Arteterapia z elementami psychologii twórczości

Kierunek
Arteterapia z elementami psychologii twórczości
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. 1001

Opłata za studia:

-        I semestr: 1650 zł

-        II semestr: 1650 zł

-        III semestr: 1650 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4950 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1485 zł

-        II semestr: 1485 zł

-        III semestr: 1485 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4455 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1567,50 zł

-        II semestr: 1567,50 zł

-        III semestr: 1567,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4702,50 zł

Nr konta:

03 1030 1999 2407 6670 0015 1301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 30.09.2021 roku.

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Rektorat, pok. 1001 (X piętro)

tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2021 r.

Informacji udziela:

mgr Katarzyna Kwiatkowska
tel. 81 537 60 68
e-mail: katarzyna.kwiatkowska@mail.umcs.pl

 

dr Anna Tychmanowicz
e-mail: anna.tychmanowicz@umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Anna Tychmanowicz
e-mail: anna.tychmanowicz@umcs.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 380
    • w tym praktyki: 60
  • liczba semestrów: 3

Grupa docelowa:

Na studia przyjmowani są absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Szczególnie zapraszamy nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć arteterapeutycznych oraz treningów twórczości. Zapraszamy również pracowników instytucji kultury, placówek edukacyjnych, ośrodków zdrowia. 

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do

projektowania oraz realizacji programów edukacyjnych związanych z twórczością i sztuką, a także dostosowania ich do potrzeb ośrodków edukacyjnych czy placówek kultury. Ponadto absolwent jest wyposażony w praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielne działanie jako arteterapeuta i edukator w zakresie treningów twórczości.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Wprowadzenie do arteterapii
Psychologia twórczości
Psychologia twórczości plastycznej
Niekonwencjonalne techniki plastyczne w arteterapii
Psychologia muzyki
Analiza dzieła muzycznego
Wybór literatury muzycznej do celów terapeutycznych
Warsztaty twórczości
Twórczość w edukacji
Muzykoterapia
Choreoterapia
Metodyka prowadzenia zajęć ruchowych
Zajęcia teatralne w arteterapii
Biblioterapia z analizą bajek i baśni
Podstawy psychopatologii
Psychopatologia twórczości
Podstawy psychiatrii
Pedagogika specjalna
Psychologia kliniczna
Współczesne kierunki i tendencje w psychoterapii
Relacja psychoterapeuta - pacjent
Seminarium pracy dyplomowej
Wykłady monograficzne
Praktyki

Ocena końcowa:

Na ogólny wynik ukończenia studiów składa się średnia ocen uzyskanych w pełnym toku studiów, ocena z pracy dyplomowej i obrony pracy dyplomowej.