Zamówienia publiczne

Kierunek
Zamówienia publiczne
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych. 

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Dokumenty można składać do 31 października 2018 r. osobiście lub przesłać na podany adres:
CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Nr konta:

72 1030 1999 2406 0270 0014 8201

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 

październik/listopad 2018 r.

Opłata za semestr:

2 000 zł

Harmonogram wnoszenia opłat:

Opłata za I semestr studiów (2 000 zł):

 • na dzień złożenia dokumentów – 150 zł – wpisowe;
 • do 10 listopada 2018 – 850 zł;
 • do 10 stycznia 2019 – 1 000 zł.

Opłata za II semestr studiów (2 000 zł):

 • do dnia 10 marca 2019 – 1 000 zł;
 • do dnia 10 maja 2019 – 1 000 zł.
Opis

Studia pod Patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Tomasz Budzyński

Czas trwania:

studia są dwusemestralne i będą realizowane w trybie niestacjonarnym, a zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje 228 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie warsztatów (w tym komputerowych), wykładów i seminariów. Program studiów jest zgodny z Wzorcowym programem studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych określonym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Opis studiów:

celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z przetargowymi i poza przetargowymi formami wydatkowania środków publicznych oraz przygotowanie absolwentów do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych z uwzględnieniem regulacji prawnych Unii Europejskiej.

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub lekarza) w szczególności:
• osób już uczestniczących lub zamierzających brać udział w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych, a także uczestniczących w pracach komisji przetargowych (po stronie zamawiającego) bądź opracowujących i składających oferty w imieniu wykonawców,
• osób współpracujących z szeroko rozumianym sektorem finansów publicznych, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego
Zapraszamy też wszystkich zainteresowanych pragnącym zyskać nowe kwalifikacje zawodowe, bardzo przydatne na trudnym rynku pracy.

Absolwent Studium powinien stać się specjalistą z zakresu zamówień publicznych, mogącym skutecznie uczestniczyć w przetargowych i poza przetargowych formach wydatkowania środków publicznych. Uzyskana wiedza oraz zdobyte w trakcie zajęć umiejętności opracowania projektów będą mogły być wykorzystywane w procesie zamówieniowym realizowanym przez jednostki zatrudniające słuchaczy lub potencjalnych nowych pracodawców.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń z przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat podpisany przez Prezesa UZP.

Program studiów (228 godz.):

 • System zamówień publicznych w Polsce
 • Rynek zamówień publicznych
 • System zamówień publicznych w UE
 • Finanse publiczne i dyscyplina finansów publicznych
 • Zakres i tryby udzielania zamówień publicznych
 • Prawo cywilne i gospodarcze
 • Postępowanie o zamówienie
 • Przygotowanie postępowania (warsztaty)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (warsztaty)
 • Przeprowadzenie postępowania (warsztaty)
 • Sprawozdawczość oraz zamówienia publiczne poza ustawą
 • Warsztaty komputerowe
 • Umowy w zamówieniach publicznych
 • Kontrola zamówień publicznych
 • Środki ochrony prawnej
 • Zamówienia publiczne na roboty budowlane
 • Zamówienia publiczne a środki UE
 • Audyt zamówień publicznych
 • Zamówienia sektorowe
 • Ryzyko w zamówieniach publicznych
 • Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw
 • Analiza ekonomiczno-finansowa wykonawcy
 • Seminarium dyplomowe

Kadra dydaktyczna:

stanowią ją eksperci-praktycy mający bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych przy wsparciu kadry akademickiej. Zajęcia prowadzą między innymi:

 • mgr Jacek Sadowy – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS, były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • mgr inż. Zbigniew Leszczyński - Zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie; były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych; wykładowca z tematyki zamówień publicznych; Członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; członek Izby Inżynierów Budownictwa; biegły sądowy z zakresu budownictwa;
 • mgr inż. Ryszard Sołowiej – Zastępca Kanclerza UMCS; Arbiter z listy Prezesa UZP 2004-2007 r. , Trener z listy Prezesa UZP z 1997 r., Konsultant zamówień publicznych – członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, posiada uprawnienia audytorskie, trener MF.
 • mgr inż. Katarzyna Wójtowicz – pełniła funkcje Głównego Specjalisty ds. Zamówień Publicznych w UMCS, obecnie Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych
 • dr Marzena Świstak – radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych
 • mgr Renata Tubisz – członek Krajowej Izby Odwoławczej
 • mgr Edyta Wiśniewska – kierownik Działu Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Informacji udziela:

dr Tomasz Budzyński
Katedra Finansów Publicznych
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 403
20-031 Lublin
tel.: 81 537 57 89 lub 509 240 910
e-mail: tomasz.budzynski@umcs.lublin.pl