Administracja (studia w formule kształcenia zdalnego)

Kierunek
Administracja (studia w formule kształcenia zdalnego)
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Zamiejscowy w Puławach
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych.

Opłata za studia:

- I semestr: 1800 zł
- II semestr: 1800 zł
- Całkowity koszt studiów: 3600 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

- I semestr: 1620 zł
- II semestr: 1620 zł
- Całkowity koszt studiów: 3240 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

- I semestr: 1710 zł
- II semestr: 1710 zł
- Całkowity koszt studiów: 3420 zł

Nr konta do wpłat czesnego za studia zostanie podany w późniejszym terminie. 

UWAGA! Zakończona rekrutacja.
Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rozpoczęcie studiów uzależnione jest od zebrania się odpowiedniej liczby osób (minimum 15).

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

Wydział Zamiejscowy w Puławach
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy

Planowany termin uruchomienia:

listopad 2023 r. 

Zajęcia odbywać się będą online na platformie Teams.

Informacji udziela:

mgr Izabella Kosmala
e-mail: izabella.kosmala@mail.umcs.pl
tel. 81 888 22 66

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS
e-mail: kamil.sikora@mail.umcs.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 215
  • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które ukończyły studia z zakresu administracji, politologii, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości.

Oferta przeznaczona jest również dla pracowników organów władzy i administracji publicznej rządowej (ogólnej i specjalnej) oraz samorządowej a także samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym pracowników urzędów stanu cywilnego, którym ta forma kształcenia daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania kwalifikacji wymaganych prawem obowiązującym. Studia adresowane są także do pracowników administracji instytucji prywatnych, w tym organizacji pozarządowych, zainteresowanych standardami działania administracji współczesnej. 

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

pracy w szeroko pojętej sferze administracji publicznej, gdyż celem kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Administracji jest:

  • Kształcenie nowoczesnej kadry pracowników administracji różnych szczebli centralnych, terenowych i samorządowych w sposób odpowiedni do wyzwań, jakie współcześnie stają przed podmiotami z sektora administracji publicznej.
  • Nabywanie oraz poszerzanie przez słuchaczy fachowej wiedzy zawodowej niezbędnej i potrzebnej w codziennej pracy i działalności urzędników, działaczy i funkcjonariuszy administracji publicznej.
  • Umożliwienie słuchaczom zdobycia zarówno szerokiej wiedzy teoretycznej, jak i rozbudowanych umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów praktycznych związanych z funkcjonowaniem w ramach struktur administracji publicznej.
  • Uzyskanie potrzebnej (niezbędnej) wiedzy i umiejętności praktycznych przez osoby mające dopiero zamiar podjąć pracę w administracji publicznej.

Absolwent Podyplomowych Studiów Administracji będzie posiadał poszerzoną wiedzę o możliwościach prawnych działania administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym, funkcjonowania struktur administracji rządowej oraz możliwościach współdziałania z samorządem terytorialnym w celu realizacji różnorodnych zadań z zakresu administracji publicznej.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Semestr I

Instytucje prawa administracyjnego
Ustrój administracji publicznej RP
Elementy postępowania administracyjnego
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Status pracowników administracji publicznej
Prawo cywilne w funkcjonowaniu administracji publicznej
Samorząd terytorialny w RP
Egzekucja administracyjna

Semestr II
Finanse publiczne, audyt i kontrola zarządcza
Legislacja administracyjna
Kontrola i nadzór w administracji publicznej
Ochrona danych osobowych
IT w administracji publicznej
Administracyjnoprawy status jednostki w państwie
Formy działania administracji publicznej
Stosowanie procedur zamówień publicznych w działaniu administracji publicznej

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem studiów, oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego egzaminu dyplomowego. Brak konieczności pisania pracy zaliczeniowej.