031 Lublin
p. Magdalena Białkowska

Planowany termin uruchomienia studiów:

marzec 2023 r.

Informacji udziela:

mgr Magdalena Białkowska
tel. 81 537-27-72
e-mail: magdalena.bialkowska@mail.umcs.pl

dr Monika Baczewska-Ciupak
tel. 81 537-54-66
e-mail: monika.baczewska-ciupak@mail.umcs.pl

mgr Małgorzata Fryszkiewicz
tel. 81 532-21-76
e-mail: malgosia@eipb.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Monika Baczewska-Ciupak

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych:

mgr Małgorzata Fryszkiewicz

Opis

liczba godzin dydaktycznych: 320
liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla, członków rad nadzorczych i zarządów, prezesów firm, dyrektorów, kierowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwent otrzymuje przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego w różnych branżach i w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, zna najnowsze koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem oraz innowacyjne techniki kierowania i motywowania pracowników. Studia kształtują szereg kompetencji pragmatycznych (interpersonalnych, społecznych, komunikacyjnych, informatycznych, medialnych) niezbędnych w skutecznym zarządzaniu organizacją, także w dobie kryzysu. Absolwent kierunku, oprócz dyplomu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, otrzyma certyfikat  Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu poświadczający uzyskanie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania organizacją.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Agile – zwinne zarządzanie organizacją w świecie VUCA
Automotywacja i motywowanie innych
Budowanie efektywnych relacji ze współpracownikami
Budowanie innowacyjnej organizacji w procesie zmian
Coaching jako nowoczesne narzędzie rozwoju kadr
Coaching kariery menedżera
Doskonalenie umiejętności autoprezentacji i wystąpienia publiczne
Estetyka w biznesie
Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce
Etykieta biznesu
Facylitacja – menedżer jako moderator
Filozoficzne podstawy biznesu i zarządzania
Innowacyjne zarządzanie HR – rola działań personalnych w budowaniu wizerunku firmy i menedżera
Job Crafting
Kreatywność kluczem do sukcesu w biznesie
Marketing 4.0 – skuteczne zarządzanie marką przedsiębiorstwa
Mentoring jako fundament uczącej się organizacji
Personal branding – budowanie marki osobistej menedżera
Praktyczne aspekty prawne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Praktyczne aspekty socjologii organizacji i zarządzania
Przywództwo organizacyjne
Różnice kulturowe w negocjacjach międzynarodowych
Strategia rynkowa
Wellbeing w organizacji
Współpraca nauki i biznesu w ramach gospodarki opartej na wiedzy
Wywieranie wpływu – psychologia perswazji w pracy menedżera
Zarządzanie emocjami i stresem w organizacji
Zarządzanie projektami
Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy
Zarządzanie zespołem rozproszonym

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów.