Diagnoza i terapia neuropsychologiczna

Kierunek
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres:
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
pok. 59 (p. Ewa Sobieszek)

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1700 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1850 zł

-        III semestr: 1850 zł

-        Całkowity koszt studiów: 5550 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1515 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1665 zł

-        III semestr: 1665 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4995 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1607,50 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1757,50 zł

-        III semestr: 1757,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 5272,50 zł

Nr konta edycji 2019/2020 (od października 2019 r.): 

22 1030 1999 2407 8470 0014 9301

Nr konta edycji 2020/2021 (od lutego 2021 r.): 

80 1030 1999 2407 8470 0015 3301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 10 lutego 2021 roku.

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
pok. 59 (p. Ewa Sobieszek)

Planowany termin uruchomienia studiów:

6 marca 2021 r.

Informacji udziela:

mgr inż. Ewa Sobieszek  (81) 537-63-58; ewa.sobieszek@poczta.umcs.lublin.pl

dr Beata Daniluk  (81) 537-60-94; beata.daniluk@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Beata Daniluk

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych:  390
  • w tym zajęcia praktyczne: 280
 • liczba semestrów: 3

Grupa docelowa:

Studia adresowane są do absolwentów 5. letnich studiów magisterskich z zakresu psychologii (między innymi pracowników placówek oświatowych, służby zdrowia, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek diagnostyczno-terapeutycznych, a także absolwentów, którzy dopiero odbywają staż zawodowy).

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie czynności diagnostyczno-terapeutycznych niezbędnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami układu nerwowego, przejawiającymi zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym i zawodowym.

Studia zapewniają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami z deficytami neuropsychologicznymi oraz wyposażenie w wiedzę pomocną przy uzyskaniu stopnia specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej (program studiów obejmuje treści specjalistycznego bloku z neuropsychologii).

Powołanie Studiów oraz ich program uzyskały akceptację Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie „Diagnozy i terapii neuropsychologicznej” posiada szczegółową wiedzę z zakresu współczesnych koncepcji i szkół badawczych w dziedzinie neuropsychologii i dyscyplin pokrewnych, wyjaśniających związek mózg-zachowanie; ma usystematyzowaną wiedzę o objawach i mechanizmach zaburzeń poznawczych, emocjonalnych i zaburzeń zachowania będących konsekwencją patologii układu nerwowego; jest wyposażony w specjalistyczne umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne niezbędne w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami mózgu.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych, obejmując 390 godzin/słuchacza. Plan studiów „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” obejmuje:

 • Podstawy neurologii i neurologii klinicznej
 • Podstawy logopedii
 • Teorie funkcjonowania człowieka w ujęciu neuropsychologii klinicznej
 • Psychologiczna i mózgowa organizacja procesów psychicznych
 • Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka z patologią OUN (egz.)
 • Diagnoza neuropsychologiczna osób dorosłych (egz.)
 • Neuropsychologiczna diagnoza dziecka (egz.)
 • Rehabilitacja neuropsychologiczna (egz.)
 • Elementy neuropsychologii sądowej
 • Praktyczne aspekty neuropsychologii klinicznej

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach, uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów objętych programem studiów, pozytywny wynik egzaminu końcowego oraz obrona pracy końcowej z zakresu neuropsychologii klinicznej. Uzyskanie świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” poświadcza nabycie kwalifikacji podyplomowych w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, lecz nie uprawnia do posługiwania się tytułem neuropsychologa.