Muzykoterapia

Kierunek
Muzykoterapia
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

UWAGA! Rekrutacja wydłużona do 20 lutego 2022 roku. 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji, złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej, elementem której jest wykonanie dwóch utworów muzycznych - szczegóły dot. rozmowy kwalifikacyjnej poniżej. 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracja w Systemie: do 20 lutego 2022 r.
Przyjmowanie dokumentów: do 22 lutego 2022 r.

Dokumenty należy przesłać pocztą: 
CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45

Rozmowa kwalifikacyjna na studia: 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań kierunkowych związanych z muzykoterapią, wykonanie dwóch utworów muzycznych na dowolnym instrumencie (w tym jeden utwór wokalno-instrumentalny), wykazanie się predyspozycjami do improwizacji (rozumiana jako np. umiejętność wykonania piosenki z akompaniamentem, który nie jest odegraniem zapisu nutowego. Nie jest wymagana umiejętność improwizacji muzycznej, gdyż takowa będzie dopiero uczona w czasie studiów). 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalany jest indywidualnie z każdym z kandydatów. 

Opłaty za studia:

Pełna opłata za cykl kształcenia wynosi: 6750 zł, w tym:

 • opłata za naukę (czesne):
  I semestr - 2350 zł;
  II semestr - 2200 zł;
  III semestr - 2200 zł.

Nr konta do wpłat czesnego:

51 1030 1999 2407 3870 0015 5301

Data rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2022 r.

Opis

Organizator studiów:

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Kierownik Studiów podyplomowych:

dr hab. Krzysztof Stachyra

Czas trwania:

3 semestry

Opis Studiów:

Program studiów opracowany został według wytycznych Komisji Edukacji i Szkolenia Muzykoterapeutów Światowej Federacji Muzykoterapii (WFMT), dzięki czemu spełnia najnowsze międzynarodowe standardy jakie obowiązują w najlepszych uczelniach kształcących muzykoterapeutów na świecie. Zajęcia prowadzone będą przez uznaną kadrę specjalistów z Polski i zagranicy. Kandydatami na studia mogą być absolwenci studiów wyższych.

W programie studiów obejmującym 405 godzin dydaktycznych znajdują się między innymi zajęcia z zakresu aktywnych i receptywnych form muzykoterapii, umiejętności improwizacji, pracy z osobami z różnymi zaburzeniami, superwizja, arteterapia, choreoterapia, teatroterapia, wiedza z zakresu podstaw medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej, etc. Bardzo dużo miejsca poświęca się działaniom praktycznym, zgodnie z założeniem, że absolwent studiów ma nie tylko posiadać wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności do efektywnego prowadzenia muzykoterapii z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z różnymi problemami. Jednym z ważnych celów realizowanych na studiach jest holistyczny rozwój studentów, stąd w programie znajdują się m.in. zajęcia z psychoterapeutą czy terapeutą z zakresu ruchu autentycznego.'

Studia realizowane są we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Przez Sztukę.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Muzykoterapia
 • Receptywne formy muzykoterapii
 • Patologie z klinicznym zarysem chorób
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Muzykoterapia Neurologiczna z elementami fizjoterapii
 • Psychiatria
 • Psychoterapia
 • Psychologia wychowawcza i kliniczna
 • Pedagogika specjalna
 • Audiofonologia z logorytmiką
 • Badania w muzykoterapii
 • Superwizja w muzykoterapii
 • Improwizacja
 • Muzykoterapia kreatywna Nordoff-Robbins
 • Arteterapia
 • Teatroterapia
 • Choreoterapia
 • Trening asertywności
 • Zarządzanie wiedzą w muzykoterapii
 • Wykład monograficzny

Przewidywany terminarz zjazdów semestru I (terminy mogą ulec zmianom):  

 1. 5-6.03.2022
 2. 9-10.04.2022
 3. 7-8.05.2022
 4. 25-26.06.2022

Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest profesjonalnie wykształconym muzykoterapeutą, posiadającym wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystywania muzyki w procesie profilaktyki, wspomagania rozwoju, leczenia i rehabilitacji. Absolwent potrafi planować, organizować i realizować proces muzykoterapii w pracy z osobami z różnymi dysfunkcjami lub potrzebami natury emocjonalnej, fizycznej, umysłowej lub społecznej, dzięki czemu może podjąć pracę w placówkach terapeutycznych, rozwojowych, edukacyjnych, opiekuńczych, rekreacyjnych oraz prowadzić prywatną praktykę muzykoterapeutyczną. Jest także przygotowany do prowadzenia badań w zakresie muzykoterapii.
Studia przygotowują do uzyskania Certyfikatu Muzykoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów oraz złożenie egzaminu.

Informacji udziela:

mgr inż. Ireneusz Borowski
Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin
tel. 815376305
e-mail: ireneusz.borowski@mail.umcs.pl

dr hab. Krzysztof Stachyra
tel. kom. 500 840 060
e-mail: krzysztof.stachyra@mail.umcs.pl