Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej

Kierunek
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

related

related
                

Studia finansowane są ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE tutaj  

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz przesłanie skanu dokumentów zgłoszeniowych na adres informatyka.nauczyciel@mail.umcs.pl

 Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu SOR, uzupełniony i podpisany;
  2. dyplom ukończenia studiów magisterskich;
  3. kserokopia dokumentu potwierdzającego nabycie uprawnień pedagogicznych do nauczania w klasach I-III;
  4. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej podpisane przez Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną – WZÓR PONIŻEJ.

Limit miejsc: 20.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Niekompletne skany dokumentów nie będą rejestrowane. 

O wynikach rekrutacji, kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową na adres podany w kwestionariuszu osobowym.

Z zakwalifikowanymi kandydatami podpisana zostanie umowa o świadczenie usług edukacyjnych – WZÓR PONIŻEJ.

Zostanie utworzona lista rezerwowa spośród kandydatów, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w studiach, przy zachowaniu kolejności zgłoszeń. Osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem udziału w studiach lub w przypadku rozpoczęcia zajęć w początkowej fazie ich realizacji.

W przypadku niezebrania się odpowiedniej liczby osób niezbędnych do uruchomienia kierunku, istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji.

 

Załączniki