Coaching i mentoring

Kierunek
Coaching i mentoring
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów, uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 zł oraz rozmowa rekrutacyjna. 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych.

Studia podyplomowe Coaching i Mentoring to propozycja rzetelnego rozwijania i pogłębiania kompetencji coachingowych. Studia ukształtują w Tobie postawę coacha i rzetelnie przygotują do pełnienia zawodu. Nauczymy Cię pracować z klientami z wykorzystaniem narzędzi life coachingu, business coachingu, coachingu edukacyjnego oraz mentoringu. Doświadczysz unikalnego połączenia teorii z praktyką, rozwiniesz zarówno kompetencje niezbędne do skutecznej pracy, jak również kompetencje przywódczo-organizacyjne pozwalające na wdrażanie i koordynowanie programów edukacyjnych i biznesowych.

Studia zostały zaplanowane tak, byś rozwijał się i zdobywał kluczowe kompetencje krok po kroku i w odpowiednim czasie. Podczas trzech semestrów kształcenia dajemy Ci możliwość dokładnego poznania zagadnień oraz czas na utrwalenie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Przedmioty są zblokowane w dwudniowe zjazdy sobotnio – niedzielne w odstępach dwu, trzy lub czterotygodniowych. Nauczymy Cię, jak wyjść na rynek i sprzedawać własne usługi. Przygotujemy Cię do przystąpienia do procesu akredytacji w stowarzyszeniach coachingowych.

Więcej informacji: http://coaching.umcs.pl/

Opłata za studia:

 • semestr I – 3 850 zł +  150 zł (opłata wpisowa)
 • semestr II – 4 000 zł
 • semestr III – 4 000 zł
 • Łącznie – 12 000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

 • semestr I – 3 450 zł +  150 zł (opłata wpisowa)
 • semestr II – 3 600 zł
 • semestr III – 3 600 zł
 • Łącznie – 10 800 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

 • semestr I – 3 650 zł +  150 zł (opłata wpisowa)
 • semestr II – 3 650 zł
 • semestr III – 3 650 zł
 • Łącznie – 11 400 zł

Nr konta do wpłat czesnego za studia (dla edycji od semestru zimowego 2021/2022):

18 1030 1999 2408 2270 0015 4301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 15 paździerinka 2021 roku.

Dokumenty należy przesłać pocztą na podany adres:

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 9
20-031 Lublin
Magdalena Białkowska

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2021 r. 

Informacji udziela:

mgr Magdalena Białkowska
tel. 81 537-27-72
e-mail: magdalena.bialkowska@poczta.umcs.lublin.pl

dr Monika Baczewska-Ciupak
tel. 81 537-54-66
e-mail: monika.baczewska-ciupak@mail.umcs.pl

mgr Karolina Żmudzka
tel. 883 030 356
e-mail: karolina.zmudzka@gmail.com

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Monika Baczewska-Ciupak

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych:

mgr Karolina Żmudzka

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 410
  • w tym praktyki: 70% praktyki, 30% teorii
 • liczba semestrów: 3

Grupa docelowa:

Na studia zapraszamy wszystkich, którzy chcą zdobyć nowy zawód związany z towarzyszeniem w rozwoju i wspieraniem innych. Studia skierowane są do osób nastawionych na samorozwój oraz zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu realizacji celów osobistych i zawodowych, psychologów, menedżerów wszystkich szczebli, przedsiębiorców, pracowników działów personalnych, konsultantów, dyrektorów firm i placówek edukacyjnych, nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych, terapeutów. 

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwent kierunku prezentuje odpowiednią postawę, wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu i mentoringu. Stosuje w swojej pracy kodeksy etyczne Izby Coachingu i ICF, stale rozwija się zawodowo i korzysta z superwizji. Posiada wiedzę z zakresu coachingu, będącą bazą projektowania i realizowania procesu coachingu. Zna różne modele pracy z klientem. Potrafi zbudować i utrzymywać relację zaufania, zawrzeć kontrakt, określić cele i utrzymywać proces prowadzący do ich realizacji. Tworzy oraz utrzymuje z klientem relację partnerską, zadaje pytania, wspiera zmiany, buduje zaangażowanie klienta w kreowanie zmiany. Systemowo podchodzi do człowieka. Wie jakie stoją przed nim perspektywy rozwoju i pracy w tym zawodzie. Potrafi dotrzeć do klienta i zaoferować mu swoje usługi.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Wykaz przedmiotów wraz z opisem i program w linku: http://coaching.umcs.pl/program/

Ocena końcowa:

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: średnia ocen z całego toku kształcenia studiów – 50%, ocena z superwizji – 30 %, ocena z praktyk – 20 %.

Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych absolwenci otrzymują kartę przebiegu studiów z ocenami ze wszystkich przedmiotów.