Matematyka

Kierunek
Matematyka
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dokument potwierdzający nabycie uprawnień pedagogicznych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za semestr:

1400 zł

Nr konta dla edycji 2016/2017:

07 1030 1999 2402 6670 0014 4301

Nr konta dla edycji 2017/2018:

36 1030 1999 2402 6670 0014 6301

Nr konta dla edycji 2018/2019:

65 1030 1999 2402 6670 0014 8301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: 

Dokumenty można składać do 31.01.2019 r. osobiście lub przesłać na podany adres:
CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Rektorat X piętro, pokój nr 1002
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin,
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl 

Opis

Kierownik Studiów podyplomowych:

dr Beata Rodzik

Czas trwania:

3 semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie), łącznie 360 godzin zajęć dydaktycznych i 60 godzin praktyki w szkołach

Opis Studiów:

Studia przeznaczone są dla osób z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentów studiów II stopnia na kierunkach, w programie których występowały przedmioty z zakresu matematyki, fizyki lub informatyki w wymiarze co najmniej 100 godzin łącznie.
Absolwenci studiów podyplomowych ze stopniem magistra uzyskają uprawnienia do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych.
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych planem studiów oraz zaliczenie praktyk w szkołach.

Program studiów:

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • arytmetyka,
 • wstęp do matematyki,
 • geometria elementarna,
 • algebra,
 • podstawy informatyki,
 • analiza matematyczna,
 • geometria analityczna,
 • rachunek prawdopodobieństwa,
 • elementy statystyki,
 • technologia informacyjna w nauczaniu matematyki,
 • metodyka nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum,
 • metodyka nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • dydaktyka matematyki,
 • praktykę w zakresie matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimanzjalnej.

Informacji udziela:

dr Beata Rodzik
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin
tel.: 81 537 61 14
IX piętro, pok. 901A
e-mail: Beata.Rodzik@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Jolanta Jarzyńska
Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. I. Radziszewskiego 10
parter, pok. 7A
tel.: (81) 537 52 12