Nauczanie języka polskiego jako obcego

Kierunek
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  5. zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych;
  6. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rekrutacja trwa od 10 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r. 
CJKP UMCS, pokój nr 8
ul. Weteranów 18, Lublin

Opłata za semestr:

1 600 zł, istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty, 10% zniżki dla posiadaczy Karty Absolwenta UMCS.

Opłata za całe studia:

3 200 zł

Nr konta bankowego:

37 1030 1999 2405 0470 0014 8201

Opis

Organizator:

Wydział Humanistyczny - Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. 81 537 28 76, 81 533 54 25
faks: 81 537 56 15
e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl
www.cjkp.umcs.lublin.pl

Czas trwania: Zajęcia trwają dwa semestry, zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje 310 godzin zajęć.

Opis Studiów: Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków filologicznych oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają kwalifikacje nauczycielskie. Słuchaczami mogą być także cudzoziemcy z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1.

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców, jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyki i polonistyki uniwersytetów zagranicznych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: Praktyczna gramatyka języka polskiego, Kultura języka i normy zachowań językowych, Język i kultura polska w świecie, Nauczanie cudzoziemców wymowy polskiej, Nauczanie cudzoziemców kultury polskiej, Nauczanie cudzoziemców historii i literatury polskiej, Wybrane zagadnienia przekładu, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowców, Testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Metodyka nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży, Praktyki.

Sylwetka absolwenta: absolwenci uzyskają potwierdzone świadectwem kwalifikacje, obejmujące umiejętność układania programu nauczania, doboru materiałów dydaktycznych, zastosowania odpowiednich metod kształcenia poszczególnych sprawności językowych na poziomach A1-C2 oraz umiejętność powiązania wiedzy o Polsce i jej kulturze z kształceniem językowym. Ukończenie tego typu studiów jest wymagane w przypadku prowadzenia zajęć w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych. Według nowej Ustawy o języku polskim jest też podstawowym warunkiem do ubiegania się o licencję egzaminatora państwowego na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Ocena końcowa: warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania oraz napisanie pracy końcowej z wybranego przedmiotu.

Termin uruchomienia kolejnej edycji: październik 2018 r.

Informacji udziela:          

mgr Ewelina Mitkowska-Musiatewicz

CJKP UMCS, pokój nr 8, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin

telefon: 81 537 28 76, e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl

Załączniki