Nauczanie języka polskiego jako obcego

Kierunek
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
nie dotyczy
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. jedna aktualna fotografia kandydata, spełniająca wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych;
  5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
pokój nr 8

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Opłata za studia:

-       I semestr: 1350 zł +150 zł (opłata wpisowa)

-       II semestr: 1500 zł

-       III semestr: 1500 zł

-       Całkowity koszt studiów: 4500 zł

 Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-       I semestr: 1200 zł + 150 zł

-       II semestr: 1350 zł

-       III semestr: 1350 zł

-       Całkowity koszt studiów: 4050 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-       I semestr: 1275 zł +150 zł

-       II semestr: 1425 zł

-       III semestr: 1425 zł

Całkowity koszt studiów: 4275 zł

Nr konta bankowego:

52 1030 1999 2430 1670 0015 2301

Termin przyjmowania dokumentów:

informacja wkrótce

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
pokój nr 8

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2021 r.

Informacji udziela: 

mgr Ewelina Mitkowska-Musiatewicz
tel.: 81 537 28 76
e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl 

Kierownik studiów podyplomowych:  

dr Anna Butcher

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 380
    • w tym praktyki: 90
  • liczba semestrów: 3

Grupa docelowa: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskicj filologicznych oraz innych kierunków, posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Słuchaczami mogą być także cudzoziemcy z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do: nauczania języka polskiego jako obcego zarówno w krajowych instytucjach kształcących cudzoziemców, jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyki i polonistyki uniwersytetów zagranicznych. Kwalifikacje obejmują umiejętność projektowania zajęć dydaktycznych, zastosowania odpowiednich metod kształcenia poszczególnych sprawności językowych na poziomach A1 – C2 oraz umiejętność powiązania wiedzy o Polsce, jej kulturze, literaturze i historii z kształceniem językowym. Ukończenie studiów tego typu jest wymagane w przypadku prowadzenia zajęć w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych. Według nowej ustawy o języku polskim jest też podstawowym warunkiem do ubiegania się o licencję egzaminatora państwowego na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:  Praktyczna gramatyka języka polskiego, Kultura języka i normy zachowań językowych, Język polski w świecie, Nauczanie fonetyki, Nauczanie cudzoziemców kultury polskiej, Literatura w nauczaniu cudzoziemców, Metodyka nauczania cudzoziemców historii Polski, Przekład w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowców, Testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Metodyka nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży, System certyfikacji języka polskiego jako obcego, Praktyki. 

Ocena końcowa: warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania oraz napisanie pracy końcowej z wybranego przedmiotu.