Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kierunek
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.


Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby 32 osób. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń (data stempla pocztowego).

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: 

dokumenty będą przyjmowane do 31 października 2018 r.

Dokumenty można składać osobiście w:
Wydział Prawa i Administracji UMCS
pokój 706 (VII piętro)
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
w godzinach 8.00-14.00 (od poniedziałku do piątku)

Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:
Wydział Prawa i Administracji UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
z dopiskiem: Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Opłata za semestr:

1 750 zł 

Nr konta bankowego:

edycja 2017/2018: 52 1030 1999 2404 7270 0014 6201

edycja 2018/2019: 81 1030 1999 2404 7270 0014 8201

Opis

Kierownik studiów:

prof. Teresa Liszcz

Czas trwania:

2 semestry – 13 zjazdów

Opis studiów:

Celem studiów jest przedstawienie podstawowych instytucji z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, z uwzględnieniem europejskiego i międzynarodowego prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz postępowania sądowego odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, uzupełnionych elementami psychologii pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i prawa podatkowego, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i w kontekście ich zastosowania w praktyce.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Program obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych, w ramach których realizowane są następujące przedmioty:

 • indywidualne prawo pracy;
 • zbiorowe prawo pracy;
 • elementy europejskiego i międzynarodowego prawa pracy;
 • promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy;
 • ubezpieczenia społeczne;
 • ubezpieczenia zdrowotne;
 • postępowanie pojednawcze i sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • wybrane zagadnienia psychologii pracy;
 • podatek od wynagrodzeń;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa pracy, w szczególności tych, które w codziennej praktyce stosują prawo pracy: pracodawców, dyrektorów i kierowników personalnych, innych osób zarządzających sprawami kadrowo-płacowymi, członków przedstawicielstw pracowników, pracowników działów kadr i płac.

Ukończenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie końcowych egzaminów pisemnych przewidzianych w programie studiów.

Informacji udziela: 

mgr Irena Nizioł 
tel. 81 537-51-33
tel. kom. 501292732