Systemy informacji geograficznej w praktyce

Kierunek
Systemy informacji geograficznej w praktyce
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się, co najmniej 15 osób, zaś limit przyjęć wynosi 17 osób.

Dokumenty należy przesłać listem poleconym do 10 lutego 2019 r. na adres:

Pracownia Geoinformacji
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej
Al. Kraśnicka 2 c,d
20-718 Lublin

z dopiskiem: Studia Podyplomowe "Systemy informacji geograficznej w praktyce"

Opłaty:

semestr I:

 • do 10 lutego 2019 r.: 1 850 zł

semestr II:

 • do 30 września 2019 r.: 2 000 zł

Numer konta bankowego (rok akademicki 2018/2019; od lutego 2019):

54 1030 1999 2412 5070 0014 8201

Informacji udziela:

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Łukasz Chabudziński 
Pracowania Geoinformacji Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS 
Al. Kraśnicka 2 c,d
20-718 Lublin
tel. 81 537 68 99, kom 501414960
e-mail: lchabudzinski@poczta.umcs.lublin.pl

Opis

Systemy informacji geograficznej w praktyce

Organizator:

Pracownia Geoinformacji, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Łukasz Chabudziński

Czas trwania:

2 semestry

Opis Studiów:

Studia przeznaczone są dla absolwentów rożnych kierunków nauk o Ziemi i nie tylko. Zachęcamy do udziału absolwentów studiów (I i II stopnia) kierunków przyrodniczych, humanistycznych i technicznych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników małych i średnich firm, w których GIS staje się narzędziem pracy.

Studia trwają 2 semestry. Formuła studiów jest otwarta i umożliwia zrealizowanie różnorodnych potrzeb dostosowanych do grupy osób w nich uczestniczących. Program studiów jest bardzo szeroki i koncentruje się przede wszystkim na stronie praktycznej wykorzystania narzędzi i programów GIS. Został ułożony na podstawie potrzeb i oczekiwań osób zaczynających pracę z GIS. Autorzy przez ostatnie lata śledzili zapytania, wypowiedzi pojawiające się na różnych forach internetowych związanych z GIS. Szczegółowo zostały także przeanalizowane oczekiwania pracodawców na podstawie ofert pracy, jakie cały czas pojawiają się na rynku GIS.

Więcej informacji

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Semestr I:

 • Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej
 • Źródła danych przestrzennych
 • GIS moblilny oraz technologie pomiarowe
 • Podstawy analiz przestrzennych
 • Bazy danych w środowisku GIS

Semestr II:

 • WEB-GIS
 • Wizualizacja kartograficzna w środowisku GIS
 • Zastosowanie GIS w planowaniu przestrzennym i architekturze krajobrazu
 • GIS w zarządzaniu i administracji
 • Podstawy prawne i organizacyjne systemów informacji geograficznej
 • Zastosowanie GIS w ochronie środowiska

Sylwetka absolwenta:

Nabyte umiejętności pozwalają absolwentom nie tylko na stosowanie i wykorzystanie narzędzi GIS w ich codziennej pracy, ale stanowią solidne podstawy do tworzenia własnych rozwiązań zarówno w formie budowy własnych systemów GIS, jak i tworzenia narzędzi, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.
Wiedza, jaką nabywa słuchacz studiów pozwala na samodzielną pracę w środowisku GIS oraz obejmuje problematykę związaną tworzeniem oraz zarządzaniem projektami, w których GIS stanowi kluczowe zagadnienie.

Ocena końcowa:

Średnia ze wszystkich ocen cząstkowych