Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski)

Kierunek
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski)
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 zł. 

Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany.
2. Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.
W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydaci składają dodatkowo:
       a. tłumaczenie poświadczone na język polski dyplomu ukończenia studiów (wraz z oryginałem);
       b. zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że dyplom ukończenia studiów na uczelni          zagranicznej potwierdza ukończenie studiów wyższych i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe        (w przypadku konieczności nostryfikacji dyplomu).
       c. certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie C1 lub inny dokument potwierdzający            fakt wcześniejszego studiowania dowolnego kierunku w języku polskim (w przypadku obcokrajowców).
3. Dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości.
4. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata, bez potwierdzenia urzędowego. Oryginał do wglądu.
5. Pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.
6. Certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie C1 (tylko w przypadku absolwentów kierunków niefilologicznych) lub inny dokument mogący potwierdzić biegłe posługiwanie się danym językiem obcym w stopniu wystarczającym do podjęcia studiów. 

Limit miejsc: 15 dla każdej grupy językowej, minimalna liczba osób wymagana do utworzenia grupy: 10

Uwaga: W przypadku mniejszej liczby kandydatów organizator studiów podyplomowych zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu wstępnego.


Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: do 12 października 2018 r.
Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie Zakładu Lingwistyki Stosowanej. Komplet dokumentów można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:
Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS
20-610 Lublin
ul. J. Sowińskiego 17, p. 322 

Opłaty:
Pełna opłata za cykl kształcenia wynosi: 5630 zł., w tym:

 • wpisowe - 150 zł;
 • opłata za naukę (czesne):
 • I semestr – 2650 zł;
 • II semestr - 2800 zł;
 • opłata za wydanie świadectwa – 30 zł.

Numer konta: 63 1030 1999 2405 3870 0014 8201

Opis

Organizator:

Zakład Lingwistyki Stosowanej, Wydział Humanistyczny

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Rafał Augustyn

Czas trwania:

2 semestry 

Opis Studiów:

Celem studiów jest nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do profesjonalnego wykonywania tłumaczeń poświadczonych oraz tekstów specjalistycznych z wybranych dziedzin (prawo, ekonomia, technika, medycyna, teksty naukowe), a także przygotowanie do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego.

Studia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla absolwentów kierunków neofilologicznych, ale również dla absolwentów innych kierunków znających biegle język polski i wybrany język obcy (na poziomie C1), którzy uzyskali tytuł zawodowy licencjata lub magistra, posiadają znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa  i gospodarki i chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu tłumaczenia tekstów specjalistycznych w wybranych dziedzinach, a także chcieliby w przyszłości zostać tłumaczami przysięgłymi. Powyższe wymogi są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie wymagań oczekiwanych od kandydatów na tłumaczy przysięgłych. 

Od dnia 27 stycznia 2005r. obowiązuje w Polsce Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702), w której ustawodawca wyraźnie określił, kto i na jakich zasadach może ten zawód wykonywać oraz jakiej odpowiedzialności podlega w przypadku jego nienależytego wykonywania. W rozumieniu nowej ustawy tłumacz przestał być jedynie pomocnikiem procesowym sądu. Zawód ten zyskał rangę samodzielnego zawodu. Warunkiem uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego sprawdzającego umiejętności tłumaczenia tekstów prawnych, prawniczych i ekonomicznych.

Z usług tłumaczy przysięgłych korzystają sądy, prokuratura, policja, ale także liczne urzędy i zwykli obywatele oraz firmy. Obszar tłumaczeń poświadczonych stanowi zatem dla słuchaczy atrakcyjną możliwość poszerzenia grona zleceniodawców i oferty świadczonych przez siebie usług. Program niniejszych studiów skonstruowany został z uwzględnieniem wymagań stawianych kandydatom do zawodu tłumacza przysięgłego, jednakże zdobytą wiedzę słuchacze z pewnością będą mogli wykorzystać także w dotychczas prowadzonej działalności jako tłumacze bądź też w ramach zatrudnienia w firmach wzgl. instytucjach.

