Programowanie i informatyka w szkole

Kierunek
Programowanie i informatyka w szkole
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów II stopnia uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dokumentu potwierdzającego nabycie uprawnień pedagogicznych;
 4. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty:

 • semestr I: 2 050 zł( w tym 150 zł opłata wpisowa)
 • semestr II: 1 900 zł
 • opłata za świadectwo: 30 zł

Całkowity koszt studiów: 3 980 zł.

Nr konta: 

 nowa edycja: 32 1030 1999 2402 9670 0014 8201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: 

Dokumenty można składać do 12 października 2018 r. osobiście lub przesłać na podany adres:
CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1002
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl 

Opis

Organizator: 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
Instytut Matematyki 
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin 
tel.: 81 537 62 70
faks: 81 537 54 71 
e-mail: beatas@hektor.umcs.lublin.pl

Kierownik Studiów podyplomowych:

Dr Beata Bylina

Czas trwania: 

2 semestry (zajęcia w trybie zaocznym odbywają się w czasie zjazdów w soboty i niedziele co dwa tygodnie, co stanowi razem 260 godzin zajęć + 60 godzin praktyk)

Opis Studiów: 

Przygotowanie słuchacza  do wykorzystywania środków i metod informatyki w pracy zawodowe nauczyciela, a w szczególności w nauczaniu przedmiotów: „Technologia informacyjna i komunikacyjna” „Informatyka” ( lub równorzędnego), „Programowanie” oraz w dydaktyce innych przedmiotów oraz w pracach administracyjnych szkoły. 

Uzyskane kwalifikacje uprawniają do nauczania programowania i informatyki we wszystkich typach szkół (od szkoły podstawowej do średniej).

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania oraz zaliczenie obowiązkowych praktyk. 

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

semestr I

 • Algorytmizacja i programowanie (10 wyk. + 30 lab.)
 • Tworzenie stron www: HTML+CSS (10 lab.)
 • Systemy operacyjne i podstawy sieci komputerowych (10 lab.)
 • Grafika rastrowa i wektorowa (15 lab.)
 • Programowanie obiektowe (20 lab.)
 • Budowa architektur komputerowych i sieci (4 wyk. + 6 lab.)
 • Dydaktyka informatyki (5 wyk. + 25 lab.)


semestr II

 • Bazy danych (5 wyk. + 15 lab.)
 • Algorytmy i struktury danych (5 wyk. + 15 lab.)
 • Grafika i projektowanie 3D (10 lab.)
 • Programowanie urządzeń mobilnych (20 lab.)
 • Zaawansowane programowanie obiektowe (5 wyk. + 20 lab.)
 • Dydaktyka informatyki (5 wyk. + 25 lab.)

Praktyki 60 godzin

Materiały do wybranych zajęć  będą dostępne na platformie edukacyjnej.

Informacji udziela: 

dr Beata Bylina 
Instytut Matematyki, Zakład Informatyki, III piętro, pok. 332
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin 
tel. 81 537 62 70
e-mail: beatas@hektor.umcs.lublin.pl 
http://hektor.umcs.lublin.pl/~beatas