Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski)

Kierunek
Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski)
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.
6. dokument potwierdzający znajomość języka na poziomie B2+ (certyfikat, świadectwo pracy etc.) – dotyczy tylko absolwentów studiów innych niż lingwistyczne i filologiczne (patrz pkt 2 w opisie kandydatów).
7. dokument potwierdzający doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym lub/i ustnym (certyfikat, świadectwo pracy etc.) – dotyczy tylko absolwentów studiów innych niż lingwistyczne i filologiczne (patrz pkt 2 w opisie kandydatów).


Opłaty za studia:
Wpisowe: 150 zł (do rozliczenia w czesnym)

Czesne za semestr: 2.800 zł (razem 5.600 zł za oba semestry)

Opłata za wydanie świadectwa ukończenia st. podyplomowych - 30 zł

Kandydaci posiadający Kartą Absolwenta UMCS są uprawnieni do zniżki w wysokości 10% od opłaty za czesne.


Numer Konta: 
42 1030 1999 2405 1870 0014 8201


Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:
Rejestracja w systemie IRK: do 24 września 2018 r.
Dokumenty można składać w terminie: od 06 września do 26 września 2018 r.


Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie Zakładu Lingwistyki Stosowanej.

Komplet dokumentów można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:
Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS
20-610 Lublin
ul. J. Sowińskiego 17, p. 322

Opis

Organizator: Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Agata Kozielska (ZLS UMCS)

Czas trwania:
Studia trwają dwa semestry (250 godzin zajęć dydaktycznych) i rozpoczną się od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019.

Planowana data rozpoczęcia zajęć: 13 października  2018 r.

Harmonogram zjazdów:
Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym (soboty i niedziele) w godz. 8:30-16:40.

Terminy zjazdów w pierwszym semestrze:
13-14 października 2018
27-28 października 2018
17-18 listopada 2018
1-2 grudnia 2018
15-16 grudnia 2018
12-13 stycznia 2019
26-27 stycznia 2019
2-3 stycznia 2019

Terminy zjazdów w drugim semestrze (wstępnie zaplanowane – mogą ulec drobnym korektom):
23-24 lutego 2019
9-10 marca 2019
23-24 marca 2019
6-7 kwietnia 2019
27-28 kwietnia 2019
11-12 maja 2019
25-26 maja 2019
8-9 czerwca 2019

Miejsce odbywania zajęć:
Uniwersytet Marii-Curie-Skłodowskiej, budynek Wydziału Humanistycznego, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

Opis Studiów:

Studia skierowane są do

1. absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz studiów jednolitych na kierunkach: lingwistyka stosowana, kierunki neofilologiczne;

2. absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiów jednolitych wszelkich specjalności i specjalizacji uniwersyteckich (humanistycznych i pozostałych), spełniających następujące wymogi:

- znajomość języka na poziomie B2+ potwierdzona odpowiednim dokumentem (certyfikat, etc.).

- posiadane doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym lub/i ustnym w ww. zakresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (lista zrealizowanych zleceń, świadectwo pracy, etc.).

Cele studiów:

  1. Przekazanie wiedzy niezbędnej do podejmowania i/lub doskonalenia warsztatu pracy tłumacza ustnego w zakresie różnych trybów (tłumaczenie konsekutywne, avista, środowiskowe i szeptane).
  2. Doskonalenie warsztatu tłumacza ustnego w zakresie: umiejętności językowych (język obcy oraz ojczysty), kognitywnych, psychologicznych, społeczno-kulturowych oraz biznesowych.

Program studiów:

Program studiów jest unikatowy, ponieważ został opracowany w oparciu o realia rynku pracy tłumaczenia ustnego oraz model kompetencyjny tłumacza ustnego, z pełnym uwzględnieniem kompetencji pozajęzykowych, niezbędnych w profesjonalnym tłumaczeniu tego rodzaju.   

Program studiów obejmuje 250 godzin zajęć dydaktycznych (szczegółowy plan w załączeniu).


Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych uzyska przygotowanie do podejmowania i/ lub lepszego wykonywania pracy zawodowej tłumacza ustnego w zakresie tłumaczenia avista, konsekutywnego, środowiskowego i szeptanego w ramach ww. języków. Absolwent będzie posiadał określone umiejętności merytoryczne odnoszące się do kolejnych faz tłumaczenia ustnego:

1. Na etapie przygotowawczym do tłumaczenia ustnego absolwent będzie posiadał umiejętność sytuowania tekstu i jego tematu w określonej dziedzinie i perspektywie dyskursywnej, co skutkuje pozyskiwaniem odpowiedniej wiedzy specjalistycznej, rozszerzeniem wiedzy ogólnej, stosowania adekwatnej terminologii i umiejętność tworzenia adekwatnych rodzajów tekstów.

2. W fazie rozumienia tekstu oryginału absolwent rozwinie umiejętność recepcji tekstu wyjściowego oraz umiejętność antycypowania określonych struktur tematycznych i językowych dotyczących częściowego i całościowego rozwinięcia tekstu wyjściowego.

3. W fazie formułowania tekstu docelowego absolwent będzie posiadał umiejętność prezentacji werbalnej, parawerbalnej i niewerbalnej tworzonego tekstu docelowego z uwzględnieniem kryteriów poprawności językowo-komunikacyjnych w języku ojczystym i obcym.

Równolegle absolwent rozwinie inne umiejętności składające się na tłumaczenie ustne jak: szybkie przełączanie kodów językowych (code-switching), podzielność uwagi zadaniowej, syntetyzowanie kompleksowych treści tekstu i parafrazowanie.

Absolwent zdobędzie również wiedzę na temat sektora usług tłumaczeniowych oraz sprawnego i skutecznego posługiwania się rozwiązaniami techniczno-technologicznymi wspierającymi pracę tłumacza ustnego.

Absolwent rozwinie nieodłączne w pracy tłumacza ustnego kompetencje miękkie z zakresu: a) autoprezentacji, b) wystąpień publicznych, c) komunikacji niewerbalnej, d) kreatywnego i twórczego myślenia, e) radzenia sobie ze stresem, f) zarządzania wysiłkiem, g) zarządzania czasem, h) współpracy w zespole.

Warunek ukończenia studiów:

Uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie końcowych egzaminów pisemnych przewidzianych w programie studiów.

Informacji udziela:

mgr Małgorzata Karpińska - od 27.08.2018
Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS
20-610 Lublin
ul. J. Sowińskiego 17, p. 322
Telefon/Faks: 081-533-88-92, 081-537-26-39
E-mail: lingstos@hektor.umcs.lublin.pl