Neurologopedia

Kierunek
Neurologopedia
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


UWAGA! Aktualizacja z dnia 02.02.2021 r. 
Studia zostaną uruchomione w semestrze letnim 2020/2021.

Zapraszamy na ostatnie wolne miejsca! Zapisy do 05.03.2021 r.  

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja (od 27 kwietnia 2020 r. od godziny 08:00) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń oraz analiza dokumentów). W przypadku wyczerpania limitu miejsc pierwszeństwo mają kandydaci z dłuższym stażem pracy w zawodzie logopedy.

Wymagane dokumenty: 
1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą (jeżeli ukończone  studia uprawniają do wykonywania zawodu logopedy w kraju ukończenia), kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
3) jedna aktualna fotografia kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości; 
4) kserokopia świadectwa ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych.

Osoby zakwalifikowane na studia w decyzji o przyjęciu otrzymają informacje na temat płatności za studia w tym wpisowego.

Nie będą rejestrowane niekompletne dokumenty!

Osoby, które zarejestrują się w systemie IRK, proszone są o niezwłoczne dostarczenie kompletu dokumentów w formie papierowej do Dziekanatu Wydziału Humanistycznego (pok. 035).

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: Wydział Humanistyczny UMCS, PL. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, p. 035.

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Limit przyjęć wynosi 60 kandydatów, kolejnych 30 osób zostanie zarejestrowanych na liście rezerwowej, z której, w przypadku ewentualnej rezygnacji z listy przyjętych, będą dokonywane uzupełnienia.

W razie rezygnacji ze studiów prosimy o poinformowanie telefoniczne lub mailowe.

Opis

Kierownik studiów podyplomowych: 

prof. dr hab. Tomasz Woźniak

Czas trwania: 

2 semestry

Rodzaj studiów:

dokształcające

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy.

Opis studiów: 

Studia są przeznaczone dla osób, które uzyskały stopień magistra logopedii lub posiadają tytuł magistra a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyły w ramach: 
1) pomagisterskich studiów logopedycznych; 
2) w ramach studiów stacjonarnych licencjackich na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów; 
3) specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich.
          Ukończenie podyplomowych studiów neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne, bez wymaganego przepisami stażu. Absolwent podyplomowych studiów neurologopedii ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (z osobami upośledzonymi umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się terminem „neurologopeda” w praktyce prywatnej. Studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. 
Program studiów przewiduje pięć bloków tematycznych: zaburzenia mowy u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, psychicznymi, logopedyczną terapię osób z oligofazją, terapię jąkających się, seminarium dyplomowe oraz praktyki. 
          Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach i zdanie egzaminu końcowego, będącego prezentacją studium przypadku.

Program studiów obejmuje ogółem 285 godzin

Data rozpoczęcia zajęć: marzec 2021 r.

Zajęcia odbywają się w Lublinie, w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, na zasadzie jedenastu zjazdów weekendowych (sobota 8.30 – 18.00, niedziela 8.00 – 13.00) oraz tygodnia praktyki w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie (maj 2021).

Opłata za semestr studiów: 2200 zł

Opłata za studia:

-        I rata: 2050 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II rata: 2200 zł

Całkowity koszt studiów: 4400 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I rata: 1830 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II rata: 1980 zł

Całkowity koszt studiów: 3960 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I rata: 1940 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II rata: 2090 zł

Całkowity koszt studiów: 4180 zł

Numer konta bankowego: 

66 1030 1999 2405 7870 0015 2201

Informacji udziela:

mgr inż. Tomasz Kosa
Dziekanat Wydziału Humanistycznego, pok. 035
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin 
tel.: 81 537 27 59
e-mail: tomasz.kosa@poczta.umcs.lublin.pl 

W sprawach technicznych, związanych z Internetową Rejestracją Kandydatów prosimy o kontakt z Biurem ds. Kształcenia Ustawicznego - studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl