Malarstwo

Kierunek
Malarstwo
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Studiów, złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit osób - 14

Opłata za studia:

-        I semestr: 1700 zł 

-        II semestr: 1700 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3400 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1530 zł 

-        II semestr: 1530 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2060 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1615 zł

-        II semestr: 1615 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3230 zł

Nr konta do wpłat czesnego za studia zostanie podany w terminie późniejszym

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie Obsługi Rekrutacji dokonać można do 2 października 2022 r. 

Dokumenty można składać do 5 października 2022 r.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS
al. Kraśnicka 2b, pokój nr 9. Lublin
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.30)

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik/listopad 2022 r.

Informacji udziela:

Instytut Sztuk Pięknych WA UMCS – sekretariat
tel. 81 537-69-24, -81 537-69-40
e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

Kierownik studiów:
dr hab. Krzysztof Bartnik, prof. nadzw.
tel. 795-108-370
mail: kkbbkk@wp.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 160
    • w tym praktyki:  brak
  • liczba semestrów:  2

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów niezależnie od kierunku ukończonych studiów (I,II stopień, magisterskie) pragnących pogłębić swoje poszukiwania twórcze, poszerzyć wachlarz  swoich umiejętności malarskich, warsztatowych oraz kreacyjnych. Nie obowiązuje limit wieku oraz nie jest wymagane wykształcenia plastyczne. 

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Indywidualnej twórczości artystycznej. Orientują się we współczesnych tendencjach w sztuce. Zdobyta podczas studiów wiedza  i doświadczenie może być dobrym wdrożeniem do indywidualnej twórczości artystycznej,  może przyczynić się do ożywienia i wzbogacenia już nabytej wiedzy jak również może znaleźć swoje praktyczne zastosowanie w zawodach pokrewnych jak np.: grafika, fotografia, dekoratorstwo czy różnego typu projektowanie.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

1. Malarstwo studyjne
2. Rysunek studyjny
3. Technologia malarstwa sztalugowego i rysunku
4. Zagadnienia sztuki współczesnej
5. Laboratorium obrazu

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów wymaganych programem studiów.

Załączniki