Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kierunek
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1600 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1780 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3530 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1440 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1602 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3192 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1520 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1691 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3361 zł

Nr konta bankowego:

edycja 2018/2019: 81 1030 1999 2404 7270 0014 8201

edycja 2019/2020: 13 1030 1999 2404 7270 0015 0201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można od 06 maja 2019 r. do 07.10.2019 roku.

Dokumenty można składać do 7 października 2019 r.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:
Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac. M. C. Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. nr 706
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00)

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2019 r.

Informacji udziela:

Irena Nizioł
Instytut Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - sekretariat
tel. 81 537-51-33; 501-292-732
e-mail: irena.niziol@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Anna Kosut, prof. nadzw.
tel. 81-537-52-31
e-mail: anna.kosut@poczta.umcs.lublin.pl

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 200
  • w tym praktyki:  brak
 • liczba semestrów:  2

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów niezależnie od kierunku ukończonych studiów (I, II stopień, magisterskie) zainteresowanych problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności tych, którzy w codziennej praktyce stosują prawo pracy: pracodawców, dyrektorów i kierowników personalnych, innych osób zarządzających sprawami kadrowo-płacowymi i pracowników tych działów, członków przedstawicielstw pracowników.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

wykonywania pracy zawodowej, wymagającej stosowania przepisów prawa pracy (zwłaszcza dotyczących zatrudniania, zwalniania, urlopów wypoczynkowych) oraz przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 1. Indywidualne prawo pracy
 2. Zbiorowe prawo pracy
 3. Ubezpieczenia społeczne
 4. Ubezpieczenia zdrowotne
 5. Elementy europejskiego i międzynarodowego prawa pracy
 6. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy
 7. Postępowanie pojednawcze i sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 8. Wybrane zagadnienia psychologii pracy
 9. Podatek od wynagrodzeń
 10. Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń i zdanie końcowych egzaminów pisemnych przewidzianych w programie studiów.