Ochrona danych osobowych

Kierunek
Ochrona danych osobowych
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

W celu przyjęcia na studia konieczne jest zarejestrowanie się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie wymaganych dokumentów oraz poniesienie opłaty wpisowej w kwocie 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy. Należy go wydrukować z systemu IRK, wypełnić i podpisać;
 2. odpis dyplomu albo kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia nauki na studiach podyplomowych, poświadczona przez uczelnię. Jeśli kandydat ukończył studia za granicą, powinien złożyć oryginał dyplomu a ponadto tłumaczenie na język polski poświad-czone przez upoważnioną do tego instytucję oraz dokument potwierdzający nostryfikowanie dyplomu bądź zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu tożsamości (lub innego dokumentu urzędowego, potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe);
 5. dowód uiszczenia opłaty wpisowej na właściwy rachunek bankowy (w tytule druku przelewu powinno się wpisać: „Ochrona danych osobowych – studia podyplomowe”).

Termin i miejsce składanie dokumentów:

Dokumenty można składać do: 8 marca 2019 r.

 • osobiście, w budynku Rektoratu UMCS,  pl. M. Curie-Skłodowskiej 5;  20-031 Lublin; X piętro, pok. 1002;
 • drogą pocztową na adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zespół ds. studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, Plac M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin 20-031, pok. 1002 z dopiskiem studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych. 

  Wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną prosimy pamiętać o złożeniu własnoręcznego podpisu tam, gdzie jest wymagany.

Opłaty: 

 • wpisowe 150 zł;
 • czesne za I semestr: 1900 zł;
 • czesne za I semestr: 1930 zł;

Nr konta:

dla edycji 2017/2018 (od marca 2018): 30 1030 1999 2404 2870 0014 7201

dla edycji 2018/2019 (od października 2018): 93 1030 1999 2404 2870 0014 8201

dla edycji 2018/ 2019 (od marca 2019): 59 1030 1999 2404 2870 0014 9201

Opis

Kierownik:

dr Agnieszka Goldiszewicz

O studiach:

Studia Podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych powstały na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.  Ich celem jest dostarczenie praktycznej i przydatnej wiedzy osobom zarządzającym danymi osobowym.

Adresaci oferty studiów:

Studia otwarte są dla wszystkich absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby poszerzyć i udoskonalić swoje umiejętności z zakresu zasad ochrony danych osobowych.

Program:

W trakcie studiów słuchacze uzyskują wiedzę z zakresu rozwiązań prawnych, które są wspólne dla wszystkich sektorów gospodarczych, w jakich można zetknąć się z kwestią danych osobowych. Oprócz tego, analizowane są zagadnienia specjalistyczne, poświęcone określonym branżom, w których eksploatuje się dane osobowe. Należą do nich zarządzenie danymi w służbie zdrowia, telekomunikacji, działalności ubezpieczeniowej, oświatowej. Ma to w zamyśle organizatorów zapewnić kompleksową wiedzę każdemu słuchaczowi. Tym bardziej, że w dzisiejszej dobie niejednokrotnie rodzi się wymuszana przez rynek pracy potrzeba zmiany branży zarządzania danymi osobowymi. Organizatorzy nie wykluczają możliwości prowadzenia konwersatoriów w mniejszych grupach tematycznych, obejmujących dodatkowe zagadnienia, jeśli słuchacze byliby by tym zainteresowani.

W programie studiów przewidziane są praktyki. Kształt praktyk i warsztatów nie jest przez organizatorów ustalany w sztywny sposób. Oznacza to, że zależy on każdorazowo od szeregu okoliczności. Należą do nich w szczególności zainteresowanie słuchaczy odbyciem potencjalnych praktyk, wiedza i przygotowanie zawodowe uczestników studiów (a więc, czy dominują wśród nich osoby o wykształceniu humanistycznym, technicznym itd.). Dzięki takiemu podejściu organizatorzy chcieliby dostosować program do potrzeb i preferencji słuchaczy. Niezależnie od tego, studia mają też charakter akademicki. Z tego powodu obejmują przedstawienie materii teoretycznej. Jest to konieczne, chociaż ma w założeniu organizatorów nastąpić w sposób możliwie przydatny i praktyczny. Odmiennie niż w przypadku wielu innych studiów podyplomowych, słuchaczom nie będą przekazywane ogólne informacje z zakresu przedmiotów takich, jak prawo cywilne, karne i administracyjne.

Program studiów jest ukierunkowany na kwestie specjalistyczne, w możliwie największym stopniu przydatne uczestnikom studiów. Z tego względu, kwestie prawa karnego, autorskiego czy prasowego są przedmiotem wykładów powiązanych ściśle z problematyką ochrony danych osobowych. W ramach zajęć praktycznych słuchacze zapoznają się z zasadami budowania bazy danych, w tym korzystania z dostępnych narzędzi (nie tylko polskich, ale zagranicznych), z problematyka kreatywnego zdobywania danych, tworzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym, zabezpieczeniem baz danych. Zajęcia praktyczne prowadzić będą osoby zajmujące się na co dzień zarządzaniem i ochroną zbiorów baz danych.

Wykładowcy:

Wykładowcami studiów podyplomowych są specjaliści zajmujący się problematyką ochrony danych osobowych w działalności teoretycznej i praktycznej. Wśród nich są m.in. nauczyciele akademiccy, pracownicy UODO oraz radcy prawni i adwokaci. Ważnym uzupełnieniem zajęć teoretycznych są odbywające się w ramach studiów warsztaty i zajęcia praktyczne. Dotyczą one elektronicznych sposobów zabezpieczenia danych osobowych, przygotowania się do kontroli UODO oraz szeregu innych ważnych zagadnień.

Czas trwania studiów:

Studia z zakresu ochrony danych osobowych trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone w soboty i w niedziele (w tym ostatnim dniu do godziny 14.00). W trakcie całości studiów każdy słuchacz realizuje program, który obejmuje łącznie 130 godzin.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

marzec/ kwiecień 2019 r.

Informacje:

Dr Agnieszka Goldiszewicz
agnieszka.goldiszewicz@poczta.umcs.lublin.pl


Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat, X piętro, pok. 1002)
20-031 Lublin
81 537 58 45

Słuchaczy edycji 2018/2019 oraz kandydatów nowej edycji prosimy o kontakt:

Irena Nizioł
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Tel. 81 537 51 33

Słuchaczy edycji 2017/2018 (od marca 2018 r.) prosimy o kontakt: 
Mgr Anna Opałczyńska
pok. 313 (Wydział Prawa i Administracji UMCS)
tel. 81 537 54 44
fax 81 537 54 44

Więcej informacji na stronie:

http://www.umcs.pl/pl/ochrona-danych.htm