Mediacja szkolna i sądowa

Kierunek
Mediacja szkolna i sądowa
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres:
Wydział Pedagogiki i Psychologii, pok. 59
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin 

Opłata za studia:

-        I semestr: 1490 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1640 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3280 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1326 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1476 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2952 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1408 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1558 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3116 zł

Nr konta do wpłat czesnego za studia:

52 1030 1999 2407 6870 0015 4201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 15 października 2021 r.

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

Wydział Pedagogiki i Psychologii, pok. 59
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik/listopad 2021 r.

Informacji udziela:

mgr Izabela Jonik 
tel. 81 537 63 02
e-mail: izabela.jonik@mail.umcs.pl

dr hab. Agnieszka Lewicka – Zelent, prof. UMCS
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12, pokój 28
20-004 Lublin
tel. 81/ 537 63 13
tel. kom. 69 10 200 69
e-mail agnieszka069@poczta.onet.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Agnieszka Lewicka – Zelent, prof. UMCS

Opis

OPIS

 • liczba godzin dydaktycznych: 280
  • w tym praktyki: brak
 • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w szczególności w zakresie: prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji. Nie wyklucza to jednak absolwentów wszystkich innych kierunków, którzy chcą nabyć nowe kompetencje mediacyjne (w tym społeczne).

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne:

 • do pracy z wszystkimi osobami uwikłanymi w konflikty;
 • do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych;
 • do pracy w różnorodnych placówkach i instytucjach: opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, edukacyjnych, sądowych, pozarządowych;
 • przy wpisywaniu się na listę mediatorów sądowych;
 • w życiu osobistym w aspekcie zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania, nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji społecznych z innymi;
 • do poszerzania swojej wiedzy z zakresu prawa, psychologii i pedagogiki oraz rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Semestr I
Pedagogika resocjalizacyjna
Socjoterapia nieprzystosowanych społecznie
Autoterapia i radzenie sobie ze stresem
Trening uwrażliwiający
Prezentacja publiczna z emisją głosu
Podstawy komunikacji językowej
Podstawy komunikacji niewerbalnej
Mediacja sądowa w prawie polskim

Semestr II
Psychologia sądowa i penitencjarna
Podstawy psychoterapii
Trening asertywności
Techniki negocjacyjne
Psychologia rozwiązywania konfliktów
Mediacja szkolna w praktyce
Mediacje cywilne i rodzinne
Mediacje w sprawach karnych i nieletnich
Metodyka pracy mediatora

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów.