Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski)

Kierunek
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski)
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 zł. 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych;
 5. dokument potwierdzający znajomość języka na poziomie B2+ (certyfikat, świadectwo pracy etc.) lub dokument potwierdzający doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym lub/i ustnym (certyfikat, świadectwo pracy etc.) – dotyczy tylko absolwentów studiów innych niż lingwistyczne i filologiczne.

Limit miejsc: 20

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc przeprowadzony zostanie egzamin wstępny obejmujący:

a) test sprawdzający stopień znajomości języka obcego (ćwiczenia leksykalne, gramatyczne oraz translacyjne) – 40% oceny końcowej;

b) rozmowę kwalifikacyjną (rozmowa w języku obcym na temat motywacji do podjęcia studiów oraz tłumaczenie a vista fragmentu tekstu o tematyce ogólnej na język polski i obcy) – 60% oceny końcowej.

Na podstawie uzyskanych wyników z obu części sporządza się ranking. Miejsce na liście rankingowej decyduje o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu na oferowane studia podyplomowe.

Termin egzaminu wstępnego:

Decyzją Kierownika studiów dla edycji studiów rozpoczynającej się w roku akademickim 2019/2020 nie zostanie przeprowadzony egzamin wstępny. 

Opłata za studia:

-        I semestr: 2.650 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2.800 zł

-        Całkowity koszt studiów: 5.600 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 2.370 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2.520 zł

-        Całkowity koszt studiów: 5.040 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 2.510 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2.660 zł

-        Całkowity koszt studiów: 5.320 zł

Nr konta:

92 1030 1999 2405 3870 0015 0201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 30 września 2019 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2019 r.

Wstępny harmonogram zajęć w roku akademickim 2019/2020: 

semestr I:

 1. 5-6.10.2019 - termin nieaktualny ze względu na wydłużoną do 30.09.2019 rekrutację
 2. 19-20.10.2019
 3. 9-10.11.2019
 4. 23-24.11.2019
 5. 7-8.12.2019
 6. 14-15.12.2019
 7. 11-12.01.2020
 8. 18-19.01.2020
 9. (1-2.02.2020)

semestr II: 

 1. 29.02-1.03.2020
 2. 14-15.03.2020
 3. 28-29.03.2020
 4. 4-5.04.2020
 5. 18-19.04.2020
 6. 9-10.05.2020
 7. 23-24.05.2020
 8. 6-7.06.2020
 9. (20-21.06.2020)

Informacji udziela:

mgr Monika Galant
tel. 81 537 27 52
e-mail: mgalant@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Rafał Augustyn
e-mail: rafal.augustyn@poczta.umcs.lublin.pl

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 304
  • w tym praktyki: brak
 • liczba semestrów: 2

Celem studiów jest nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do profesjonalnego wykonywania tłumaczeń poświadczonych oraz tekstów specjalistycznych z wybranych dziedzin (prawo, ekonomia, technika, medycyna, teksty naukowe), a także przygotowanie do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego.

Od dnia 27 stycznia 2005r. obowiązuje w Polsce Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702), w której ustawodawca wyraźnie określił, kto i na jakich zasadach może ten zawód wykonywać oraz jakiej odpowiedzialności podlega w przypadku jego nienależytego wykonywania. W rozumieniu nowej ustawy tłumacz przestał być jedynie pomocnikiem procesowym sądu. Zawód ten zyskał rangę samodzielnego zawodu. Warunkiem uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego sprawdzającego umiejętności tłumaczenia tekstów prawnych, prawniczych i ekonomicznych.

Z usług tłumaczy przysięgłych korzystają sądy, prokuratura, policja, ale także liczne urzędy i zwykli obywatele oraz firmy. Obszar tłumaczeń poświadczonych stanowi zatem dla słuchaczy atrakcyjną możliwość poszerzenia grona zleceniodawców i oferty świadczonych przez siebie usług. Program niniejszych studiów skonstruowany został z uwzględnieniem wymagań stawianych kandydatom do zawodu tłumacza przysięgłego, jednakże zdobytą wiedzę słuchacze z pewnością będą mogli wykorzystać także w dotychczas prowadzonej działalności jako tłumacze bądź też w ramach zatrudnienia w firmach wzgl. instytucjach.

