Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli

Kierunek
Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Historii i Archeologii
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu Obsługi Rekrutacji, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dokument poświadczający posiadanie uprawnień pedagogicznych (o ile nie wynika to z dyplomu ukończenia studiów wyższych).

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 2200 zł 

-        II semestr: 2200 zł

-        III semestr: 2200 zł

-        Całkowity koszt studiów: 6600 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1980 zł 

-        II semestr: 1980 zł

-        III semestr: 1980 zł

-        Całkowity koszt studiów: 5940 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 2090 zł

-        II semestr: 2090 zł

-        III semestr: 2090 zł

-        Całkowity koszt studiów: 6270 zł

Nr konta do wpłat czesnego zostanie podany w późniejszym terminie. 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w systemie dokonać można do 30 września 2023 r. 
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 3 października 2023 r. 

Dokumenty należy przesłać na adres:

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. 1001

Planowany termin uruchomienia studiów:

Październik 2023 r.

Informacji udziela:

dr hab. Dariusz Wróbel
e-mail: dariusz.wrobel@mail.umcs.pl
tel. 785 327 000

Zespół ds. Stuidiów Podyplomowych
e-mail: studia.podyplomowe@mail.umcs.pl
tel. 81 537 58 45 

Kierownik studiów podyplomowych:
dr hab. Dariusz Wróbel

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 720
    • w tym praktyki: 180
  • liczba semestrów: 3

Zajęcia odbywać się będą w weekendy (soboty-niedziele), częściowo w siedzibie Uczelni, a częściowo zdalnie.

Grupa docelowa:

oferta adresowana do nauczycieli (absolwentów studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych magisterskich).

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Absolwenci studiów

uzyskują kwalifikacje uprawniające do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i szkołach średnich. 
Nauczyciele nauczający obu w/w przedmiotów są predysponowani do nauczania przedmiotu: historia i teraźniejszość.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

-kurs historii obejmuje dzieje poszczególnych epok z elementami nauk pomocniczych historii i metodologii historii oraz zajęcia z dydaktyki historii;
-kurs wiedzy o społeczeństwie obejmuje zajęcia poruszające problematykę obecną w aktualnej podstawie programowej przedmiotu oraz zajęcia z dydaktyki wiedzy o społeczeństwie. 

Ocena końcowa:

Średnia ocen z zajęć i egzaminów końcowych.