Innowacyjne zarządzanie produkcją

Kierunek
Innowacyjne zarządzanie produkcją
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu;
 2. Odpis lub poświadczona kopia ukończenia studiów I stopnia uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. 1001

Studia mają za zadanie przedstawienie zagadnień związanych z innowacjami w zarządzaniu produkcją i logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Słuchacze studiów zapoznają się z podstawami Lean Management, Lean Production oraz filozofią ciągłego doskonalenia (KAIZEN). Nauczą się i przećwiczą na zajęciach narzędzia i techniki stosowane w Lean Management (pl. Odchudzone zarządzanie).

Znaczna część zajęć to zajęcia praktyczne, poprzedzone lub uzupełnione teorią. Słuchacze uczą się poprzez ćwiczenia, omawianie i rozwiązywanie case-ów, pokazywanie przykładów udanych wdrożeń w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych (branża TSL), jak również analizy tych, które się nie powiodły.

Całość zajęć jest prowadzona w przystępnej, interaktywnej formie.

Studia mają przygotować absolwenta do świadomej pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym, firmie logistycznej na różnych stanowiskach organizacji (produkcja, zakupy, planowanie, dystrybucja, zarządzanie procesami, zarządzanie jakością, logistyka, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa produkcyjnego i logistycznego).

Opłata za studia:

-        I semestr: 3100,00 zł 

-        II semestr: 3100,00 zł

-        Całkowity koszt studiów: 6200,00 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 2790,00 zł

-        II semestr: 2790,00 zł

-        Całkowity koszt studiów: 5580,00 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 2945,00 zł

-        II semestr: 2945,00 zł

-        Całkowity koszt studiów: 5890,00 zł

Nr konta do wpłat czesnego: 95 1030 1999 2406 5270 0015 6201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 31.10.2022 r.
Dokumenty należy przesyłać do 3.11.2022 r. 

Dokumenty należy przesłać na adres:

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Planowany termin uruchomienia studiów:

listopad 2022 r.

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Sergiusz Kuczyński
e-mail:sergiusz.kuczynski@mail.umcs.pl 
tel.: +48 735040633 

 

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 240
  • w tym praktyki: -
 • liczba semestrów: 2 semestry

Grupa docelowa: 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, między innymi w zakresie logistyki, zarządzania, inżynierii produkcji. Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych uzyskaniem nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu innowacyjnych metod zarządzania produkcją i logistyką, osób otwartych na zmiany i ciągłe usprawnienie, doskonalenie swojej pracy, wytwarzanych produktów, podnoszenia poziomu i jakości świadczonych usług.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwent Studiów Podyplomowych „Innowacyjne zarządzanie produkcją" zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie zarządzania procesami w obszarze produkcji oraz logistyce, ich planowania, wdrażania, kontrolowania i usprawniania.

Absolwenci studiów będą mogli podjąć zatrudnienie:

 • w ramach indywidualnej działalności gospodarczej,
 • w firmach produkcyjnych i usługowych,
 • w firmach zajmujących się zaopatrzeniem przemysłu, działach zakupów / zaopatrzenia firm produkcyjnych
 • w firmach logistycznych, usługowych zajmujących się optymalizacją i usprawnianiem procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • w charakterze interim menedżera w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Wartością dodaną studiów będzie uzyskanie certyfikatu (w języku polskim i angielskim) o ukończeniu 96 godzinnego szkolenia Lean Manufacturing & KAIZEN wydawanego przez OnLean. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest pozytywne zdanie testu pisemnego z Modułu 2. Ciągłe Doskonalenie siebie i procesów (CDSP). Certyfikat jest przydatny dla absolwentów studiów, którzy pracują w firmach międzynarodowych lub starają się o przyjęcie do pracy w wielonarodowych korporacjach. 

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Moduł 1. Kompetencje lidera i zarządzanie zespołem (KLZZ),
Moduł 2. Ciągłe Doskonalenie siebie i procesów (CDSP),
Moduł 3. Logistyka jako klucz do sukcesu (LOG),
Moduł 4. Zarządzanie jakością w procesach produkcyjnych i wspomagających (ZJ),
Moduł 5. Podstawy metodologii SixSigma (PMSS)
Moduł 6. Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie i odpowiedzialność za produkt (BPOP),
Moduł 7. Standardy zarządzania produkcją i rozwojem organizacji (SZPRO),
Moduł 8. Kluczowe aspekty Zarządzania Strategicznego (ZS),
Moduł 8. Zarządzanie Projektami (ZP),
Moduł 9. Zarządzanie Energią (ZE),
Moduł 10.  Ochrona danych osobowych w działalności produkcyjnej (ODO),

Więcej szczegółów o programie studiów w załączniku poniżej. 

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, w tym uczestnictwo w pracach grupowych, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i umiejętności przez uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.