Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli

Kierunek
Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Historii i Archeologii
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. ewentualnie zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych.

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. 1001

Opłata za studia:

-        I semestr: 1450 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1600 zł

-        III semestr: 1600 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4800 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1290 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1440 zł

-        III semestr: 1440 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4320 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1370 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1520 zł

-        III semestr: 1520 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4560 zł

Nr konta do wpłat czesnego:

18 1030 1999 2414 0470 0015 4301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Termin rejestracji w IRK: do 21 października 2021 r.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. 1001

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2021 r.

Informacji udziela:

dr hab. Dariusz Wróbel
e-mail: dariusz.wrobel@mail.umcs.pl
tel. 785 327 000

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Dariusz Wróbel

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 720
    • w tym praktyki: 180
  • liczba semestrów: 3

W przypadku utrzymującego się zagrożenia epidemiologicznego studia będą realizowane online. 

Grupa docelowa:

oferta adresowana do nauczycieli (absolwentów studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych magisterskich).

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Absolwenci studiów

uzyskują kwalifikacje uprawniające do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i szkołach średnich.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

-kurs historii obejmuje dzieje poszczególnych epok z elementami nauk pomocniczych historii i metodologii historii oraz zajęcia z dydaktyki historii;
-kurs wiedzy o społeczeństwie obejmuje zajęcia poruszające problematykę obecną w aktualnej podstawie programowej przedmiotu oraz zajęcia z dydaktyki wiedzy o społeczeństwie. 

Ocena końcowa:

średnia ocen z zajęć i egzaminów końcowych.