Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)

Kierunek
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 2200 zł + 150 zł 

-        II semestr: 2350 zł

-        III semestr: 2350 zł

-        IV semestr: 2350 zł

-        Całkowity koszt studiów: 9400 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1965 zł + 150 zł 

-        II semestr: 2115 zł

-        III semestr: 2115 zł

-        IV semestr: 2115 zł

-        Całkowity koszt studiów: 8460 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 2082,50 zł + 150 zł 

-        II semestr: 2232,50 zł

-        III semestr: 2232,50 zł

-        IV semestr: 2232,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 8930 zł

Nr konta:

41 1030 1999 2407 5070 0015 1401

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 31.01.2022 roku.

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

Ireneusz Borowski
Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

Planowany termin uruchomienia studiów:

luty 2022 r.

Informacji udziela:

Ireneusz Borowski
tel. 81 537 63 05

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Katarzyna Rusinek

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 1105
  • w tym praktyki: 300
 • liczba semestrów: 4

Grupa docelowa:

Studia podyplomowe adresowane są do czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) - do nauczycieli niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej -chcących nabyć kwalifikacje w zakresie edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach specjalnych, integracyjnych i włączających

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej.

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw rozwijających potencjał rozwojowy osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym realizujących ich potrzeby i możliwości edukacyjne, współpracę ze środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do:

 • współpracy z innymi specjalistami organizujących profesjonalne wsparcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin,

oraz

 • planowania, realizacji i oceny efektów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz edukacyjnych z uczniami  z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie edukacyjnym oraz monitorowania ich osiągnięć w placówkach specjalnych, integracyjnych i włączających

W ramach wykładów i ćwiczeń uczestnicy studiów poznają współczesne formy i metody terapii i edukacji sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Program studiów obejmuje 1105 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 300 godzin praktyk w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Zajęcia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym (piątek, sobota, niedziela). Odbywać się będą w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest :

 1. Złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów.
 2. Napisanie pracy końcowej i uzyskanie pozytywnych recenzji.