Zajęcia w ramach studiów oferowane są w czterech grupach językowych: angielskiej, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej. Studia prowadzone są przez Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS, który od wielu lat z sukcesem kształci tłumaczy różnych specjalności i języków w ramach oferowanych programów kształcenia na każdym szczeblu ścieżki zawodowej. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota - niedziela) i prowadzą je wykładowcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz wybitni specjaliści spoza UMCS, legitymujący się doskonałym wykształceniem oraz wieloletnią praktyką (tłumacze praktycy aktywnie działający na rynku, w tym tłumacze przysięgli, autorzy podręczników o językach specjalistycznych, członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na tłumacza przysięgłego).

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla absolwentów kierunków neofilologicznych, ale również dla absolwentów innych kierunków znających biegle język polski i wybrany język obcy (na poziomie C1), którzy uzyskali tytuł zawodowy licencjata lub magistra, posiadają znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa i gospodarki i chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu tłumaczenia tekstów specjalistycznych w wybranych dziedzinach, a także chcieliby w przyszłości zostać tłumaczami przysięgłymi. Powyższe wymogi są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie wymagań oczekiwanych od kandydatów na tłumaczy przysięgłych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwenci uzyskają potwierdzoną świadectwem ukończenia studiów podyplomowych wiedzę i umiejętności z zakresu pisemnego przekładu tekstów poświadczonych i specjalistycznych, w tym znajomość strategii, technik i narzędzi niezbędnych w procesie tłumaczeń poświadczonych i specjalistycznych.


Absolwentów studiów podyplomowych w zakresie tłumaczeń poświadczonych i specjalistycznych prowadzonych przez Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie charakteryzować będzie:
• skuteczna organizacja warsztatu pracy,

• umiejętność wyszukiwania i analizowania informacji potrzebnych do prawidłowego wykonania tłumaczenia poświadczonego i specjalistycznego,

• dysponowanie narzędziami i umiejętnościami niezbędnymi do rozwiązywania problemów tłumaczeniowych,

• posługiwanie się w procesie tłumaczenia dostępnymi na rynku narzędziami CAT oraz innymi technologiami informacyjnymi,

• umiejętność wykonywania autokorekty swojej pracy,

• staranność oraz dbałość o zachowanie jakości językowej i poprawności merytorycznej swoich tłumaczeń,

• znajomość zasad i postępowania zgodnych z etyką pracy tłumacza przysięgłego, a także dobrych praktyk w zakresie poszanowania praw autorskich,

• dążenie do ciągłego doskonalenia swojego warsztatu tłumacza.

 

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w biurach tłumaczeń i wszelkich innych instytucjach zatrudniających tłumaczy (także za granicą). W celu uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną działającą przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Informujemy, że do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego jest wymagany dyplom ukończenia studiów magisterskich, o czym mowa w art. 2. 1. 5 Ustawy z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004r.). Do egzaminu państwowego mogą wprawdzie podejść również osoby po uzyskaniu tytułu licencjata, jednakże wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych nastąpi dopiero po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Program studiów obejmuje trzy moduły kształcenia:

a) moduł kompetencji tłumacza – m.in. techniki przekładu, warsztat tłumacza przysięgłego, narzędzia komputerowe;

b) moduł tłumaczeń prawno-ekonomicznych – główny moduł praktycznych warsztatów tłumaczeniowych tekstów poświadczonych podzielony na poszczególne dziedziny prawa (m.in. prawo karne, cywilne, administracyjne, unijne etc.);

c) moduł tłumaczeń specjalistycznych – warsztaty tłumaczeniowe, w ramach którego słuchacze mogą wybrać dwie dziedziny specjalizacji (spośród tłumaczeń tekstów naukowych, technicznych i medycznych).

Szczegółowy program studiów w załączeniu.

Ocena końcowa:

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i egzaminów uwzględnionych w planie studiów, a ponadto uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego obejmującego:
a) część pisemną - tłumaczenie pisemne 2 tekstów specjalistycznych (po jednym z języka obcego na polski oraz z polskiego na obcy);
b) część ustną - tłumaczenie a vista 2 tekstów specjalistycznych (z języka obcego na polski oraz z obcego na polski).
Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie łącznie minimum 70% z obydwu części egzaminu dyplomowego.