Mediacja szkolna i sądowa

Kierunek
Mediacja szkolna i sądowa
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

3 280 zł

Opłata za studia dla Absolwentów UMCS z kartą Abolwent:

2 952 zł

Nr konta: 

edycja 2017/2018: 33 1030 1999 2407 6870 0014 6201

edycja 2018/2019: 62 1030 1999 2407 6870 0014 8201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów od 1 września 2018 r. do 8 lutego 2019 r.

Dokumenty w formie papierowej można składać do 8 lutego 2019 r. w Sekretariacie Instytutu Pedagogiki, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin.

Opis

Kierownik studiów

dr hab. Agnieszka Lewicka - Zelent

Czas trwania:

2 semestry

Opis studiów:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w szczególności w zakresie prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji.
Celem studiów jest psychopedagogiczne i prawne przygotowanie studentów do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych.
Absolwenci studiów mogą prowadzić mediacje szkolne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, szkołach oraz ubiegać się o wpisanie na listę mediatorów sądowych.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów objętych programem nauczania.

Program studiów obejmuje 5 bloków przedmiotów:

  • Blok pedagogiczny – pedagogika resocjalizacyjna, socjoterapia nieprzystosowanych społecznie
  • Blok psychologiczny – psychologia rozwiązywania konfliktów, psychologia sądowa i penitencjarna, komunikacja, techniki negocjacyjne
  • Blok prawny – mediacja sądowa w prawie polskim
  • Blok warsztatowy – trening uwrażliwiający, trening asertywności, podstawy psychoterapii,
  • Blok zajęć praktycznych – prezentacje publiczne z emisją głosu, praktyka pojednania sądowego, mediacje rodzinne, mediacje szkolne


Data rozpoczęcia zajęć

luty 2019 r.

Informacji udziela:

dr hab. Agnieszka Lewicka - Zelent
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12, pokój 28
20-004 Lublin
tel. 81/ 537 63 13
tel. kom. 69 10 200 69
e-mail agnieszka069@poczta.onet.pl