Surdologopedia

Kierunek
Surdologopedia
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filologiczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


UWAGA! Aktualizacja z dnia 31.08.2021 r.
Wydłużono rekrutację na semestr letni 2021/2022 (od lutego 2022 r.)

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Podyplomowe Studia Surdologopedii jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz  złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Wymagany co najmniej roczny staż pracy w zawodzie logopedy. 

Wymagane dokumenty:

Warunkiem przyjęcia na Podyplomowe Studia Surdologopedii jest złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów.

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą ((jeżeli ukończone  studia uprawniają do wykonywania zawodu logopedy w kraju ukończenia), kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. kserokopia świadectwa ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc pierwszeństwo mają kandydaci z dłuższym stażem pracy w zawodzie logopedy.

Opłata za studia:

-        I semestr: 2050 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2200

-        Całkowity koszt studiów: 4400

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1830 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1980

-        Całkowity koszt studiów: 3960

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1940 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2090 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4180 zł

Nr konta:

93 1030 1999 2405 7670 0015 2201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do dnia 18.02.2022 r.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Dziekanat Wydziału Filologicznego UMCS
20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, pok. 028 

Planowany termin uruchomienia studiów:

marzec 2022 r.

Informacji udziela:
Katarzyna Tomczyk
Dziekanat Wydziału Filologicznego UMCS
20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, pokój 026 (piętro -1)
Telefon: 81 537 28 67  
E-mail: katarzyna.tomczyk@poczta.umcs.lublin.pl 

Kierownik studiów:
Dr Katarzyna Sienkiewicz 

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 290
    • w tym praktyki: 60
    • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

studia przeznaczone są dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie logopedii oraz studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Ukończenie Podyplomowych Studiów Surdologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty surdologopedy w ramach służby zdrowia, zapewniają one jednak niezbędne przygotowanie teoretyczne bez wymaganego przepisami stażu. Surdologopeda przygotowany jest do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu, szczególnie w zakresie kształcenia języka u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Studia znacznie poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Program studiów obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: różnych metod terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu (metody audutywno-werbalne, rehabilitacja osób z implantami, podstawy języka migowego, komunikacja totalna, metoda fonogestów),  audioprotetyki,  audiologii klinicznej, surdopsychologii i surdopedagogiki, fonetyki akustycznej. W jego skład wchodzą następujące moduły: podstawy audiologiczne, podstawy surdopsychopedagogiczne, wiedza o języku, metody terapii surdologopedycznej, seminarium.

Ocena końcowa: 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów określonych planem studiów i obrona pracy końcowej.

Załączniki