Programowanie i bazy danych

Kierunek
Programowanie i bazy danych
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych. 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię  kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych; W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

- I semestr: 2 400 zł
- II semestr: 2 400 zł
- Całkowity koszt studiów: 4 800 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

- I semestr: 2 160 zł
- II semestr: 2 160 zł
- Całkowity koszt studiów: 4 320 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:
- I semestr: 2 280 zł
- II semestr: 2 280 zł
- Całkowity koszt studiów: 4 560 zł

Nr konta do wpłat czesnego: 59 1030 1999 2402 0270 0015 6201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: 

Rejestracji w Systemie dokonać można do 2 października 2022 r. 

Dokumenty należy przesłać do 5 października 2022 r.  na podany adres:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pokój 1001


tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@mail.umcs.pl

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2022 r.

Informacji udziela:

dr hab. Beata Bylina
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin
tel. 81 537 62 70
e-mail: beata.bylina@umcs.pl
http://hektor.umcs.lublin.pl/~beatas

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Jarosław Bylina

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 200
 • liczba semestrów:  2

Grupa docelowa:

osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister lub równoważne) zainteresowane  zdobyciem lub podniesieniem wiedzy w zakresie programowania komputerów oraz urządzeń mobilnych, a także baz danych.

UWAGA! Limit miejsc wynosi 30 osób (zapisy na listę podstawową) + 10 osób (zapisy na listę rezerwową). 

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

programowania komputerów oraz urządzeń mobilnych, a także baz danych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów (siatka godzin): 

semestr I

 • Algorytmizacja i programowanie (10 wyk. + 30 lab.)
 • Tworzenie stron www: HTML+CSS (10 lab.)
 • Systemy operacyjne i podstawy sieci komputerowych (10 lab.)
 • Grafika rastrowa i wektorowa (15 lab.)
 • Programowanie obiektowe (20 lab.)
 • Budowa architektur komputerowych i sieci (4 wyk. + 6 lab.)

semestr II

 • Bazy danych (5 wyk. + 15 lab.)
 • Algorytmy i struktury danych (5 wyk. + 15 lab.)
 • Grafika i projektowanie 3D (10 lab.)
 • Programowanie urządzeń mobilnych (20 lab.)
 • Zaawansowane programowanie obiektowe (5 wyk. + 20 lab.)

Materiały w formie elektronicznej do  zajęć  będą dostępne na platformie edukacyjnej.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych.