Podyplomowe Studium Legislacji

Kierunek
Podyplomowe Studium Legislacji
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 zł, która zostanie zaliczona na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych osób niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 • odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych (w przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego);
 • dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 • pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto.

Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby - 20 osób. W przypadku liczby zakwalifikowanych zgłoszeń większej niż liczba miejsc, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń (data stempla pocztowego).

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac. M. C. Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pokój nr 706

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Dodatkowe wymagania:

Część zajęć ma charakter warsztatowy i wiąże się z pracą na komputerze, przy wykorzystaniu edytora tekstu. Słuchacze będą mogli korzystać z własnych urządzeń (laptopów) albo ze stanowisk komputerowych będących na wyposażeniu sali wykładowej.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Dokumenty można składać do 30 września 2020 r.:

mgr Irena Nizioł
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 pok. 706 (VII p.)
20-031 Lublin
z dopiskiem: „Podyplomowe Studium Legislacji”

Tel. (081) 537-51-33
e-mail: studium.legislacji@umcs.pl

Opłata za studia:

-        I semestr: 1740,00 zł + 150,00 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1890,00 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3780,00 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1551,00 zł + 150,00 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1701,00 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3402,00 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1645,50 zł + 150,00 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1795,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3591,00 zł

Absolwenci UMCS z tytułu posiadania karty absolwenta mogą skorzystać z 10% zniżki na czesne.

Nr konta:

27 1030 1999 2404 3070 0015 2201

Opis

Kierownik studiów:

dr Jacek Sobczak

Czas trwania:

Studia dwusemestralne, realizowane w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają w soboty i niedziele, w odstępach dwu lub trzytygodniowych, budynek Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Opis studiów:

Podyplomowe Studium Legislacji to dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Studia skierowane są do absolwentów studiów: I i II stopnia lub 5-letnich jednolitych magisterskich, zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i pozyskaniem nowych, praktycznych umiejętności sporządzania i opiniowania projektów aktów prawnych.

Podyplomowe Studium Legislacji to jedyne tego typu studia prowadzone w Polsce wschodniej, dedykowane w szczególności pracownikom urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych urzędów administracji publicznej, zajmujących się przygotowywaniem lub opiniowaniem projektów aktów z zakresu legislacji wewnętrznej lub aktów prawnych (urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich), jak również radcom prawnym i innym osobom świadczącym usługi prawne na rzecz organów władzy publicznej.

O unikalnej formie studiów świadczy nie tylko praktyczny format zajęć dydaktycznych ale również starannie dobrani, doświadczeni specjaliści z zakresu legislacji, wieloletni pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, Kancelarii Sejmu czy Kancelarii Senatu. Zajęcia prowadzone są również przez kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa i Administracji UMCS, co gwarantuje zdobycie wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie.

Program studiów:

Program obejmuje 198 godzin zajęć dydaktycznych, w ramach których realizowane są następujące przedmioty:

 • Teoretyczne aspekty tworzenia prawa
 • Konstytucyjne aspekty tworzenia prawa
 • Procedury prawodawcze
 • Zasady tworzenia prawa – wprowadzenie
 • Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej w systemie prawnym RP
 • Stanowienie aktów prawa miejscowego
 • Zewnętrzne uwarunkowania procesu legislacyjnego
 • Publikacja prawa
 • Systematyka wewnętrzna aktu prawnego
 • Zasady techniki prawodawczej – redagowanie przepisów prawnych
 • Technika prawodawcza tworzenia poszczególnych rodzajów aktów normatywnych
 • Akty legislacji wewnętrznej
 • Uzasadnienie projektu aktu prawnego
 • Opinia do projektu aktu prawnego

Sylwetka absolwenta:

Absolwent Podyplomowego Studium Legislacji zdobędzie wiedzę z zakresu poszczególnych procedur prawodawczych, w ramach których ustanawiane są akty prawne powszechnie obowiązujące: ustawy, rozporządzenia czy akty prawa miejscowego. Dzięki praktycznej formie prowadzonych zajęć absolwent będzie potrafił samodzielnie sporządzić projekt aktu normatywnego w sposób zgodny z powszechnie uznawanymi i wiążącymi zasadami techniki prawodawczej, a także sporządzić opinię prawno-legislacyjną do projektu takiego aktu.

Ukończenie studiów:

Egzamin końcowy polega na wykonaniu praktycznego ćwiczenia z zakresu legislacji, opartego na zdobytych w trakcie zajęć umiejętnościach.

Kierownik studiów:

dr Jacek Sobczak, email: jacek.sobczak@poczta.umcs.lublin.pl

Informacji udziela:

mgr Irena Nizioł
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
Tel. (081) 537-51-33