Coaching i mentoring

Kierunek
Coaching i mentoring
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów. 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia podyplomowe Coaching i Mentoring to propozycja rzetelnego rozwijania i pogłębiania kompetencji coachingowych. Studia ukształtują w Tobie postawę coacha i rzetelnie przygotują do pełnienia zawodu. Nauczymy Cię pracować z klientami z wykorzystaniem narzędzi life coachingu, business coachingu, coachingu edukacyjnego oraz mentoringu. Doświadczysz unikalnego połączenia teorii z praktyką, rozwiniesz zarówno kompetencje niezbędne do skutecznej pracy, jak również kompetencje przywódczo-organizacyjne pozwalające na wdrażanie i koordynowanie programów edukacyjnych i biznesowych.

Studia zostały zaplanowane tak, byś rozwijał się i zdobywał kluczowe kompetencje krok po kroku i w odpowiednim czasie. Podczas trzech semestrów kształcenia dajemy Ci możliwość dokładnego poznania zagadnień oraz czas na utrwalenie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Przedmioty są zblokowane w dwudniowe zjazdy sobotnio – niedzielne w odstępach dwu, trzy lub czterotygodniowych. Nauczymy Cię, jak wyjść na rynek i sprzedawać własne usługi. Przygotujemy Cię do przystąpienia do procesu akredytacji w stowarzyszeniach coachingowych.

Więcej informacji: https://www.umcs.pl/pl/coaching-i-mentoring.htm 

Opłata za studia:

 • semestr I – 4 500 zł 
 • semestr II – 4 500 zł
 • semestr III – 4 500 zł
 • Łącznie – 13 500 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

 • semestr I – 4 050 zł 
 • semestr II – 4 050 zł
 • semestr III – 4 050 zł
 • Łącznie – 12 150 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

 • semestr I – 4 275 zł 
 • semestr II – 4 275 zł
 • semestr III – 4 275 zł
 • Łącznie – 12 825 zł

Nr konta do wpłat czesnego: 76 1030 1999 2408 2270 0015 8301

UWAGA! Wydłużony termin rekrutacji.
Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w systemie dokonać można do 15 października 2023 r. 
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 17 października 2023 r. 

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 9
20-031 Lublin
p. Magdalena Białkowska

Planowany termin uruchomienia studiów:

7-8 października 2023 r. 
Zajęcia odbywać się będą w weekendy w siedzibie Uczelni. 

Informacji udziela:

mgr Magdalena Białkowska
tel. 81 537 27 72
e-mail: magdalena.bialkowska@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Monika Baczewska-Ciupak
tel. 81 537 57 15; 791 288 335
e-mail: monika.baczewska-ciupak@mail.umcs.pl

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych:

mgr Karolina Żmudzka
tel. 883 030 356
e-mail: karolina.zmudzka@gmail.com

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 410
  • w tym praktyki: 70% praktyki, 30% teorii
 • liczba semestrów: 3

Grupa docelowa:

Na studia zapraszamy wszystkich, którzy chcą zdobyć nowy zawód związany z towarzyszeniem w rozwoju i wspieraniem innych. Studia skierowane są do osób nastawionych na samorozwój oraz zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu realizacji celów osobistych i zawodowych, psychologów, menedżerów wszystkich szczebli, przedsiębiorców, pracowników działów personalnych, konsultantów, dyrektorów firm i placówek edukacyjnych, nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych, terapeutów. 

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwent kierunku prezentuje odpowiednią postawę, wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu i mentoringu. Stosuje w swojej pracy kodeksy etyczne Izby Coachingu i ICF, stale rozwija się zawodowo i korzysta z superwizji. Posiada wiedzę z zakresu coachingu, będącą bazą projektowania i realizowania procesu coachingu. Zna różne modele pracy z klientem. Potrafi zbudować i utrzymywać relację zaufania, zawrzeć kontrakt, określić cele i utrzymywać proces prowadzący do ich realizacji. Tworzy oraz utrzymuje z klientem relację partnerską, zadaje pytania, wspiera zmiany, buduje zaangażowanie klienta w kreowanie zmiany. Systemowo podchodzi do człowieka. Wie jakie stoją przed nim perspektywy rozwoju i pracy w tym zawodzie. Potrafi dotrzeć do klienta i zaoferować mu swoje usługi.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Semestr I:
- Etyka w coachingu i mentoringu
- Filozoficzne podstawy coachingu i mentoringu
- Komunikacja interpersonalna
- Naukowe podstawy coachingu
- Proces coachingu
- Procesy decyzyjne w aspekcie indywidualnym i grupowym
- Psychologiczne podstawy coachingu i mentoringu
- Rynek pracy coacha i mentora
- Trening integracyjny
- Wprowadzenie do coachingu

Semestr II:
- Budowanie marki osobistej coacha i mentora
- Coaching w biznesie i organizacji
- Narzędzia psychometryczne w coachingu i mentoringu
- Praktyki
- Proces coachingu
- Przywództwo organizacyjne
- Wdrażanie programów mentoringu w organizacjach
- Work-life balance 

Semestr III:
- Coaching w edukacji
- Planowanie i budowanie prosperującej praktyki coachingowej
- Praktyczno-prawne aspekty procesu coachingowego
- Praktyki
- Przywództwo edukacyjne
- Superwizja
- Zaawansowane metody pracy z klientem

Ocena końcowa:

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: średnia ocen z całego toku kształcenia studiów – 50%, ocena z superwizji – 30 %, ocena z praktyk – 20 %.

Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych absolwenci otrzymują kartę przebiegu studiów z ocenami ze wszystkich przedmiotów.

Załączniki