Grafika wydawnicza

Kierunek
Grafika wydawnicza
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Zasady kwalifikacji na kierunek

 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Opłata za studia:

- I semestr: 1800 zł
- II semestr: 1800 zł
- Całkowity koszt studiów: 3600 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

- I semestr: 1620 zł
- II semestr: 1620 zł
- Całkowity koszt studiów: 3240 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

- I semestr: 1710 zł
- II semestr: 1710 zł
- Całkowity koszt studiów: 3420 zł

Nr konta do wpłat czesnego za studia zostanie podany w późniejszym terminie.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

30 września 2023 r. – zakończenie rejestracji;
do 3 października 2023 r. – przyjmowanie dokumentów od kandydatów.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS
20-718 Lublin
al. Kraśnicka 2B, pok.9. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30)

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik/listopad 2023 r. 

Informacji udziela:

Instytut Sztuk Pięknych UMCS 
Wydział Artystyczny
tel: 81 537 69 24, 537 69 40 
e-mail: plastyka@umcs.pl 

Kierownik studiów podyplomowych: 

prof. nadzw. Jan Ferenc
tel: 600 441 731
e-mail: jan.ferenc@mail.umcs.pl

Opis

Czas trwania:  2 semestry
Liczba godzin: 168

Opis Studiów:

Podyplomowe studia w zakresie grafiki wydawniczej skierowane są do absolwentów szkół wyższych, kierunków plastyczno-pedagogicznych, architektury, kulturoznawstwa, edukacji w zakresie sztuk plastycznych i innych, posiadających dyplom studiów wyższych. 
Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w szeroko pojętą wiedzę i umiejętności w zakresie grafiki wydawniczej, związanej z projektowaniem oraz edycją książki, ilustracji, plakatu, wydawnictw akcydensowych, wydawnictw prasowych i innych, oraz wielorakimi możliwościami zastosowania jej w edukacji, własnej twórczości, publikacjach wydawniczych, oraz w pracy w agencji wydawniczej. Nauka obejmuje profesjonalną naukę projektowania, oraz obsługę programów graficznych: Photoshop, Illustrator, CorelDraw, In Design. 
Zajęcia odbywają się w formie wykładów, zajęć laboratoryjnych oraz warsztatów prowadzonych przez znanych artystów grafików tworzących w tych dziedzinach sztuki. Zajęcia prowadzone są w profesjonalnych pracowniach graficznych Wydziału Artystycznego UMCS. 

I semestr

Blok programowy wstępny:
Poznanie obsługi programów graficznych pakietu ADOBE. Zagadnienia wstępne obejmują program Photoshop, In Design, Ilustrator. Poznanie obsługi programów, nauka podstawowych narzędzi i ich możliwości.
Praca nad zadanym zestawem materiałów wydawniczych. Opracowanie zdjęć, tekstu itd. ich edycją, obróbką, ustawieniem skali kolorystycznej, ustawieniem wielkości, rozdzielczości, kadrowania, połączenie tekstu z ilustracją, makietą wydawniczą, ustawień drukarskich.
Zajęcia w pracowni fotografii, określenie ekspozycji, oświetlenia, ustawienie przedmiotu, modela, wykonanie zdjęć reklamowych oraz do publikacji.

II semestr

Blok programowy zaawansowany:
Praca nad opracowaniem własnej (autorskiej) propozycji wydawniczej, na zaproponowany przez studenta temat. Stworzenie autorskiej formy graficznej (książki, plakatu, katalogu, tomiku poetyckiego, folderu, znaku graficznego, próba opracowania zestawu ilustracji po końcowy montaż drukarski.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Zagadnienia historii grafiki i projektowania - 8 godz.- (wykład)
 • Typografia - 20 godz. – (laboratorium)
 • Edycja książki - 28 godz.( laboratorium)
 • Projektowanie graficzne - cyfrowe przetwarzanie obrazu - 28 godz.(laboratorium)
 • Plakat - 28 godz. (28 godz. – laboratoria i 2 godz. wykład)
 • Ilustracja - 30 godz.( 2 godz. –wykład, 28 godz. – laboratorium)
 • Fotografia – 8 godz.(laboratorium)
 • Warsztaty otwarte – plakat, ilustracja - 14 godz.(laboratorium)

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych grafika wydawnicza jest gotowy do podjęcia działalności projektowej i pracy w zawodzie grafika oraz do rozwiązywania złożonych problemów z dziedziny szeroko pojętej grafiki wydawniczej.
Absolwent w czasie studiów uzyskuje wiedzę potrzebną do:

 • twórczego działania w zakresie metod projektowania
 • indywidualnego tworzenia w zakresie ilustracji, plakatu, typografii
 • realizacji komponentów druku
 • praktycznego posługiwania się oprogramowaniem graficznym: Photoshop, Illustrator, In Design.
 • kompleksowego przygotowania do druku
 • budowy systemów różnych formatów, jak: tekst, obraz, dźwięk i video

Absolwent jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy projektowej, a także do pracy
w wydawnictwach, agencjach graficznych i reklamowych oraz w mediach elektronicznych. Posługując się wiedzą opartą o historię i zasady kultury wizualnej absolwent jest w stanie samodzielnie tworzyć i przygotowywać do druku projekty publikacji graficznych, a także wykorzystywać je w dalszej edycji internetowej bądź za pomocą innych nośników cyfrowych. Absolwent jest przygotowany do tworzenia plakatów, ilustracji, logotypów, identyfikacji oraz innych rozwiązań graficznych służących komunikacji wizualnej. Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwent uzyskuje kompetencje poszukiwane na rynku pracy.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę poszczególnych przedmiotów
w oparciu o wykonane przez studenta prace kontrolne i zdane egzaminy. Efektem końcowym studiów jest wydruk wykonanych zestawów prac oraz wystawa podsumowująca całość zajęć.