Radioekologia

Kierunek
Radioekologia
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Chemii
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Brak rekrutacji w roku akademickm 2016/2017

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.


W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
Maksymalna liczba miejsc 40.

Opłata za semestr:

1500 zł

Opis

Organizator:

Wydział Chemii
20-031 Lublin
pl. M. Curie-Skłodowskiej 2
tel.: 81 537 57 16
e-mail: radioekologia@umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Andrzej Komosa, prof. nadzw. UMCS – Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
tel.: 81 537 56 31
e-mail: andrzej.komosa@poczta.umcs.lublin.pl

Czas trwania:

dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym

Opis Studiów:

Studia przeznaczone są dla absolwentów chemii oraz absolwentów innych kierunków ścisłych chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie wiedzy o nowej dziedzinie nauki, jaką jest radioekologia. Jest to szybko rozwijająca się dziedzina nauki badająca występowanie i obieg pierwiastków promieniotwórczych (naturalnych i sztucznych) w środowisku oraz ich wpływ na organizmy żywe. Wiedza, jaką uzyska absolwent studiów będzie istotna ze względu na wzrastający problem skażenia środowiska, w tym radioizotopami.

Po zakończeniu studiów, absolwent uzyska wiedzę z zakresu skażeń promieniotwórczych środowiska, mechanizmów przemieszczania się radionuklidów, wpływu promieniowania na organizmy żywe oraz metod oznaczania pierwiastków promieniotwórczych w środowisku. Absolwent uzyska również doświadczenie praktyczne w zakresie oznaczania pierwiastków promieniotwórczych w środowisku metodami spektrometrycznymi oraz w zakresie oceny skutków promieniowania. Wiedza i nabyte umiejętności umożliwią absolwentom racjonalne spojrzenie na problemy związane z rozwojem energetyki jądrowej, której rozwój planowany jest w najbliższych latach w Polsce.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Program studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych w ramach następujących przedmiotów:

  • Wybrane zagadnienia z chemii jądrowej
  • Radioizotopy w środowisku naturalnym
  • Metody usuwania radionuklidów z roztworów
  • Wybrane zagadnienia z fizykochemii radioizotopów
  • Podstawy ochrony radiologicznej

Sylwetka absolwenta:

Absolwent uzyska wiedzę na temat występowania i zachowania się pierwiastków promieniotwórczych w środowisku oraz ich wpływu na człowieka, pozna metody oznaczania tych pierwiastków promieniotwórczych oraz sposoby oceny szkodliwości promieniowania i metody zabezpieczania się przed nim. Absolwent nabędzie umiejętności posługiwania się aparaturą do oznaczania pierwiastków promieniotwórczych.

Ocena końcowa:

uzyskanie wszystkich zaliczeń objętych programem studiów oraz pozytywnych ocen z egzaminów.

Informacji udziela:

dr hab. Andrzej Komosa, prof. nadzw. UMCS
Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
tel.: 81 537 56 31
e-mail: andrzej.komosa@poczta.umcs.lublin.pl