Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski)

Kierunek
Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski)
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.
6. dokument potwierdzający znajomość języka na poziomie B2+ (certyfikat, świadectwo pracy etc.) lub dokument potwierdzający doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym lub/i ustnym (certyfikat, świadectwo pracy etc.) – dotyczy tylko absolwentów studiów innych niż lingwistyczne i filologiczne

Limit miejsc: 20

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna (rozmowa w języku obcym na temat motywacji do podjęcia studiów oraz tłumaczenie a vista fragmentu tekstu o tematyce ogólnej na język polski i obcy).

Na podstawie rozmowy sporządza się ranking. Miejsce na liście rankingowej decyduje o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu na oferowane studia podyplomowe.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:

Decyzją Kierownika studiów dla edycji studiów rozpoczynającej się w roku akademickim 2019/2020 nie zostanie przeprowadzony egzamin wstępny. 

Opłata za studia:

-        I semestr: 2.650 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2.800 zł

-        Całkowity koszt studiów: 5.600 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 2.370 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2.520 zł

-        Całkowity koszt studiów: 5.040 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 2.510 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2.660 zł

-        Całkowity koszt studiów: 5.320 zł

Nr konta:

71 1030 1999 2405 1870 0015 0201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 20 września 2019 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2019 r.

Wstępny harmonogram zajęć w roku akademickim 2019/2020:

Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym (soboty i niedziele).

semestr I:

 1. 12-13.10.2019
 2. 26-27.10.2019
 3. 16-17.11.2019
 4. 30.11-1.12.2019
 5. 14-15.12.2019
 6. 11-12.01.2020
 7. 25-26.01.2020
 8. (8-9.02.2020)

semestr II: 

 1. 22.02-23.03.2020
 2. 7-8.03.2020
 3. 21-22.03.2020
 4. 4-5.04.2020
 5. 25-26.04.2020
 6. 16-17.05.2020
 7. 30-31.05.2020
 8. 13-14.06.2020
 9. (27-28.06.2020)

Organizator:

Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Rafał Augustyn

Informacji udziela:

CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 250
  • w tym praktyki: brak
 • liczba semestrów: 2

Celem studiów:

 • przekazanie wiedzy niezbędnej do podejmowania i/lub doskonalenia warsztatu pracy tłumacza ustnego w zakresie różnych trybów (tłumaczenie konsekutywne, a vista, środowiskowe i szeptane);
 • doskonalenie warsztatu tłumacza ustnego w zakresie: umiejętności językowych (język obcy oraz ojczysty), kognitywnych, psychologicznych, społeczno-kulturowych oraz biznesowych.

Grupa docelowa:

 • absolwenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz studiów jednolitych na kierunkach: lingwistyka stosowana, kierunki neofilologiczne;
 • absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiów jednolitych wszelkich specjalności i specjalizacji uniwersyteckich (humanistycznych i pozostałych), spełniający następujące wymogi:

- znajomość języka na poziomie B2+ potwierdzona odpowiednim dokumentem (np. certyfikat),

- posiadane doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym lub/i ustnym w ww. zakresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (lista zrealizowanych zleceń, świadectwo pracy etc.).

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych uzyska przygotowanie do podejmowania i/ lub lepszego wykonywania pracy zawodowej tłumacza ustnego w zakresie tłumaczenia a vista, konsekutywnego, środowiskowego i szeptanego w ramach ww. języków. Absolwent będzie posiadał określone umiejętności merytoryczne odnoszące się do kolejnych faz tłumaczenia ustnego:

1. Na etapie przygotowawczym do tłumaczenia ustnego absolwent będzie posiadał umiejętność sytuowania tekstu i jego tematu w określonej dziedzinie i perspektywie dyskursywnej, co skutkuje pozyskiwaniem odpowiedniej wiedzy specjalistycznej, rozszerzeniem wiedzy ogólnej, stosowania adekwatnej terminologii i umiejętność tworzenia adekwatnych rodzajów tekstów.

2. W fazie rozumienia tekstu oryginału absolwent rozwinie umiejętność recepcji tekstu wyjściowego oraz umiejętność antycypowania określonych struktur tematycznych i językowych dotyczących częściowego i całościowego rozwinięcia tekstu wyjściowego.

3. W fazie formułowania tekstu docelowego absolwent będzie posiadał umiejętność prezentacji werbalnej, parawerbalnej i niewerbalnej tworzonego tekstu docelowego z uwzględnieniem kryteriów poprawności językowo-komunikacyjnych w języku ojczystym i obcym.

Równolegle absolwent rozwinie inne umiejętności składające się na tłumaczenie ustne jak: szybkie przełączanie kodów językowych (code-switching), podzielność uwagi zadaniowej, syntetyzowanie kompleksowych treści tekstu i parafrazowanie.

Absolwent zdobędzie również wiedzę na temat sektora usług tłumaczeniowych oraz sprawnego i skutecznego posługiwania się rozwiązaniami techniczno-technologicznymi wspierającymi pracę tłumacza ustnego.

Absolwent rozwinie nieodłączne w pracy tłumacza ustnego kompetencje miękkie z zakresu: a) autoprezentacji, b) wystąpień publicznych, c) komunikacji niewerbalnej, d) kreatywnego i twórczego myślenia, e) radzenia sobie ze stresem, f) zarządzania wysiłkiem, g) zarządzania czasem, h) współpracy w zespole.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Program studiów jest unikatowy, ponieważ został opracowany w oparciu o realia rynku pracy tłumaczenia ustnego oraz model kompetencyjny tłumacza ustnego, z pełnym uwzględnieniem kompetencji pozajęzykowych, niezbędnych w profesjonalnym tłumaczeniu tego rodzaju.   

Zajęcia prowadzą wykładowcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz wybitni specjaliści spoza UMCS, legitymujący się doskonałym wykształceniem oraz wieloletnią praktyką (w tym tłumacze praktycy aktywnie działający na rynku).

Szczegółowy program studiów w załączeniu.

Ocena końcowa:

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie końcowego egzaminu praktycznego w formie zadania tłumaczeniowego.