Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Kierunek
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;

Minimalna liczba kandydatów niezbędna do uruchomienia studiów: 30 osób

Minimalna liczba kandydatów niezbędna do utworzenia grupy na zajęcia z dydaktyki określonego przedmiotu nauczania: 6 osób

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 160000 zł

-        II semestr: 1600,00 zł

-        III semestr: 1600,00 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4800,00 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1440,00 zł 

-        II semestr: 1440,00 zł

-        III semestr: 1440,00 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4320,00 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1520,00 zł

-        II semestr: 1520,00 zł

-        III semestr: 1520,00 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4560,00 zł

Nr konta:

68 1030 1999 2407 5470 0015 1301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie dokonać można do 15 października 2021 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

mgr Jolanta Misiur
Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Narutowicza 12
20-004 LUBLIN
pokój 59 w godz. 9.00.-15.00., poniedziałek – piątek
e-mail: jolanta.misiur@poczta.umcs.lublin.pl

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2021 rok

Informacji udziela:

mgr Jolanta Misiur
tel. 81 537 63 01
e-mail: jolanta.misiur@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Anna Grabowiec

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych:  555
    • w tym praktyki: 150
  • liczba semestrów: 3

Grupa docelowa:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów magisterskich (studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), nieposiadających przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i dydaktycznego.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy w charakterze nauczyciela oraz wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki.

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi słuchaczom nabycie wiedzy i  umiejętności  pozwalających  na rozumienie procesów rozwoju, wychowania i nauczania – uczenia się, przygotowujących do nauczania przedmiotu prowadzonego w szkołach i placówkach oświatowych na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Program studiów obejmuje przedmioty z następujących modułów: przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, podstawy dydaktyki i emisja głosu oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu.

Zajęcia prowadzone w systemie niestacjonarnym (piątek – w godzinach popołudniowych, sobota, niedziela). Odbywać się będą w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie, ul. Narutowicza 12

Ocena końcowa:

Ocena końcowa ze studiów zostanie wystawiona na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej w oparciu o oceny z wszystkich przedmiotów ujętych w planie studiów (kończących się egzaminem lub zaliczeniem z oceną). W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem, nie uwzględnia się oceny z ćwiczeń.