Zajęcia w ramach studiów oferowane są w czterech grupach językowych: angielskiej, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota - niedziela) i są prowadzone przez Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS, który od wielu lat z sukcesem kształci tłumaczy różnych specjalności i języków w ramach oferowanych programów kształcenia na każdym szczeblu ścieżki zawodowej. Dodatkowo, ZLS wspierane jest przez Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS (CNCJO), Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Przysięgłych i Specjalistycznych (PT TEPIS) oraz Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy (LST). Zajęcia prowadzą wykładowcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz wybitni specjaliści spoza UMCS, legitymujący się doskonałym wykształceniem oraz wieloletnią praktyką (tłumacze praktycy aktywnie działający na rynku, w tym tłumacze przysięgli, autorzy podręczników o językach specjalistycznych, członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na tłumacza przysięgłego).

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Program obejmuje ogółem 304 godziny (pełny program w załączeniu).

Wstępny harmonogram zajęć w roku akademickim 2018/2019:  

semestr I:

 1. 13-14.10.2018
 2. 27-28.10.2018
 3. 17-18.11.2018
 4. 1-2.12.2018
 5. 15-16.12.2018
 6. 12-13.01.2019
 7. 26-27.01.2019
 8. 2-3.02.2019

semestr II: 

 1. 23-24.02.2019
 2. 9-10.03.2019
 3. 23-24.03.2019
 4. 6-7.04.2019
 5. 27-28.04.2019
 6. 11-12.05.2019
 7. 25-26.05.2019
 8. 8-9.06.2019
 9. (22-23.06.2019)

Sylwetka absolwenta:  

Absolwenci uzyskają potwierdzoną dyplomem ukończenia studiów podyplomowych wiedzę i umiejętności z zakresu pisemnego przekładu tekstów poświadczonych i specjalistycznych, w tym znajomość typologii i gatunków tekstów specjalistycznych oraz strategii, technik i narzędzi niezbędnych w procesie tłumaczeń poświadczonych i specjalistycznych.

Absolwentów studiów podyplomowych w zakresie tłumaczeń poświadczonych i specjalistycznych prowadzonych przez Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie charakteryzować będzie:
• skuteczna organizacja warsztatu pracy,
• umiejętność wyszukiwania i analizowania informacji potrzebnych do prawidłowego wykonania tłumaczenia poświadczonego i specjalistycznego,
• dysponowanie narzędziami i umiejętnościami niezbędnymi do rozwiązywania problemów tłumaczeniowych,
• posługiwanie się w procesie tłumaczenia dostępnymi na rynku narzędziami CAT oraz innymi technologiami informacyjnymi,
• umiejętność wykonywania autokorekty swojej pracy,
• staranność oraz dbałość o zachowanie jakości językowej i poprawności merytorycznej swoich tłumaczeń,
• znajomość zasad i postępowania zgodnych z etyką pracy tłumacza przysięgłego, a także dobrych praktyk w zakresie poszanowania praw autorskich,
• dążenie do ciągłego doskonalenia swojego warsztatu tłumacza.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w biurach tłumaczeń i wszelkich innych instytucjach zatrudniających tłumaczy (także za granicą). W celu uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną działającą przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Informujemy, że do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego jest wymagany dyplom ukończenia studiów magisterskich, o czym mowa w art. 2. 1. 5 Ustawy z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004r.). Do egzaminu państwowego mogą wprawdzie podejść również osoby po uzyskaniu tytułu licencjata, jednakże wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych nastąpi dopiero po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra.

Ocena końcowa:

Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i egzaminów uwzględnionych w planie studiów, a ponadto uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego obejmującego:
a) część pisemną - tłumaczenie pisemne 2 tekstów specjalistycznych (po jednym z języka obcego na polski oraz z polskiego na obcy);
b) część ustną - tłumaczenie a vista 2 tekstów specjalistycznych (z języka obcego na polski oraz z obcego na polski).

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie łącznie minimum 70% z obydwu części egzaminu dyplomowego. 

Informacji udziela:

mgr Małgorzata Karpińska
Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS
20-610 Lublin
ul. J. Sowińskiego 17, p. 322
Telefon/Faks: 081-533-88-92, 081-537-26-39
E-mail: lingstos@hektor.umcs.lublin.pl

Załączniki