Surdologopedia

Kierunek
Surdologopedia
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filologiczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Organizatorem studiów jest Wydział Filologiczny - Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz  złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. Wymagany co najmniej roczny staż pracy w zawodzie logopedy. 

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą ((jeżeli ukończone  studia uprawniają do wykonywania zawodu logopedy w kraju ukończenia), kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. kserokopia świadectwa ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc pierwszeństwo mają kandydaci z dłuższym stażem pracy w zawodzie logopedy.

Opłata za studia:

-        I semestr: 2750 zł

-        II semestr: 2750 zł

-        Całkowity koszt studiów: 5500 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 2475 zł

-        II semestr: 2475 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4950 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 2613 zł

-        II semestr: 2612 zł

-        Całkowity koszt studiów: 5225 zł

Nr konta do wpłat czesnego: 35 1030 1999 2415 2870 0015 8201

UWAGA! Wydłużenie rekrutacj. 
Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w SOR dokonać można do 15 października 2023 r.  
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 17 października 2023 r. 

Dokumenty należy przesłać na adres:

Dziekanat Wydziału Filologicznego
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
pokój 026 (piętro -1)

Planowany termin uruchomienia studiów:

21-22.10.2023 r.

Planowany harmonogram zjazdów znajduje się w załączniku poniżej. 

Zajęcia odbywają się w trybie HYBRYDOWYM. Część teoretyczna (jeden zjazd w miesiącu sobota, niedziela) - zajęcia w trybie on-line. Zajęcia praktyczne (jeden zjazd w miesiącu - poniedziałek) - w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach oraz jeden tygodniowy zjazd w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie (czerwiec).

Informacji udziela:

Katarzyna Tomczyk
Dziekanat Wydziału Filologicznego
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
tel.: 81 537 28 67  
e-mail: katarzyna.tomczyk@mail.umcs.pl

Kierownik studiów:

dr Katarzyna Sienkiewicz 
e-mail: katarzyna.sienkiewicz@mail.umcs.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 290
    • w tym praktyki: 60
    • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Studia są przeznaczone dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie logopedii oraz studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty surdologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają jednak niezbędne przygotowanie teoretyczne bez wymaganego przepisami stażu. Surdologopeda przygotowany jest do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu, szczególnie w zakresie kształcenia języka u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Studia znacznie poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Program studiów obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: różnych metod terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu (metody audutywno-werbalne, rehabilitacja osób z implantami, podstawy języka migowego, komunikacja totalna, metoda fonogestów), audioprotetyki, audiologii klinicznej, surdopsychologii i surdopedagogiki, fonetyki akustycznej oraz terapię surdologopedyczną i seminarium dyplomowe. 

Szczegółowy plan studiów znajduje się poniżej. 

Ocena końcowa: 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów określonych planem studiów i obrona pracy końcowej.