Lider zarządzania kryzysowego

Kierunek
Lider zarządzania kryzysowego
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

UWAGA! Wydłużenie rekrutacji do 15 lutego 2023 r.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji, złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez UMCS kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 2000 zł
-        II semestr: 2000 zł
-        Całkowity koszt studiów: 4000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1800 zł
-        II semestr: 1800 zł
-        Całkowity koszt studiów: 3600 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1900 zł
-        II semestr: 1900 zł
-        Całkowity koszt studiów: 3800 zł

Nr konta do wpłat czesnego zostanie podany w późniejszym terminie

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie obsługi rekrutacji dokonać można do 15 lutego 2023 roku.

Dokumenty należy przesłać do 17 lutego 2023 roku na adres:

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Informacji udziela:

Zespół ds. studiów podyplomowych
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@mail.umcs.pl 

Planowany termin uruchomienia studiów:

listopad 2022 rok

Kierownik kierunku:

prof. dr hab. Waldemar Kociuba 
Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji
Al. Kraśnicka 2d, pok. 210 D
20-718 Lublin
tel. 81 537 68 53
e-mail: waldemar.kociuba@mail.umcs.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 230
    • w tym praktyki: 0
    • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Studia adresowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) zajmujących stanowiska zarządcze i operacyjne, chcących podnosić swoje kompetencje w zakresie skutecznego reagowania na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do podjęcia funkcji lidera zarządzania zespołem w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, związanej zarówno z wystąpieniem zagrożeń naturalnych jak i zamierzonej lub niezamierzonej działalności człowieka, a w przypadku ich wystąpienia - podjęcia działań w celu ratowanie życia, zdrowia i mienia ludności i minimalizacji gospodarczych skutków tych zdarzeń. Absolwenci posiadają kompleksowe przygotowanie do kierowania zespołem zarządzania kryzysowego w JST oraz wdrożenia i realizacji przewidzianych w tych sytuacjach procedur. Są także przygotowani do stosowania nowych technik pozyskiwania informacji o zagrożeniach i zarządzania w sytuacji wystąpienia kryzysu.

Przedmioty objęte programem studiów:

1. Wprowadzenie do zarządzania kryzysowego
2. Geozagrożenia i skutki katastrof naturalnych
3. Detekcja  i monitorowanie zagrożeń naturalnych i antropogenicznych
4. Rola planowania strategicznego w zarządzaniu kryzysowym
5. Rola komunikacji we wdrażaniu i funkcjonowaniu systemu zarządzania kryzysowego
6. Techniki analizy informacji jako element zarządzania informacją od sygnalistów
7. Zarządzanie nieprawidłowosciami i zgłoszeniami - obsługa kanałów dla sygnalistów 
8. Zarządzanie incydentami przeciwko zdrowiu i życiu (niebezpieczne ładunki, substancje)
9. Czynnik ludzki w aspekcie zarządzania kryzysowego
10. Rola wywiadu i kontrwywiadu w zarządzaniu kryzysowym
11. Zarządzanie kryzysowe w aspekcie cyber bezpieczeństwa
12. Automatyzacja procesów zarządzania kryzysowego
13. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości i działań sabotażowych
14. Nowoczesny sztab kryzysowy  - ćwiczenia praktyczne.

Szczegółowy plan studiów znajduje się poniżej. 

Ocena końcowa:

Uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych, złożenie egzaminu dyplomowego.