Pedagogika Marii Montessori

Kierunek
Pedagogika Marii Montessori
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych;
 6. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za semestr:

ok. 1500 zł (przy liczbie słuchaczy 25)

Nr konta:

29 1030 1999 2407 9270 0014 8201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

 • rejestracja w systemie IRK oraz przyjmowanie dokumentów: do 10 października 2018 r.

Instytut Pedagogiki UMCS, ul. Narutowicza 12, Lublin, pokój 36A

Opis

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Iwona Zwierzchowska

Czas trwania:

2 semestry, zajęcia planowane są 1-2 razy w miesiącu: w piątki (od godz. 15.00), soboty oraz niedziele

Opis Studiów:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym. Studia mają charakter doskonalący, przygotowują do pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach szkolnych funkcjonujących według założeń Marii Montessori. Ukazują możliwości twórczej adaptacji pedagogiki Montessori do pracy polskich placówek oświatowych, a także rozwijają umiejętności organizowania środowiska stymulującego indywidualny rozwój dziecka.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Teoretyczne podstawy pedagogiki Marii Montessori
 • Techniki poznawania dziecka i jego środowiska
 • Analiza tekstów źródłowych Montessori
 • Metodyka rozwijania zdolności sensorycznych
 • Metodyka rozwijania sprawności językowych
 • Metodyka kształcenia matematycznego
 • Metodyka geometrii
 • Metodyka poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego
 • Zajęcia metodyczne w oddziałach Montessori
 • Seminarium dyplomowe

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów zna teoretyczne podstawy pedagogiki Marii Montessori oraz zagadnienia z zakresu szczegółowych metodyk pracy w systemie Montessori. Posiada także umiejętności praktyczne w zakresie pracy z materiałami montessoriańskimi, potrafi aranżować przestrzeń edukacyjną i organizować proces wychowawczo-dydaktyczny w zróżnicowanej wiekowo grupie przedszkolnej i klasie szkolnej.

Ocena końcowa:

Średnia ocen z egzaminów, uzyskanych zaliczeń oraz samodzielnie opracowanej i pozytywnie ocenionej przez promotora pracy końcowej.

Informacji udziela:

mgr Beata Białek-Boczek
adres: 20-004 Lublin
ul. Narutowicza 12, pokój 36A
tel.: 81 537 63 18