Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych

Kierunek
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany; 

2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;

3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;

4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Opłaty za studia:

Wpisowe: 150 zł (do rozliczenia w czesnym)

Czesne za semestr: 2.100 zł (razem 4.200 zł za oba semestry)

Opłata za wydanie świadectwa ukończenia st. podyplomowych - 30 zł

Kandydaci posiadający Kartą Absolwenta UMCS są uprawnieni do zniżki w wysokości 10% od opłaty za czesne.

Numer Konta: 

60 1030 1999 2405 1270 0014 7201

 Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

 Rejestracja w systemie IRK: do 21 lutego 2018 r.

 Dokumenty można składać w terminie: do 21 lutego 2018 r.

 Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie Zakładu Lingwistyki Stosowanej.

Komplet dokumentów można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:
Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS
20-610 Lublin
ul. J. Sowińskiego 17, p. 322

 

Opis

Organizator: Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Tłumaczy

Kierownik studiów podyplomowych: dr Rafał Augustyn (ZLS UMCS)

Opiekun merytoryczny: mgrAnna Mendel (radca prawny, LST)

Czas trwania:

Studia trwają dwa semestry (208 godzin zajęć dydaktycznych) i rozpoczną się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018.

Planowana data rozpoczęcia zajęć: 24 lutego 2018 r.

Harmonogram zjazdów:

Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym (soboty i niedziele) w godz. 8:30-16:40.

Terminy zjazdów w pierwszym semestrze:

24-25 lutego 2018

10-11 marca 2018

24-25 marca 2018

7-8 kwietnia 2018

21-22 kwietnia

12-13 maja

26-27 maja

9-10 czerwca

(23-24 czerwca)

 

Terminy zjazdów w drugim semestrze (wstępnie zaplanowane – mogą ulec drobnym korektom):

29-30 września 2018

13-14 października 2018

27-28 października 2018

17-18 listopada 2018

1-2 grudnia 2018

15-16 grudnia 2018

12-13 stycznia 2019

(26-27 stycznia 2019)

(2-3 lutego 2019)

 

Miejsce odbywania zajęć:

Uniwersytet Marii-Curie-Skłodowskiej, budynek Wydziału Humanistycznego, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

Opis Studiów:

Studia skierowane są do tłumaczy przysięgłych, kandydatów na tłumaczy przysięgłych, tłumaczy specjalizujących się w wykonywaniu tłumaczeń prawnych i prawniczych oraz wszystkich tych, którzy pragną usystematyzować swoją wiedzę prawniczą na potrzeby wykonywanej pracy zawodowej związanej z tłumaczeniami.

Cele studiów:

• przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa: konstytucyjnego, cywilnego, spółek, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, karnego, podatkowego i celnego, administracyjnego, unijnego, istotnej w wykonywaniu zawodu tłumacza oraz prawa dotyczącego wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;

• doskonalenie kompetencji związanych z analizą dyskursu prawniczego oraz redagowaniem wzorcowych pism i dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem z zachowaniem kanonów prawniczych i poprawnej polszczyzny;

• przygotowanie tłumaczy na wyzwania przyszłości związane z pracami komitetów normalizacyjnych w kierunku standaryzacji wymogów względem tłumaczy prawniczych.

Program studiów:

Program studiów jest unikatowy, ponieważ został skrojony na miarę potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. W jego tworzeniu uczestniczyli prawnicy i tłumacze z wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniach prawnych i prawniczych. Proporcje godzin, szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych zajęć zostały dostosowane do częstotliwości występowania poszczególnych dziedzin prawa w praktyce tłumacza.

Program studiów obejmuje 208 godzin zajęć dydaktycznych (szczegółowy plan w załączeniu).

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wybranych aspektów wiedzy prawniczej, istotnej z perspektywy tłumaczy sądowych, przysięgłych i specjalistycznych.

Studia skierowane są głównie do tłumaczy zainteresowanych problematyką prawniczą. Umożliwiają one poszerzenie wiedzy z zakresu najważniejszych dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych oraz kadry menadżerskiej.

Po ukończeniu studiów absolwent ma rozszerzoną wiedzę w zakresie podstawowych instytucji prawa, specjalistycznej terminologii z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego krajowego i wspólnotowego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego, zna i rozumie relacje pomiędzy prawem Unii Europejskiej a prawem krajowym, ma wiedzę dotyczącą aspektów prawnych wykonywania zawodu tłumacza, zna i rozumie terminologię prawniczą oraz potrafi ją zastosować w praktyce, posiada umiejętność posługiwania się dyskursem prawniczym i posiada wiedzę na temat podstawowych zasad redagowania pism procesowych, umów oraz innych dokumentów sporządzanych w języku prawniczym.

Dzięki ukończeniu studiów absolwent rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa, jest w stanie samodzielnie analizować przepisy prawa i poprawnie stosować terminologią prawniczą, staje się aktywnym uczestnikiem dyskusji dotyczących ogólnie pojętego prawa i posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemów prawa innych państw.

Warunek ukończenia studiów:

Uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie końcowych egzaminów pisemnych przewidzianych w programie studiów.

Informacji udziela:

mgr Małgorzata Karpińska
Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS
20-610 Lublin
ul. J. Sowińskiego 17, p. 322
Telefon/Faks: 081-533-88-92, 081-537-26-39
E-mail: lingstos@hektor.umcs.lublin.pl

 

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

ul. Lubelska 73 A, 22-100 Chełm

Telefon: 82 569 82 68

E-mail: info@lst-lublin.org.pl

Załączniki