Pedagogika Marii Montessori

Kierunek
Pedagogika Marii Montessori
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

UWAGA! Wydłużenie rekrutacji do 11 października 2019 r. 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1350 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1500 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1200 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1350 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2700 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1275 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1425 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2850 zł

Nr konta:

58 1030 1999 2407 9270 0015 0201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można od 02.09. do 11.10.2019 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
pokój 59

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2019 r.

Informacji udziela:

mgr Barbara Sioma
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
pokój 59

tel.: 81 537 63 58
e-mail: barbara.sioma@poczta.umcs.lublin.pl 

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Iwona Zwierzchowska
e-mail: iwona.zwierzchowska@poczta.umcs.lublin.pl 

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 270
  • w tym praktyki: brak
 • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach szkolnych funkcjonujących według założeń pedagogiki Marii Montessori. Posiadają umiejętności praktyczne w zakresie pracy z materiałami montessoriańskimi, potrafią aranżować przestrzeń edukacyjną stymulującą indywidualny rozwój dziecka i organizować proces wychowawczo-dydaktyczny w zróżnicowanej wiekowo grupie przedszkolnej i klasie szkolnej.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 • Teoretyczne podstawy pedagogiki Marii Montessori
 • Techniki poznawania dziecka i jego środowiska
 • Analiza tekstów źródłowych Montessori
 • Metodyka rozwijania zdolności sensorycznych
 • Metodyka rozwijania sprawności językowych
 • Metodyka kształcenia matematycznego
 • Metodyka geometrii
 • Metodyka poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego
 • Zajęcia metodyczne w oddziałach Montessori
 • Seminarium dyplomowe

Ocena końcowa:

Średnia ocen z egzaminów, uzyskanych zaliczeń oraz samodzielnie opracowanej i pozytywnie ocenionej przez promotora pracy końcowej.