Nauczanie języka polskiego jako obcego

Kierunek
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
nie dotyczy
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych;
  5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-       I semestr: 1350 zł +150 zł (opłata wpisowa)

-       II semestr: 1500 zł

-       III semestr: 1500 zł

-       Całkowity koszt studiów: 4500 zł

 Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-       I semestr: 1200 zł + 150 zł

-       II semestr: 1350 zł

-       III semestr: 1350 zł

-       Całkowity koszt studiów: 4050 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-       I semestr: 1275 zł +150 zł

-       II semestr: 1425 zł

-       III semestr: 1425 zł

Całkowity koszt studiów: 4275 zł

Nr konta bankowego:

66 1030 1999 2405 0470 0015 0201

Termin przyjmowania dokumentów:

od 1 kwietnia do 15 października 2019 r.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla polonii i Cudzoziemców UMCS
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
pokój nr 8

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2019 r.

Informacji udziela: 

mgr Ewelina Mitkowska-Musiatewicz
tel.: 81 537 28 76
e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl 

Kierownik studiów podyplomowych:  

dr Anna Butcher

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 380
    • w tym praktyki: 90
  • liczba semestrów: 3

Grupa docelowa: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów filologicznych oraz innych kierunków, posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Słuchaczami mogą być także cudzoziemcy z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do: nauczania języka polskiego jako obcego zarówno w krajowych instytucjach kształcących cudzoziemców, jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyki i polonistyki uniwersytetów zagranicznych. Kwalifikacje obejmują umiejętność projektowania zajęć dydaktycznych, zastosowania odpowiednich metod kształcenia poszczególnych sprawności językowych na poziomach A1 – C2 oraz umiejętność powiązania wiedzy o Polsce, jej kulturze, literaturze i historii z kształceniem językowym. Ukończenie studiów tego typu jest wymagane w przypadku prowadzenia zajęć w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych. Według nowej ustawy o języku polskim jest też podstawowym warunkiem do ubiegania się o licencję egzaminatora państwowego na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:  Praktyczna gramatyka języka polskiego, Kultura języka i normy zachowań językowych, Język polski w świecie, Nauczanie fonetyki, Nauczanie cudzoziemców kultury polskiej, Literatura w nauczaniu cudzoziemców, Metodyka nauczania cudzoziemców historii Polski, Przekład w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowców, Testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Metodyka nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży, System certyfikacji języka polskiego jako obcego, Praktyki.

 

Ocena końcowa: warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania oraz napisanie pracy końcowej z wybranego przedmiotu.