Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką

Kierunek
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany.
  2. Odpis lub poświadczona kopia ukończenia studiów I stopnia uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych.
    W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
  3. Aktualną fotografię kandydata, spełniającą wymagania obowiązujące przy wydaniu dokumentów tożsamości.
  4. Pokwitowanie wpisowego wniesione na właściwe konto. Wpisowe jest zaliczane na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisowego należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja dotyczy studiów podyplomowych od roku akademickiego 2019/2020

Opłata za studia:

-        I semestr: 1500 + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1650 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3300 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1335 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr:  1485 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2970 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1417 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr:  1568 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3135  zł

 

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych i kursów dokształcających § 14 ust. 1 oraz 2 zniżka z tytułu posiadania karty absolwenta przysługuje:

"1.Absolwentom  Uniwersytetu, przysługuje  zniżka  w  wysokości  10%  opłaty  za  studia lub kurs, których program w pełni realizowany jest przez Uniwersytet.

 2.Rodzinie absolwentów, o których  mowa  w  ust.  1 (tj. dzieci, mąż/żona), przysługuje zniżka w wysokości 5% opłaty na studia lub kurs."

 

Nr konta:

55 1030 1999 2406 4670 0015 1201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 28 lutego 2020 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl 

Planowany termin uruchomienia studiów:

marzec 2020 roku

Informacji udziela:

dr hab. Piotr Witkowski
Wydział Ekonomiczny
Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej
witkowski@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Bogumiła Brzuchala
tel. 81 537 54 62
bb1101@poczta.umcs.lublin.pl 

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Piotr Witkowski
witkowski@poczta.umcs.lublin.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 160
    • w tym ćwiczenia i laboratoria: 44
  • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Absolwenci studiów wyższych, osoby zainteresowane podjęciem pracy w szeroko rozumianej branży Transportu – Spedycji – Logistyki, absolwenci kierunku logistyki, pracownicy przedsiębiorstw obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw, menadżerowie transportu, spedytorzy i operatorzy usług logistycznych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Ukończenie studiów podyplomowych z kierunku Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką przyczynia się do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz stwarza możliwość uzyskania zwolnienia z Certyfikatu Kompetencji Zawodowej zgodnie z treścią art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 ze zm. w związku z art. 8 ust. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, Dz. Urz. UE z 2009, L 300/ 51 ze zm. oraz możliwość wpisu na listę Agentów Celnych zgodnie z treścią art. 14 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, Dz. U z 2014 poz. 768 ze zm.                 

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Międzynarodowa polityka i prawo celne, Prawo celne Unii Europejskiej - Unijny Kodeks Celny, przepisy delegowane i wykonawcze, Elementy kalkulacyjne cła - Taryfa celna, pochodzenie towaru, wartość celna     , Preferencje celne i zwolnienia celne w obrocie z państwami trzecimi, Systemy informatyczne w obsłudze celnej, Środki ochrony rynku w prawie celnym Unii Europejskiej,  Zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw, Zarządzanie czasem pracy kierowców, Logistyka magazynowa i magazynowe systemy informatyczne, Systemy informatyczne w logistyce, Spedycja i spedycyjne systemy informatyczne, Kontrola międzynarodowych przewozów drogowych, Bezpieczeństwo drogowe, Normy techniczne i techniczne aspekty działalności, Dostęp do rynku, Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Prawo podatkowe, Prawo socjalne, Prawo handlowe, Prawo cywilne.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów.