Muzealnictwo

Kierunek
Muzealnictwo
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Zasady kwalifikacji na kierunek: 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

 

Opis

Organizator:

Wydział Humanistyczny, Instytut Kulturoznawstwa
pl. M. Curie Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Mariola Tymochowicz

Czas trwania:

2 semestry

Opis Studiów:

Podyplomowe Studia Muzealnicze skierowane są do:

 • pracowników placówek muzealnych,
 • twórców i opiekunów szkolnych, regionalnych i parafialnych izb pamięci,
 • osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką muzealnictwa i kolekcjonerstwa. 

Studia mają charakter dokształcający, ich celem jest aktualizacja i pogłębianie wiedzy oraz rozwój kwalifikacji zawodowych w oparciu o najnowsze osiągnięcia z zakresu funkcjonowania, organizacji i zarządzania tego typu placówką.

Program studiów obejmuje ogółem 188 godzin zajęć, w tym 48 godzin wykładów, 92 godziny ćwiczeń, 16 godzin zajęć laboratoryjnych oraz 8 godzin poświęconych na seminarium dyplomowe. Ponadto przewidziano 3-dniowy wyjazd studyjny do Warszawy (łącznie 24 godziny zajęć w terenie) celem zapoznania się z funkcjonowaniem wybranych muzeów. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz grono praktyków – muzealników reprezentujących różne placówki muzealne: Muzeum Lubelskie w Lublinie i Państwowe Muzeum na Majdanku. Zajęcia typu ćwiczeniowego i laboratoryjnego odbywają się m.in. we wskazanych wyżej muzeach.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Antropologia kultury
 • Komunikacja kulturowa
 • Dziedzictwo kulturowe i jego ochrona
 • Instytucje kultury i polityka kulturalna
 • Podstawy prawne działalności muzeów, etyka zawodowa
 • Historia muzealnictwa i kolekcjonerstwa
 • Teorie muzeologiczne
 • Zarządzanie i organizacja pracy muzeum
 • Marketing w działalności muzealnej
 • Projektowanie i organizacja wystaw
 • Edukacja muzealna
 • Technologie cyfrowe w muzeum
 • Gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów
 • Konserwacja i ochrona zbiorów
 • Muzeum historyczne
 • Muzeum literackie
 • Muzeum etnograficzne
 • Muzeum sztuki
 • Seminarium dyplomowe
 • Wyjazd studyjny (zajęcia w terenie)

Sylwetka absolwenta:

Absolwent Podyplomowych Studiów Muzealniczych posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą funkcjonowania instytucji muzealnej we wszystkich jej aspektach: jako instytucji kultury, w tym m.in. z zakresu historii, podstaw prawnych i etyki zawodowej, zarządzania placówką muzealną oraz jej zbiorami z uwzględnieniem technologii cyfrowych. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania różnego typu muzeów i specyfiki ich działalności, projektowania i organizowania wystaw, dzięki czemu potrafi samodzielnie zaprojektować i zorganizować różnego rodzaju ekspozycje, w tym muzealne.
Nabyte w trakcie studiów kompetencje i umiejętności praktyczne umożliwiają podjęcie pracy w instytucjach muzealnych, w izbach pamięci lub podobnych placówkach. Uzyskane kompetencje zawodowe, nabyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna, mogą stanowić podstawę do ubiegania się o awans zawodowy.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych programem oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez promotora. 

 

Informacji udziela:

dr hab. Mariola Tymochowicz
e-mail: m.tymochowicz@poczta.umcs.lublin.pl