Grafika komputerowa i DTP

Kierunek
Grafika komputerowa i DTP
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit osób - 14

Opłata za studia:

- I semestr: 1550 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
- II semestr: 1700 zł
- Całkowity koszt studiów: 3400 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

- I semestr: 1380 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
- II semestr: 1530 zł
- Całkowity koszt studiów: 3060 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

- I semestr: 1465 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
- II semestr: 1615 zł
- Całkowity koszt studiów: 3230 zł

Nr konta do wpłat czesnego za studia:

98 1030 1999 2410 5270 0015 4201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK można dokonać do 30 września 2021 r. 

Dokumenty można składać do 4 października 2021r.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS
al. Kraśnicka 2b, pokój nr 9. Lublin
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.30)

Planowany termin uruchomienia studiów:  

październik/listopad 2021r.

Informacji udziela:

Instytut Sztuk Pięknych WA UMCS – sekretariat
tel. -81 537-69-40, 81 537-69-24,
e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Sławomir Plewko
e-mail: slawomir.plewko@mail.umcs.pl

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 130
  • w tym praktyki:  brak
 • liczba semestrów:  2

Grupa docelowa:

Studia skierowane są do osób nieposiadających lub mających minimalną wiedzę w zakresie grafiki komputerowej i dtp. Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych kierunków plastyczno-pedagogicznych, plastycznych oraz innych kierunków humanistycznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i zajęć laboratoryjnych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

 • wykorzystania nabytej wiedzy oraz umiejętności w szeroko rozumianej grafice komputerowej i dtp z wielorakimi możliwościami stosowania jej w edukacji,
 • wykorzystania w publikacjach prasowych oraz reklamie,
 • tworzenia prezentacji multimedialnych
 • tworzenia serwisów internetowych– w aspekcie edukacji informatycznej
 • komunikacji i informacji marketingowej.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

1. wybrane zagadnienia grafiki wydawniczej
2. techniki multimedialne
3. psychofizjologia widzenia
4. wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
5. komputerowe projektowanie graficzne
6. elementy informatyki
7. cyfrowe przetwarzanie obrazu

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę poszczególnych przedmiotów, które będą się  odbywały  w oparciu o wykonywane przez studenta prace kontrolne i zdane egzaminy.