Logopedia - studia czterosemestralne

Kierunek
Logopedia - studia czterosemestralne
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filologiczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Ostatnie wolne miejsca!

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji, złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów oraz uzyskanie pozytywnej oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu Systemu obsługi rekrutacji, uzupełniony i podpisany;
2) odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich; w przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Nie będą rejestrowane niekompletne dokumenty!

Osoby, które zarejestrują się w systemie, proszone są o niezwłoczne dostarczenie kompletu dokumentów w formie papierowej lub ich przesłanie na adres:

Wydział Filologiczny UMCS
PL. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
p. 036

Rozmowa kwalifikacyjna:

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena wymowy i sprawności komunikacyjnej kandydata. 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany po zakończeniu rekrutacji. 

Opłata za studia:

-        I semestr: 2500 zł 
-        II semestr: 2500 zł
-        III semestr: 2500 zł
-        IV semestr: 2500 zł
-        Całkowity koszt studiów: 10 000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 2250 zł
-        II semestr: 2250 zł
-        III semestr: 2250 zł
-        IV semestr: 2250 zł
-        Całkowity koszt studiów: 9 000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 2375 zł
-        II semestr: 2375 zł
-        III semestr: 2375 zł
-        IV semestr: 2375 zł
-        Całkowity koszt studiów: 9 500 zł

Nr konta do wpłat czesnego: 19 1030 1999 2415 1070 0015 8401

UWAGA! Wydłużenie terminu rekrutacji. 
Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w systemie dokonać można do 21 listopada 2023 roku.
Dokumenty należy przesłać do 24 listopada 2023 roku na adres:

Dziekanat Wydziału Filologiczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
pok. 039

Termin uruchomienia studiów:
 27-29.10.2023 r.

Informacji udziela:

mgr inż. Tomasz Kosa
Dziekanat Wydziału Filologicznego, pok. 039
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin 
tel.: 81 537 27 59
e-mail: tomasz.kosa@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych: 

dr Wojciech Lipski
e-mail: wojciech.lipski@mail.umcs.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 600
    • w tym praktyki: 60
    • liczba semestrów: 4

Grupa docelowa: Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie.

Absolwenci studiów otrzymują kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych (w przypadku posiadania kwalifikacji pedagogicznych), w placówkach ochrony zdrowia oraz innych placówkach, w których zatrudniani są logopedzi.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

1. Przedmioty medyczne: anatomia i fizjologia człowieka, foniatria, neurologia i psychiatria.

2. Przedmioty lingwistyczne: nauka o języku, fonologia, fonetyka (artykulacyjna, akustyczna, wizualna i audytywna), zasady kultury żywego słowa, rozwój mowy dziecka.

3. Przedmioty psychologiczne: psychologia rozwojowa, neuropsychologia.

4. Przedmioty dotyczące zaburzeń mowy: teoria zaburzeń mowy, audiofonologia, surdologopedia, dyslalia, jąkanie, oligofazja, trudności w czytaniu i pisaniu, afazja, alalia, dyzartria, zaburzenia mowy w demencji.

5. Zajęcia z terapii logopedycznej i praktyki logopedyczne (słuchacze indywidualnie dokonują wyboru miejsca praktyk, uzyskując zgodę logopedy na nieodpłatne ich odbycie).

W każdym roku akademickim odbywa się 12 zjazdów, w tym 11 weekendowych (od piątku do niedzieli) i 1 tygodniowy (od poniedziałku do piątku). Na zjeździe tygodniowym studenci dzieleni są na grupy laboratoryjne i realizowane są przede wszystkim zajęcia praktyczne z Terapii logopedycznej. Liczba godzin terapii w pierwszym roku studiów to 25 godzin, a w drugim to 30 godzin dydaktycznych. Zjazd tygodniowy organizowany jest w lutym, w trakcie zimowej sesji egzaminacyjnej i/lub przerwy międzysemestralnej na studiach dziennych, w zależności od harmonogramu roku akademickiego. Taka forma zjazdu wynika z dużej liczby godzin dydaktycznych, dyspozycyjności pracowników prowadzących Terapię logopedyczną oraz z tego, iż w tym okresie dostępne są sale dydaktyczne.

Ocena końcowa: Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, pozytywna ocena pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

Załączniki