Public relations i marketing medialny

Kierunek
Public relations i marketing medialny
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. aktualna fotografia kandydata, spełniająca wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodwoskiej w Lublinie
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pokój 1001

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1850 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2000 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1650 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1800 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3600 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1750 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1900 zł

Całkowity koszt studiów: 3800 zł

Nr konta:

45 1030 1999 2409 4670 0015 2201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 5.10.2020 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodwoskiej w Lublinie
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pokój 1001 

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2020

Informacji udziela:

zostanie podane wkrótce

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS

e-mail: lpokrzyc@wp.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 240
    • w tym praktyki:-
  • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu public relations i marketingu medialnego.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

absolwent studiów podyplomowych „Public relations i media marketing” będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu public relations i marketingu medialnego. Dodatkowo będzie potrafił analizować zjawiska społeczne, niezbędne do wykonywania zawodów związanych z PR i marketingiem medialnym oraz wdrażać proponowane rozwiązania w praktyce, szczególnie w zakresie tworzenia strategii marketingowych i PR dla konkretnych firm. Absolwent będzie także umiał uczestniczyć w przygotowywaniu i upowszechnianiu wyników projektów UE (również o profilu dziennikarskim).

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Reklama
Copywriting
Marketing
Marketing on-line
Komunikacja wizualna
Tworzenie strategii PR
PR w projektach międzynarodowych
Media relations
Team work
Komunikacja kryzysowa

UWAGA! WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE NA PLATFOMIE WIRTUALNY KAMPUS UMCS.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń.