Programowanie i bazy danych

Kierunek
Programowanie i bazy danych
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

UWAGA! Aktualizacja z dnia 08.01.2021 r.
Nie planujemy rekrutacji na semestr letni 2020/2021. 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię  kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych; W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty: 

-        I semestr: 1900 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1930 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3980 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1695 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1737 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3582 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1797,50 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1833,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3781 zł

Nr konta: 

nowa edycja: 69 1030 1999 2402 0270 0015 0201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: 

Dokumenty można składać do 9 października 2019 r. osobiście lub przesłać na podany adres:
CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl 

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2019 r.

Informacji udziela:

dr Jarosław Bylina 
Instytut Matematyki, Zakład Informatyki, III piętro, pok. 332
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin 
tel. 81 537 62 70
e-mail: jmbylina@hektor.umcs.lublin.pl  
http://hektor.umcs.lublin.pl/~jmbylina

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Jarosław Bylina

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 200
 • liczba semestrów:  2

Grupa docelowa:

osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister lub równoważne) zainteresowane  zdobyciem lub podniesieniem wiedzy w zakresie programowania komputerów oraz urządzeń mobilnych, a także baz danych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

programowania komputerów oraz urządzeń mobilnych, a także baz danych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów (siatka godzin): 

semestr I

 • Algorytmizacja i programowanie (10 wyk. + 30 lab.)
 • Tworzenie stron www: HTML+CSS (10 lab.)
 • Systemy operacyjne i podstawy sieci komputerowych (10 lab.)
 • Grafika rastrowa i wektorowa (15 lab.)
 • Programowanie obiektowe (20 lab.)
 • Budowa architektur komputerowych i sieci (4 wyk. + 6 lab.)

semestr II

 • Bazy danych (5 wyk. + 15 lab.)
 • Algorytmy i struktury danych (5 wyk. + 15 lab.)
 • Grafika i projektowanie 3D (10 lab.)
 • Programowanie urządzeń mobilnych (20 lab.)
 • Zaawansowane programowanie obiektowe (5 wyk. + 20 lab.)

Materiały w formie elektronicznej do  zajęć  będą dostępne na platformie edukacyjnej.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych.