Kompetencje wychowawcze

Kierunek
Kompetencje wychowawcze
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz złożenie kompletu dokumentów. 

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1525 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1525 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3200 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1365 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1365 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2880 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1445 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1445 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3040 zł

Nr konta do wpłaty czesnego zostanie podany wkrótce.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 30.09.2021 roku.

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 

Sekretariat Instytutu Pedagogiki
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

Planowany termin uruchomienia studiów:

listopad 2021 r.

Informacji udziela:

dr Andrzej Chudnicki
a.chudnicki@poczta.umcs.lublin.pl
tel. kom. 600 49 68 45

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Andrzej Chudnicki

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 300
    • w tym praktyki: brak
  • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Absolwenci studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, ze szczególnym uwzglednieniem pracowników pedagogicznych placówek oświatowych i systemu wsparcia dziecka i rodziny.

Absolwenci studiów mają pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy i profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz konstruowania programów profilaktyczno-wychowawczych. Posiadają umiejętności praktyczne w zakresie motywowania podopiecznych, budowania właściwej atmosfery wychowawczej i zarządzania rozwojem osobistym (zarówno własnym jak i uczniów). 

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Kompetencje wychowawcze pedagoga
Postępowanie wobec nieletnich sprawców czynów karalnych
Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży
Podstawy edukacji włączającej
Sposoby radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowymi
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Psychologia rozwiązywania konfliktów
Trening empatii
Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w placówce oświatowej
Trening asertywności
Technologie komunikacyjne i informacyjne w edukacji
Arteterapia
Elementy coachingu i tutoringu w pracy nauczyciela i wychowawcy
Metody aktywizujące w pracy edukacyjno-wychowawczej
Mediacje i negocjacje w pracy wychowawczej
Trening socjoterapii
Superwizja pracy wychowawczej
Techniki uczenia się
Porozumiewanie się w relacjach wychowawczych

Ocena końcowa:

Uzyskanie 30 pkt. ECTS poprzez uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń.