Nauczanie chemii

Kierunek
Nauczanie chemii
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Chemii
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem zakwalifikowania na studia jest spełnienie wymogów formalnych: ukończone studia wyższe o charakterze przyrodniczym oraz przygotowanie pedagogiczne oraz  rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.


W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za semestr:

wpisowe- 150 zł

I semestr- 1450 zł

II semestr- 1630 zł

 

Absolwenci UMCS posiadający Kartę Absolwenta - uzyskują 10% zniżkę w opłacie czesnego.

Nr konta bankowego:

edycja 2017/2018/2019: 45 1030 1999 2403 3070 0014 6301

edycja 2018/2019: 74 1030 1999 2403 3070 0014 8301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rekrutacja na studia prowadzona jest każdego roku, wymagane dokumenty (po zarejestrowaniu się w systemie) należy składać do 28 września 2018 roku, osobiście lub drogą pocztową na adres:

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
pl. M. Curie- Skłodowskiej 5/1001, 20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45

Opis

Kierownik Studiów podyplomowych:

dr Joanna Reszko-Zygmunt

Czas trwania:

 2 semestry

Opis Studiów:

Przeznaczone - dla osób z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentów studiów wyższych na kierunkach przyrodniczych lub innych, w programie których występowały przedmioty przyrodnicze. Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu chemii oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu.

Uzyskane kwalifikacje – uprawnienia do nauczania chemii.

Zajęcia na studiach odbywają się systemem zaocznym, przez dwa semestry, przeważnie dwa razy w miesiącu, (sobota, niedziela). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 270, w tym 150 godzin o charakterze praktycznym (seminaria, laboratoria, konwersatoria, itp.), 60 godzin praktyki zawodowej i 120 godzin wykładów. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych programem oraz uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch egzaminów tzn. z chemii ogólnej i nieorganicznej oraz dydaktyki chemii.

Program studiów:

Program studiów został opracowany w taki sposób, aby w maksymalny sposób uwzględnić potrzeby współczesnego nauczyciela chemii. Stworzone zostały warunki do zdobycia umiejętności, które pozwolą nauczać chemii zgodnie z nowoczesnymi koncepcjami w kształceniu chemicznym. Program ten powstawał przy wykorzystaniu wieloletnich doświadczeń związanych z prowadzeniem studiów podyplomowych dla nauczycieli i kontaktów zagranicznych z innymi uczelniami prowadzącymi tego rodzaju studia. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia do bardzo dobrzy specjaliści w swoich dziedzinach naukowych, jak również doskonali dydaktycy, znający problemy polskiej szkoły. 

Informacji udzielają:

dr Joanna Reszko-Zygmunt
Wydział Chemii
Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej
tel. 81 537 56 95
jreszko@poczta.umcs.lublin.pl