Systemy informacji geograficznej w praktyce

Kierunek
Systemy informacji geograficznej w praktyce
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres:
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej
Al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin
p. Krzysztof Łoboda

Opłata za studia:

-        I semestr: 1850zł + 150 zł (opłata wpisowa)
-        II semestr: 2000zł
-        Całkowity koszt studiów: 4000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1650 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
-        II semestr: 1800zł
-        Całkowity koszt studiów: 3600 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1750zł + 150 zł (opłata wpisowa)
-        II semestr: 1900 zł
-        Całkowity koszt studiów: 3800zł

Nr konta:

15 1030 1999 2412 5070 0015 2201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 10 października 2021 roku.
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej
Al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin
Pan mgr Krzysztof Łoboda
Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
pok. 102B

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2021 rok

Informacji udziela:

dr Łukasz Chabudziński 
Pracowania Geoinformacji Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS 
Al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin
tel. 81 537 68 77, kom. 501414960
e-mail: lchabudzinski@poczta.umcs.lublin.pl

Opis

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Łukasz Chabudziński
tel. 081-537-68-77, kom. 501414960
e-mail: lchabudzinski@gmail.com
e-mail: lchabudzinski@umcs.pl

  • liczba godzin dydaktycznych: 230
    • w tym praktyki: 0
    • liczba semestrów: 2

Strona internetowa: http://giswpraktyce.umcs.lublin.pl/

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów (I i II stopnia) Zachęcamy do udziału osoby, które ukończyły kierunki przyrodnicze, humanistyczne i techniczne, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników małych i średnich firm, w których GIS staje się narzędziem pracy.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Program studiów został tak zaprojektowany, aby położyć szczególny nacisk przede wszystkim na praktycznej stronie wykorzystania narzędzi i oprogramowania GIS. Jest on wynikiem analizy potrzeb i oczekiwań osób zaczynających pracę z GIS. Autorzy przez ostatnie lata śledzili zapytania, wypowiedzi pojawiające się na forach branżowych związanych z GIS. Szczegółowo zostały także przeanalizowane oczekiwania pracodawców na podstawie ofert pracy, systematycznie pojawiających się na rynku GIS.

Nabyte umiejętności pozwalają absolwentom nie tylko na stosowanie i wykorzystanie narzędzi GIS w ich codziennej pracy, ale stanowią solidne podstawy do tworzenia własnych rozwiązań zarówno w zakresie budowy własnych systemów GIS, jak i tworzenia narzędzi, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Wiedza, jaką nabywa słuchacz studiów pozwala na samodzielną pracę w środowisku GIS oraz obejmuje problematykę związaną z tworzeniem oraz zarządzaniem projektami, w których GIS stanowi kluczowe zagadnienie.

Ocena końcowa:

Średnia ze wszystkich ocen cząstkowych